Indsigelse om manglende levering af flyrejse betalt med MasterCard.

Sagsnummer:390/2020
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Indsigelse om manglende levering af flyrejse betalt med MasterCard.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om manglende levering af flyrejse betalt med MasterCard.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde et MasterCard Debit.

Den 9. februar 2020 købte klageren en flyrejse med afgang den 17. april 2020 og hjemrejse den 25. april 2020 for 408,89 EUR hos flyselskabet F, via rejseformidleren R med sit MasterCard. Betalingen blev bogført på klagerens konto den 12. februar 2020.

F aflyste efterfølgende flyrejsen som følge af corona restriktioner. Banken har oplyst, at aflysningen skete den 7. april 2020. I en e-mail af 28. april 2020 til klageren meddelte R, at klageren enten kunne få ændret sin billet eller anmode om refusion. I en e-mail af 6. august 2020 til klageren meddelte R, at F ville give klageren en voucher på 203,97 EUR som godtgørelse for aflysningen.

Den 6. september 2020 indsendte klageren en indsigelsesblanket til banken i kategorien vare/ydelse ikke leveret. Klageren anførte blandt andet, at han havde anmodet R og F om at få refunderet hele beløbet, og at han ikke var interesseret i at modtage den tilbudte voucher. Banken afviste klagerens indsigelse. I en meddelelse af 14. september 2020 til klageren anførte banken blandt andet:

”… Desværre forholder det sig sådan, at du som forbruger skal godtgøres af flyselskabet eller af den rejsearrangør, der har formidlet dit køb af flyrejsen. Denne afgørelse følger i tråd med gældende EU-lovgivning. Ligeledes er vi som bank, ifølge lov om betalinger, ikke forpligtet til at tilbagebetale dine forudbetalte flybilletter købt via fjernsalg (nettet), ligesom vi ikke har mulighed for at gøre din indsigelse gældende over for kortselskabet. …”

Af bankens Kortbestemmelser for Mastercard Debit fremgår blandt andet:

”… 2.7 Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt

Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. I visse situationer har du dog mulighed for at få tilbageført en betaling, jf. nedenfor.

Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder:

– køb på internettet … kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: …

– den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret …

Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du henvender dig i Spar Nord Bank A/S. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen.

Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til Spar Nord Bank A/S snarest muligt, efter du er eller burde være blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til Spar Nord Bank A/S senest 14 dage efter, du er eller burde være blevet opmærksom på dit mulige krav …”

Banken har oplyst, at kortselskaberne i visse tilfælde og inden for visse frister accepterer charge back, selvom det ikke kan ske i henhold til lov om betalinger. Det er bankens sædvanlige praksis at forholde sig til den kulancemæssige mulighed fra kortselskaberne ved løbende at holde sig orienteret om fristerne samt i tvivlstilfælde at rette henvendelse kortselskaberne via Nets. Banken har oplyst, at den har fulgt sin sædvanlige praksis i denne sag.

Parternes påstande

Den 7. oktober 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal tilbageføre betalingen til ham.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke modtog ydelsen, da flyafgangene blev aflyst af F. Efter utallige henvendelser til udbyderen gjorde han indsigelse til banken.

Banken er i henhold til kortbestemmelsernes pkt. 2.7 forpligtet til at godtgøre beløbet for den aflyste rejse. Der er ikke i kortbestemmelserne henvist til betalingsloven, og der er heller ikke taget forbehold for eventuelle varer, som ikke leveres straks. Der er ikke er tale om en udbyder, der er gået konkurs. Ifølge bankens anbringender vil der ved enhver form for køb, hvor der er en leveringstid, være tale om forudbetaling, og købet vil således ikke være sikret.

Bankens afvisning er endvidere i strid med oplysningerne på Forbrugerrådet Tænk´s hjemmeside, hvor det er angivet, at man kan klage til myndighederne i afrejselandet samt få banken til at tilbageføre betalingen.

Op til indsigelsestidspunktet havde regeringen, bankerne, kortudbyderne og flyselskaberne som følge af corona situationen anmodet alle om at udvise tålmodighed med tilbagebetaling for de ydelser, der ikke kunne leveres. Som følge heraf ventede han med at sende indsigelsen til banken. På daværende tidspunkt var det ikke unormalt, at sagsbehandlingstiderne var forlænget med en faktor 3 eller mere. Banken har på intet tidspunkt lagt forsinket indsigelse til grund for afvisningen, heller ikke i sit svarskrift i klagesagen.

Spar Nord Bank har anført, at der er tale om forudbetaling af en tjenesteydelse. Betalingsmodtager trak efter aftale med klageren beløbet, inden den aftalte ydelse, flyrejsen, skulle leveres. I sådanne tilfælde finder betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2 om charge back ved manglende levering ikke anvendelse.  

Det anføres direkte i forarbejderne til betalingslovens § 112, at i sager, hvor der er købt f.eks. fly- eller festivalbilletter, og udbyder derefter går konkurs, vil der ikke i medfør af loven kunne gøres indsigelser over for betalers udbyder. Dette skyldes, at kunden ville stå i samme situation, hvis billetten var betalt kontant.

I forarbejderne til betalingslovens § 112 står blandt andet ”Reglen har … et forbrugerbeskyttende sigte og har til formål at regulere de situationer, hvor en forbruger ved at foretage en betalingstransaktion i forbindelse med fjernsalg vil blive stillet ringere end en kontantbetalende forbruger. … Når en betalingsmodtager i forbindelse med et fjernsalg modtager forudbetaling, er der en risiko for, at betalingsmodtager efterfølgende ikke kan levere på grund af insolvens eller konkurs. … Er der derimod tale om, at der er indgået en udtrykkelig aftale om forudbetaling af en vare eller tjenesteydelse, enten fordi der er tale om et tilvirkningskøb eller af anden årsag, har betaler ikke krav på tilbageførsel af betalingen i tilfælde af konkurs eller lignende, inden der sker levering. I disse tilfælde vil betaleren ikke være dårligere stillet end i den situation, hvor betaleren i den fysiske handel har indgået en aftale om kontant forudbetaling. Er der tale om en situation, hvor betaleren har købt for eksempel en fly- eller festivalbillet, som er sendt til køberen, men hvor flyrejsen eller festivalen efterfølgende ikke bliver afholdt på grund af flyselskabets eller festivalarrangørens konkurs, vil der heller ikke i medfør af loven kunne gøres indsigelser over for betalers udbyder…”. Dette gælder også, hvor rejsen ikke finder sted som følge af andre årsager end flyselskabets konkurs.

Banken er således ikke forpligtet til at godtgøre beløbet til klageren i medfør af betalingslovens 112 eller andre regler i betalingsloven. Der ses heller ikke at være andet grundlag for at pålægge banken at tilbageføre beløbet.

Kortselskaberne accepterer i visse tilfælde og inden for visse frister charge back, selvom det ikke kan ske i henhold til betalingsloven. Det er bankens sædvanlige praksis at forholde sig til denne kulancemæssige mulighed fra kortselskaberne ved løbende at holde sig orienteret om fristerne samt i tvivlstilfælde at rette henvendelse kortselskaberne via Nets. Det er også sket i denne sag.

Der kan ikke være en berettiget forventning om, at kortselskabernes kulancemæssige dækning ikke er tidsmæssigt begrænset. Rejsen skulle have fundet sted den 17. og 24. april 2020, men blev aflyst den 7. april 2020. Klageren gjorde indsigelse over for banken den 6. september 2020, 139 dage efter den planlagte afrejse.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde et MasterCard Debit.

Den 9. februar 2020 købte klageren en flyrejse med afgang den 17. april 2020 og hjemrejse den 25. april 2020 for 408,89 EUR hos flyselskabet F, via rejseformidleren R. Betalingen blev bogført på klagerens konto den 12. februar 2020. F aflyste flyrejsen den 7. april 2020. Klageren anmodede herefter R og F om at få refunderet beløbet. Den 6. august 2020 meddelte R, at klageren kunne få en voucher på 203,97 EUR som godtgørelse for aflysningen. Klageren afviste dette. Den 6. september 2020 indsendte klageren en indsigelsesblanket til banken.

Banken har oplyst, at den løbende holder sig orienteret om kortselskabernes frister for kulancemæssig accept af charge back, at banken i tvivlstilfælde retter henvendelse kortselskaberne via Nets, og at banken har fulgt sin sædvanlige praksis i denne sag.

Betalingsmodtageren R var formidler af flyrejsen. Ankenævnet lægger til grund, at R leverede den bestilte ydelse ved at gennemføre bookingen.

Ankenævnet finder ikke, at klageren kan gøre et krav gældende mod banken som kortudsteder i henhold til betalingslovens § 112 eller på andet grundlag som følge af, at flyrejsen blev aflyst.

Det bemærkes herved, at klageren ikke er blevet dårligere stillet, end hvis han i en fysisk handel havde indgået en aftale om kontant forudbetaling, eller hvis han havde købt flyrejsen kontant ved kontooverførsel.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.