Indsigelse mod ændring af tilsagn om finansiering af huskøb og mangelfuld udarbejdelse af budget efter skift af rådgiver.

Sagsnummer:374/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod ændring af tilsagn om finansiering af huskøb og mangelfuld udarbejdelse af budget efter skift af rådgiver.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod ændring af tilsagn om finansiering af huskøb og mangelfuld udarbejdelse af budget efter skift af rådgiver.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, var kunder i Sparekassen Sjælland. M havde været kunde i sparekassen i mange år, og H, der var kommet til Danmark fra udlandet, var i 2017 blevet gift med M.

I december 2019 ønskede klagerne at købe et nyt hus og henvendte sig til sparekassen for at få finansieret et køb af ejendommen, E1.

Klagerne har oplyst, at deres daværende rådgiver i sparekassen, R1, gav dem tilsagn om, at sparekassen ville finansiere købet af E1 med en økonomisk ramme på tre mio. kr. under nogle forudsætninger blandt andet om en højere udbetaling end normalt og salg af deres bestående hus først. Tilsagnet blev givet med udgangspunkt i H’s opholdstilladelse, H’s løn og M’s økonomiske situation som selvstændig.

Klagerne har endvidere oplyst, at E1 desværre blev solgt til anden side. De besluttede sig imidlertid for at sætte deres bestående hus til salg, idet de havde et tilsagn om finansiering af køb af en ny ejendom op til tre mio. kr. fra sparekassen.

I januar 2020 meddelte R1 klagerne, at han stoppede som deres rådgiver, og at de derfor ville få en ny rådgiver på sagen.

Klagerne henvendte sig herefter til sparekassen med ønske om køb af en ejendom, E2. Klagerne havde fået en ny rådgiver, R2, der behandlede deres henvendelse. Sparekassen foretog en ny kreditmæssig vurdering og gav i februar 2020 klagerne et finansieringstilbud på nogle forskellige forudsætninger. Sparekassen stillede blandt andet krav om, at H havde permanent opholdstilladelse.

Denne forudsætning var klagerne ikke tilfredse med. For at imødekomme klagerne og for at kunne hjælpe dem med finansiering af køb af E2 gav sparekassen ved en mail af 25. februar 2020 klagerne et nyt finansieringstilbud, hvor sparekassen blandt andet frafaldt kravet om, at H skulle have permanent opholdstilladelse.

E2 blev imidlertid solgt til anden side, og klagerne ønskede ikke at benytte finansieringstilbuddet.

Klagerne købte herefter en anden ejendom, E3, som de fik finansieret af et andet pengeinstitut.

I august 2020 indgav klagerne en klage til sparekassens klageansvarlige og krævede en kompensation for sparekassens dårlige behandling af dem og mangelfulde rådgivning.

Sparekassen beklagede sagens forløb, men afviste at give klagerne en kompensation.

Parternes påstande

Den 2. oktober 2020 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal betale 25.000 kr. som kompensation for mangelfuld udarbejdelse af budget som grundlag for deres bolighandel.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de, i forbindelse med at deres gamle rådgiver, R1, stoppede, oplevede en fremmedgørelse af dem som personer/kunder, idet de blev behandlet meget dårligt med racistiske undertoner.

Deres nye rådgiver, R2, rev tæppet væk under dem, da hun ikke ville låne dem det samme beløb som R1, på trods af at R1 havde haft et mangeårigt kendskab til deres økonomi. Begrundelsen var, at H endnu ikke havde permanent opholdstilladelse i Danmark.

De følte sig som et totalt ubeskrevet blad i sparekassen på trods af, at de havde haft et mangeårigt kundeforhold.

De påpegede over for R2, at det af R2 udfærdigede budget og rådighedsbeløb var fyldt med fejl og forkerte oplysninger, blandt andet vedrørende H’s lønindtægt samt skatteforhold. De fik på intet tidspunkt en skatteberegning, som understøttede deres faktiske indtægts- og skatteforhold.

Da de ikke følte sig velkomne i sparekassen, efter at R2 blev ved med at ændre vilkårene for finansiering af køb af en ny ejendom, fandt de det naturligt at afsøge mulighederne i andre pengeinstitutter. Dette på trods af R1 tidligere havde givet grønt lys for en belåning op til tre mio. kr.

De anså frem til den 31. januar 2020 sparekassen for en professionel sparekasse, hvor R1 gav yderst kompetent rådgivning og havde fuld forståelse for deres økonomiske forhold. Efter den 31. januar 2020 blev dette erstattet med, hvad de oplevede som inkompetence, usikkerhed, skiftende udmeldinger og en total mangel på empati i et af livets største økonomiske anliggender, hvilket medførte frustration, søvnløse nætter og tabte muligheder i et hurtigt skiftende ejendomsmarked.

De følte, at de startede forfra, da sparekassen ikke sørgede for en gnidningsfri overgang mellem rådgivere. De var anderledes end mange andre kunder qua et selvstændigt enkeltmandsfirma og H, der var kommet til Danmark fra udlandet, men som på rekordtid havde tilegnet sig det danske sprog og fået et drømmejob.

De har ikke gjort et specifikt økonomisk krav gældende. Utrygheden, frustrationen og ikke mindst utallige timers korrespondance med rådgivere i både sparekassen samt i øvrige banker beløber sig til 40 timers arbejde.

I øvrigt kan det oplyses, at det beløb, som R1 i december 2019 stillede dem i udsigt at låne, er det beløb, som deres nye bank har finansieret. De sidder i dag i deres drømmehus med et månedligt rådighedsbeløb på over 20.000 kr.

Sparekassen Sjælland-Fyn har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen ikke angår et økonomisk mellemværende, samt at klagen er unødig, hvorfor Ankenævnet ikke kan behandle klagen.

Til støtte for frifindelsespåstanden har sparekassen anført, at sparekassen ud fra en kreditmæssig vurdering har givet et tilbud om finansiering af køb af ejendom til klagerne. Dette tilbud har klagerne imidlertid ikke ønsket at aftage.

Klagerne har ikke lidt et økonomisk tab.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Sparekassen Sjælland-Fyn gav i februar 2020 klagerne et tilbud på finansiering af køb af en ejendom, E2.

Klagerne har anført, at deres nye rådgiver i sparekassen, R2, behandlede dem dårligt og uprofessionelt i forbindelse med deres anmodning om finansiering af køb af E2, idet R2 blev ved med at ændre vilkårene for finansieringstilbuddet og udarbejdede et forkert og mangelfuldt budget. Sparekassen skal som følge heraf betale en kompensation på 25.000 kr. for mangelfuld udarbejdelse af korrekt budget som grundlag for bolighandel.

Klagerne har oplyst, at de ikke er blevet påført et økonomisk tab som følge af sparekassens håndtering af sagen. De benyttede ikke finansieringstilbuddet fra sparekassen, men købte i stedet en anden ejendom, E3, som de fik finansieret af et andet pengeinstitut.

Allerede fordi klagerne ikke har benyttet finansieringstilbuddet fra sparekassen og ikke har lidt et økonomisk tab, finder Ankenævnet ikke, at der er grundlag for, at sparekassen skal betale en erstatning/kompensation til klagerne.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.