Spørgsmål om ophævelse af Betalingsserviceaftale var berettiget.

Sagsnummer:226/2008
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingsservice - ophævelse af aftale
Ledetekst:Spørgsmål om ophævelse af Betalingsserviceaftale var berettiget.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om Sydbanks ophævelse af klagerens Betalingsserviceaftale var berettiget.

Sagens omstændigheder.

Klageren har i Sydbank en privatkonto. De månedlige betalinger vedrørende klagerens Eurocard blev frem til maj 2008 betalt via en Betalingsserviceaftale tilknyttet klagerens privatkonto.

Af en fremlagt korrespondance mellem Sydbank og klageren og dennes ægtefælle M fremgår, at banken i foråret 2005 var blevet opmærksom på, at klagerens privatkonto af M blev anvendt erhvervsmæssigt, hvilket banken modsatte sig. I brev af 9. juni 2005 meddelte M Sydbank, at nogle af M’s erhvervsmæssige kunder havde indbetalt til klagerens privatkonto, men at han ville indskærpe over for de pågældende kunder, at betalinger skulle foregå til en konto i et andet pengeinstitut.

Af en posteringsoversigt for klagerens privatkonto fremgår, at der den 2. januar, 1. februar og 3. marts 2008 blev hævet betalinger til Eurocard, og at der de pågældende dage tillige blev indsat beløb på kontoen, således at kontoen ved dagens slutning ikke var i overtræk. Valørdagen for indbetalingerne var den følgende bankdag.

Den 1. april 2008 blev der på privatkontoen hævet 98.516,54 kr. vedrørende Eurocard, hvorefter privatkontoens saldo var 91.851,51 kr. (negativ).

Den 2. april 2008 var privatkontoens saldo ved dagens slutning 86.175,04 kr. (negativ). Ved brev af samme dag meddelte Sydbank klageren, at betalingen af Eurocard på 98.516,54 kr. var tilbageført. Endvidere fremgår:

"Betalingen er ikke slettet men vil fremover blive betalt, såfremt der er dækning på kontoen.

I øvrigt kan oplyses, at vi ved fremtidige overtræk ved betaling af PBS træk, uden yderligere kommentarer vil slette alle oprettede PBS aftaler."

Den 30. april 2008 var saldoen på klagerens privatkonto 114.050,01 kr. (positiv).

Den 1. maj 2008 var Kristi Himmelfartsdag. Den 2. maj 2008 var Sydbanks afdelinger lukkede.

Den 2. maj 2008 blev der på privatkontoen foretaget forskellige posteringer, herunder bl.a. hævning af 206.970,80 kr. til Eurocard, hvorefter kontoens saldo var 92.935,89 kr. (negativ).

Mandag den 5. maj 2008 blev der ved en netbankoverførsel overført 60.000 kr. til privatkontoen med valør samme dag, ligesom der blev foretaget en indbetaling på 50.000 kr. med valør den 6. maj 2008, således at kontoens saldo ved dagens slutning den 5. maj 2008 var 8.612,26 kr. (positiv).

Ved brev af 5. maj 2008 meddelte Sydbank klageren, at banken samme dag på grund af manglende dækning på privatkontoen havde tilbageført betalingen på 206.970,80 kr. til Eurocard. Banken havde samtidig afmeldt alle automatiske PBS-betalinger.

Af posteringsoversigt for privatkontoen fremgår, at tilbageførslen af Eurocard betalingen på 206.970,80 kr. blev bogført den 6. maj 2008 med valør den 7. maj 2008.

Ved brev af 19. maj 2008 protesterede klageren mod bankens opsigelse af PBS-betalingerne. Ved brev af 23. s.m. fastholdt banken opsigelserne.

Af Sydbanks "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice" fremgår:

"§ 10 Opsigelse/-hævelse af tilslutningsaftalen …

Dit pengeinstitut kan opsige tilslutningsaftalen skriftligt med 1 måneds varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, herunder at du gentagne gange ikke har haft dækning på din konto jf. § 3, kan dit pengeinstitut hæve aftalen uden varsel. Du vil modtage en skriftlig og begrundet meddelelse fra dit pengeinstitut herom.

En opsigelse får virkning hurtigst muligt, dog senest for betalinger, der skal finde sted 3 eller flere ekspeditionsdage efter, at pengeinstituttet har modtaget din opsigelse, eller når pengeinstituttets opsigelse er trådt i kraft.

Opsigelse/ophævelse af tilslutningsaftalen medfører bortfald af samtlige dine betalingsaftaler."

Parternes påstande.

Klageren har den 4. juni 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank tilpligtes at genoptage hendes PBS-betalinger.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at på grund af banklukkedagen fredag den 2. maj 2008 kunne der først ske indbetaling mandag den 5. maj 2008. Efter indbetalingen af de 50.000 kr. var privatkontoens saldo positiv.

Hun har ikke været opmærksom på, at det havde været annonceret, at den 2. maj 2008 var en lukkedag. Hun er førtidspensionist og har nok af problemer i dagligdagen.

Den 5. maj 2008, hvor der var dækning på kontoen, annullerede banken alle fremtidig PBS-betalinger på grund af et overtræk, som hun ikke var skyld i. Selv om der var dækning på kontoen, tilbageførte banken den 6. maj 2008 Eurocard betalingen.

Ved betalingerne af Eurocard i månederne januar, februar og marts 2008 accepterede banken hver gang, at der var et valørmæssigt overtræk i forbindelse med betalingen.

Sagen drejer sig om en personlig relation mellem M og afdelingschefen i bankens afdeling. Disse har nok ikke det bedste forhold, hvorfor afdelingschefen mener, at det skal gå ud over hende. Hun kan ikke konkret underbygge påstanden, men forholdet bør give banken anledning til overvejelser omkring sine lederes arbejdsmoral.

Sydbank har anført, at man udelukkende har et privat engagement med klageren, men at klageren benytter privatkontoen erhvervsmæssigt – også efter 2005.

Banken advarede i brevet af 2. april 2008 klageren om konsekvensen ved gentagne overtræk på kontoen, der ikke har en kreditfacilitet.

Klageren har uomtvisteligt og ubestridt haft overtræk på kontoen gentagne gange.

Lukkedagen den fredag den 2. maj 2008 var for alle finansielle virksomheder i Danmark og var annonceret i dagspressen. Klageren havde derfor mulighed for at orientere sig herom.

Selv om klageren havde indbetalt den 2. maj 2008, ville der alligevel have været et valørmæssigt overtræk på kontoen.

At banken tidligere har ladet valørmæssige overtræk passere, har ingen betydning for den konkrete opsigelse af PBS-aftalerne, fordi banken udtrykkeligt havde advaret klageren om, at et nyt overtræk ville medføre, at PBS-aftalerne blev annulleret.

Sletningen af PBS-aftalerne den 5. maj 2008 skete, før klageren foretog kontant indbetaling denne dag.

Banken ønsker efter en kreditvurdering af klageren ikke at have nogen risiko for, at der er overtræk på kontoen.

Klageren kunne uden problemer have indbetalt på kontoen den 30. april 2008, således at der havde været dækning på kontoen ved gennemførslen af Eurocard betalingen.

Personspørgsmål finder banken ikke, at der er grundlag for at behandle under klagesagen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

I forbindelse med, at Sydbank den 2. april 2008 tilbageførte betalingen til Eurocard som følge af kontoens overtræk, blev klageren orienteret om, at betaling til Eurocard fremover ville ske, såfremt der var dækning på kontoen.

Den 2. maj 2008 var der ikke dækning på kontoen til betalingen af Eurocard, idet betalingen medførte et overtræk på 92.935,89 kr. Sydbank var derfor mandag den 5. maj 2008 berettiget til at træffe beslutning om tilbageførsel af betalingen til Eurocard, da kontoen på dette tidspunkt var overtrukket.

I forbindelse med tilbageførslen af Eurocard-betalingen afmeldte Sydbank alle automatiske PBS-betalinger. Af bankens generelle vilkår for Betalingsservice fremgår, at banken kan opsige tilslutningsaftalen skriftligt med en måneds varsel, ligesom banken i tilfælde af væsentlig misligholdelse, herunder at der gentagne gange ikke har været dækning på kontoen, kan hæve aftalen uden varsel.

Set i sammenhæng med, at klagerens privatkonto i hvert fald tidligere af M blev anvendt erhvervsmæssigt, hvilket banken modsatte sig, hævningen den 2. maj 2008 af 206.0970,80 kr. til Eurocard og det i øvrigt oplyste om klagerens forhold som førtidspensionist, finder Ankenævnet, at banken som følge af væsentlig misligholdelse har været berettiget til at hæve aftalen som sket og med den virkning, at samtlige betalingsaftaler bortfalder.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.