Værdipapirer, skilsmisse, erstatning.

Sagsnummer:77/1993
Dato:25-08-1993
Ankenævn:Peter Blok, Jørn Rytter Andersen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Værdipapirer, skilsmisse, erstatning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved dom af 15. juli 1982 blev klageren skilt fra sin daværende ægtefælle. Ægtefællen havde gennem forskellige selskaber et betydeligt engagement med indklagede.

Klageren har ved klageskema af 11. februar 1993 indbragt denne sag for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte værdien af klagerens værdipapirer, som er forsvundet hos indklagede i forbindelse med hendes tidligere ægtefælles engagement.

Indklagede har nedlagt påstand om afvisning i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Klageren har anført, at der bør foretages en grundig undersøgelse vedrørende hendes værdipapirer hos indklagede, som er blevet inddraget under hendes ægtefælles engagement. Hun har forgæves henvendt sig hos indklagede med anmodning om en redegørelse samt udlevering af papirerne, men indklagede har henvist hende til at fremkomme med en dommerkendelse. Indklagede har bl.a. afhændet et selskab tilhørende klageren; selskabet skulle have været klagerens levebrød. Sagen drejer sig om deling af et fællesbo, og der lovhjemmel for, at Ankenævnet kan gå ind i en sådan sag.

Indklagede har anført, at der på grund af den tid, der er gået siden hændelsesforløbet, er stor usikkerhed omkring flere punkter. Indklagede er ikke længere i besiddelse af korrespondance m.v., ligesom det er umuligt for de medarbejdere, som ekspederede sagen i 1982, at huske handlingsforløbet. Klageren har ikke præciseret sine klagepunkter, herunder på hvilken måde de vedrører indklagede. Klagen synes i første række at angå forholdet mellem klageren og dennes tidligere ægtefælle, som indklagede ikke har været indblandet i eller har haft kendskab til.

Ankenævnets bemærkninger:

Af de grunde, der er anført af indklagede, findes klagen ikke at være egnet til behandling i Ankenævnet, og Nævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.