Klage indgivet i februar 2015 over hævninger med MasterCard i marts 2009.

Sagsnummer:65/2015
Dato:02-10-2015
Ankenævn:Kari Sørensen, Finn Borgquist, Troels Hauer Holmberg, Kjeld Gosvig Jensen, Anders Holkmann Olsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Forældelse - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Klage indgivet i februar 2015 over hævninger med MasterCard i marts 2009.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod hævninger med MasterCard i 2009.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet MasterCard Direct.

I april 2009 gjorde klageren indsigelse mod tre hævninger i marts 2009 på hver 5.100 kr., i alt 15.300 kr. med MasterCardet.

Ved brev af 19. oktober 2009 til klageren afviste banken indsigelserne. Banken anførte bl.a., at alle transaktioner var aflæst med brug af pinkode og gennemført på forskellige tidspunkter i tidsrummet kl. 18.23-23.55. Klageren havde oplyst, at kortet havde været i hans besiddelse.

På baggrund af en fornyet henvendelse fra klageren meddelte banken ved brev af 28. november 2014, at den havde lukket sagen.

Ved e-mail af 14. januar 2015 henvendte klageren sig til betalingsmodtageren, som var et kasino. Klageren anførte bl.a., at det fremgik af hans kontoudtog, at der var foretaget betalinger, der oversteg 4.000 kr., som efter det for klageren oplyste udgjorde maksimumsbeløbet pr. dag. Betalingsmodtageren svarede, at man ikke havde mulighed for at hæve penge på klagerens kort på anden vis end ved indtastning af pinkode, og at klageren måtte henvende sig til politiet, hvis han havde mistanke om, at kortet var blevet misbrugt af tredjeperson.

Ved e-mail af 20. januar 2015 til banken anførte klageren, at hævningerne havde oversteget 5.000 kr., som efter det for klageren oplyste udgjorde maksimumsbeløbet for hævninger efter bankens lukketid.

Ved e-mail af 23. januar 2015 svarede banken bl.a., at begrænsningen på 5.000 kr. gjaldt hævninger i pengeautomater. I forhold til beløbsgrænser på kasino var disse kun gældende for dankort og ikke Mastercard.

Parternes påstande

Den 17. februar 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank ”skal tilbagebetale mig de beløb der er trukket ud over de kr. 5.000.”

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

tab-stops:0cm 42.55pt 3.0cm 127.6pt 170.15pt 212.7pt 255.25pt 297.75pt 340.3pt 382.85pt 425.4pt">Klageren har anført, at hævningerne overstiger bankens maksimum på 5.000 kr. efter lukketid og betalingsmodtagerens maksimum på 4.000 kr. pr. aften.

Banken bør refundere de hævninger, der er i strid hermed.

Banken sendte MasterCardet til ham, uden at han havde anmodet om det.

Han er kronisk syg og lever af en beskeden pension på 6.700 kr. pr. måned. Alligevel har banken tilbudt ham en kassekredit, hvor han betaler meget høje renter ca. 18 %.

Danske Bank har anført, at banken afviste klagerens indsigelse, da oplysningerne i sagen ikke støttede en antagelse af, at der skulle være tale om fejlagtige og uautoriserede transaktioner. Klageren er ikke kommet med nye oplysninger eller en nærmere redegørelse for hændelsesforløbet, der skulle kunne føre til andet resultat.

Da klageren i hvert fald senest ved fremsættelsen af sin indsigelse i april 2009 har været fuldt ud bekendt med transaktionerne, er klagerens eventuelle krav mod banken nu forældet efter forældelseslovens bestemmelser.

Ankenævnets bemærkninger

Der er ikke grundlag for at fastslå, at Danske Bank hæfter for de omstridte betalinger med klagerens MasterCard på et kasino i marts 2009, hverken helt eller delvist.

Et eventuelt krav mod banken vedrørende betalingerne må endvidere nu anses for forældet, jf. forældelseslovens § 3, hvorefter forældelsesfristen er tre år.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.