Dankort, misbrug.

Sagsnummer:292/1993
Dato:09-12-1993
Ankenævn:Niels Waage, Peter Stig Hansen, Niels Bolt Jørgensen, Kirsten Nielsen, Lars Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Dankort, misbrug.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Under denne sag har klageren nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han ikke hæfter for 45.000 kr., der er hævet på hans lønkonto med tilknyttet kredit ført i indklagedes Låsby afdeling i perioden fra januar 1992 til medio april 1993.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han i efteråret 1991 fik bevilget en overtræksret på 30.000 kr. på sin lønkonto. Af kontoudskrift klageren modtog i januar 1992, fremgik, at der var hævet beløb på kontoen ved hjælp af dankort, som klageren ikke kunne vedkende sig, hvorfor klageren rettede henvendelse til afdelingen og anmodede denne om at spærre kontoen og undersøge sagen nærmere. Klageren forespurgte i samme forbindelse, om han skulle aflevere dankortet, hvilket indklagede afviste. Af efterfølgende kontoudtog fremgik, at der påny var hævet beløb på kontoen, som han ikke kunne vedkende sig, og han rettede igen henvendelse til afdelingen. Afdelingsbestyreren beroligede ham med, at man var i færd med at undersøge sagen, og at han ville blive godtgjort de hævede beløb og renter heraf. Klageren konstaterede efterfølgende, at kortet ikke var spærret. I december 1992 benyttede han påny kontoen, på hvilket tidspunkt kreditten ifølge hans beregninger burde være afviklet ved indbetaling af restskat og den månedlige lønindbetaling. I februar 1993, da saldoen udgjorde ca. 45.000 kr., rettede klageren påny henvendelse til afdelingsbestyreren, som afviste at godtgøre ham de hævede beløb, hvorefter der oprettedes en kredit på 45.000 kr. Klageren har nærmere fået oplyst, hvor de omstridte hævninger har fundet sted og har anført, at han ikke har været de pågældende steder på hævetidspunkterne. Klageren har den 16. april 1993 afleveret sit dankort til indklagede.

Indklagede har anført, at klageren først i april 1993 rettede henvendelse til afdelingen vedrørende de omstridte hævninger. Forinden - i februar 1993 - havde klageren uden at omtale de omtvistede hævninger - fået en del af lønkontoens negative saldo omlagt til et fast lån. På klagerens foranledning afholdtes den 16. april 1993 et møde i afdelingen, hvor klageren og klagerens samlever oplyste, at ingen ud over klageren havde haft adgang til dankortet eller kendskab til PIN-koden. Indklagede har opfordret klageren til at foretage politianmeldelse, hvilket ikke er sket. Klageren har ikke på tilstrækkelig klar måde sandsynliggjort, at andre i den lange periode skulle have misbrugt hans dankort og har ikke godtgjort, at han har rejst indsigelse mod de påståede uberettigede hævninger, der skulle have stået på i en længere periode. I perioden er kontoen kontinuerligt blevet debiteret for hævninger, uden at klageren rettede personlig eller skriftlig henvendelse til kontoførende afdeling. Indklagede har fremfundet oplysninger om i alt 21 ud af 31 hævninger fra 1992 og 17 ud af 18 hævninger fra 1993. Disse oplysninger viser, at så godt som alle transaktioner er sket i det område, hvor klageren bor, ligesom tre af de transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig, er underskriftsbaseret og forsynet med klagerens underskrift.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at han ikke har foretaget de omstridte hævninger, og at disse er sket på steder, hvor han bevisligt ikke har befundet sig på hævetidspunktet. Indklagede har anført, at klageren ikke på tilstrækkelig klar måde har sandsynliggjort, at hævningerne skulle være foretaget af andre end klageren. En stillingtagen til disse modstridende standpunkter findes at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.