Indsigelse mod indberetning af renter til Skat samt indsigelse mod opgørelse af fordring, som pengeinstitut havde solgt til tredjemand

Sagsnummer:228/2018
Dato:25-01-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Rente - øvrige spørgsmål
Afvisning - tvist § 5, stk. 3, nr. 2
Ledetekst:Indsigelse mod indberetning af renter til Skat samt indsigelse mod opgørelse af fordring, som pengeinstitut havde solgt til tredjemand
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning  

Sagen vedrører indsigelse mod indberetning af renter af gæld til Skat samt indsigelse mod opgørelse af fordring, som pengeinstitut havde solgt til tredjemand.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i GE Money Bank. I 2006 blev et af klagerens engagementer i banken lukket, og klageren havde herefter fem lån/kreditter i banken.

I 2014 købte Santander Consumer Bank (herefter Santander Bank) GE Money Bank.

Klageren har fremlagt uddrag af sin årsopgørelse for 2014, udskrevet i marts 2015, hvoraf det fremgik, at han skulle betale restskat på 5.077 kr. Endvidere fremgik blandt andet:

”… Vi har fået oplysninger om, at du har haft renteudgifter, men vi har ikke taget beløbet med. Det skyldes, at du ikke kan få fradrag for renteudgifter, hvis du ikke har betalt de renteudgifter, der forfaldt til betaling i 2013. Hvis vores oplysninger indeholder renter som du kan få fradrag for, skal du selv oplyse beløbet i rubrik 44. …”

Klageren har endvidere fremlagt et brev af 2. oktober 2015 fra Skat, hvoraf fremgik, at klageren havde anmodet Skat om at få ændret grundlaget for sin skat for 2014.  Skat foreslog herefter at ændre grundlaget således, at Skat godkendte fradrag for renteudgifter på 1.272 kr. af gæld til banken.

Den 2. september 2015 og den 1. december 2015 sendte banken betalingstilbud til klageren, hvori gælden på klagerens fem lån/kreditter i banken var opgjort til i alt ca. 214.000 kr. inklusiv renter og gebyrer. I opgørelserne indgik indbetalinger fra klageren på i alt ca. 6.600 kr.

Pr. den 1. juni 2018 solgte Santander Bank klagerens engagement med de fem lån/kreditter til et firma F, i forbindelse med et generelt frasalg af bankens inkassoportefølje. Ved denunciationsbreve af 14. juni 2018 fra F blev klageren informeret om overdragelsen. Ifølge denunciationsbrevene omfattede overdragelsen de fem lån/kreditter med en samlet gæld pr. 14. juni 2016 på ca. 228.000 kr. inklusiv renter og gebyrer. I opgørelserne fra F var indbetalinger fra klageren anført til 0 kr.

Klageren har fremlagt oplysninger fra ”TastSelv Skatteoplysninger” vedrørende renter af de fem lån/kreditter hos Santander Bank for skatteårene 2015 til 2017.  

Parternes påstande

Den 4. juli 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår påstanden således, at Santander Bank skal betale en erstatning til klageren samt nedskrive hans gæld.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han siden 2008, hvor han blev arbejdsløs, forsøgte at få en aftale om gælden med banken, før han blev pensionist i 2014. Banken afviste et tilbud fra ham i slutningen af 2014 og i starten af 2015.

Han har betalt på engagementerne siden 1996. Betalingerne fremgår ikke af brevene fra F.

Hans årsopgørelse for 2014 viste en restskat på 5.077 kr. Han fik endvidere en opgørelse fra Skat om tilskrevne renter. Skat meddelte, at han ikke kunne få fradrag for renter, når han ikke betalte. Man kan ikke få fradrag for renter, som man ikke har betalt. I perioden fra 2014 og frem til den 1. juni 2018 tilskrev Santander Bank renter. Banken har begået en fejl ved rentetilskrivningen og renteindberetningen. Banken skal betale en godtgørelse herfor, herunder godtgøre ham restskatten.

Santander Consumer Bank har anført, at det står ikke banken helt klart, hvad klageren anfægter og ønsker at opnå med sin klage.  

Banken har indberettet renter i henhold til skattekontrollovens § 8P. Klageren har ikke dokumenteret, at Santander Bank (GE Money Bank) skulle have foretaget fejlagtige indberetninger til Skat vedrørende de af klageren betalte renter. Der synes efter en umiddelbar gennemgang af de seneste års renteindberetninger ikke at være fejl i indberetningerne. Klageren har ikke konkretiseret hvilke fejl, som banken skulle have begået. Banken har alene indberettet renter og har ikke indflydelse på Skats beregning af rentefradrag.

Klageren er utilfreds med, at banken ikke har accepteret et afdragstilbud eller lignende fra klageren. Klageren har ikke tilvejebragt argumenter eller andet, der tilnærmelsesvist skulle forpligte banken til at ændre de i kontrakterne aftalte tilbagebetalingsplaner. Det bemærkes, at bankens oplysninger om gammel korrespondance mv. er meget sparsom, da alle sagerne er solgt til F.  

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anført, at Santander Bank har indberettet et for højt beløb til Skat vedrørende renter af hans gæld til banken. Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken i forbindelse med indberetning af renter af klagerens gæld har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Banken var ikke forpligtet til at acceptere et tilbud fra klageren om ændret afvikling af eller nedsættelse af gælden til banken.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Spørgsmålet om F’s opgørelse af gælden efter kreditorskiftet vedrører ikke et konkret økonomisk mellemværende mellem klageren og banken, men derimod et mellemværende mellem klageren og F. En stillingtagen hertil er ikke omfattet af Ankenævnets kompetence. Ankenævnet afviser derfor denne del af sagen, jf. § 5, stk. 3, nr. 2, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen vedrørende F’s opgørelse af fordringen.

Klageren får i øvrigt ikke medhold i klagen.