Krav om indløsning af andelsbevis uden ophold efter overførsel af engagement. Indsigelse om forsinket udbetaling af andelskapital og krav om renter.

Sagsnummer:350/2017
Dato:29-11-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, David Sander Hjortsø, Troels Hauer Holmberg og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - andelsbeviser
Ledetekst:Krav om indløsning af andelsbevis uden ophold efter overførsel af engagement. Indsigelse om forsinket udbetaling af andelskapital og krav om renter.
Indklagede:Andelskassen Fælleskassen
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om indløsning af andelsbeviser uden ophold efter overførsel af engagement.

Sagens omstændigheder

I januar 2016 blev klageren kunde i Andelskassen Fælleskassen, hvor han oprettede en børneopsparing. Den 22. januar 2016 underskrev klageren en erklæring om andelskapital, hvoraf blandt andet fremgik:

”[Klageren] indskyder herved 2.000,00 kr. …

Indskud til andelskapital er ikke rentebærende. Det indbetales som ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke omfattet af Indskydergarantifonden…

Ved opgørelse af mit engagement med Fælleskassen, sættes andelskapitalen til salg, og beløbet frigives, når en ny andelshaver har købt andelene”

Klageren har oplyst, at det af en renteoversigt på andelskassens hjemmeside fremgik:

”Beløbet, som du betaler for at blive andelshaver i Fælleskassen, indsættes på en spærret konto i dit navn, som du ikke kan hæve på. Beløbet vil (uden opsigelse) dog blive udbetalt til dig, hvis du skifter pengeinstitut. Beløbet er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af Garantiformuen for indskydere og investorer.”

I foråret 2017 flyttede klageren børneopsparingen til et andet pengeinstitut, og i den forbindelse ønskede han at få sin andelskapital udbetalt.

Den 23. oktober 2017 indgav klageren klage over Andelskassen Fælleskassen til Ankenævnet med påstand om, at andelskassen skulle tilpligtes at betale 2.000 kr. mod udlevering af hans andelsbevis.

Den 24. oktober 2017 blev klagerens andelsbevis solgt til en ny andelshaver. Andelskassen har oplyst, at den samtidig overførte 2.000 kr. til en af klageren anvist konto.

Andelskassen har oplyst, at den, når en kunde anmoder om at få sin andelskapital solgt, sætter kundens andelskapital til salg på Andelskassens salgsliste, og at al andelskapital sælges efter et ”first in first out” princip, således at kunder, der havde sat deres andelskapital til salg før klageren, fik solgt deres kapital før klageren. Andelskassen har endvidere oplyst, at den fører et regneark, som gennemgår revision hvert år.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Andelskassen Fælleskassen skal tilpligtes anerkende, at salg af privatkunders andelskapital skal ske straks efter anmodning, alternativt at Andelskassen skal tilbagekøbe andelskapitalen inden for en rimelig frist. Andelskassen skal tilpligtes at forrente andelskapitalen i salgsperioden. Andelskassen skal endvidere tilpligtes at anerkende, at det er i strid med god skik for pengeinstitutter at fastholde en kunde i et kundeforhold i over seks måneder mod kundens vilje.

Andelskassen Fælleskassen har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at Andelskassen skulle have overført hans andelskapital på 2.000 kr. straks, da han ønskede det efter overførsel af børneopsparingen til andet pengeinstitut. Det er en privatkunde uvedkommende, om andelskassen kan finde en indskyder.

Det var en betingelse for oprettelse af børneopsparingen, at han købte et andelsbevis på 2.000 kr. Som almindelig forbruger måtte han forstå andelskassens renteoversigt således, at han kunne få sin andelskapital tilbage uden ophold ved overførsel af sit engagement til andet pengeinstitut. Ved købet oplyste andelskassen ham hverken om, at det var en betingelse, at andelskassen kunne finde en ny indskyder, eller at det ville tage tid at sælge andelsbeviset. Dette fremgik heller ikke af andelskassens vilkår og betingelser.

Andelskassen fastholdt ham uberettiget og mod hans vilje som kunde i andelskassen. Det er urimeligt, at han som privatkunde blev fastholdt i et uønsket kundeforhold, hvor hans andelskapital ikke blev forrentet i ”salgsperioden”. Salg af andelskapital bør ske straks, når kunden ønsker det. Andelskassen bør pålægges at tilbagekøbe andelskapital, som privatkunder ønsker at afhænde, inden for en rimelig frist på ikke over løbende måned plus 30 dage. Andelskassen bør forrente andelskapitalen i salgsperioden.

Andelskassens fremgangsmåde indebærer, at andelskassen i princippet kan fastholde sine kunder i kundeforholdet uendeligt, hvis der ikke er en køber til andelsbeviset. I sidste ende kan andelsindskuddet gå tabt, hvis andelskassen lukker, inden kundens andelsbeviser kan sælges.

Da han ønskede at flytte børneopsparingen, oplyste andelskassen, at salg af et andelsbeviser ville tage 4-5 måneder. Hans andelsbevis blev først solgt efter 6-8 måneder.

Ankenævnet bør afgøre sagen, selvom han nu har modtaget sit andelsindskud. Det er forkert, hvis et pengeinstitut kan komme uden om en principiel sag ved at betale et beløb, og derved undgå, at en sag behandles i Ankenævnet.

Andelskassen Fælleskassen har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagerens andelsbevis blev solgt den 24. oktober 2017, hvorfor sagen blev afsluttet, inden klagen hos Ankenævnet kom til andelskassens kundskab.

Til støtte for frifindelsespåstanden har andelskassen anført, at klageren underskrev en erklæring, hvorefter han først ville få sit indskud retur, når en ny andelshaver købte hans andelsbevis. Alle kunder i andelskassen skal købe et andelsbevis på 2.000 kr. i andelskapital. Når en andelshaver ikke vil være kunde længere, bliver andelshaverens andelskapital sat til salg. Andelskassen tilbagebetaler andelskapital, når kunder skifter pengeinstitut, men dette kan først lade sig gøre, når andelskassen finder en ny andelshaver, der vil købe andelsbeviser. Dette fremgik af den af klageren underskrevne erklæring om andelskapital.

Klageren fik udførlig rådgivning om andelskassens opbygning, og hvordan andelskassen kan handle med andelskapitalen. Alle nye andelshavere bliver grundigt oplyst om disse forhold. Andelskassen har meget faste retningslinjer for, hvorledes nye andelshavere bliver rådgivet. Ved underskrift af erklæringen om andelskapital oplyser rådgiveren om, hvor lang tid det på pågældende tidspunkt tager at sælge et andelsbevis. Da klageren underskrev erklæringen om andelskapital, blev han også oplyst om dette. Når en kunde henvender sig for at få sin andelskapital solgt, oplyser Andelskassen ligeledes om den forventede salgstid.

Andelskassen må ikke selv købe andelsbeviserne, hvilket også gælder for alle andelskasser.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvist bemærkes det, at Ankenævnet ikke finder, at sagen bør afvises.

I januar 2016 tegnede klageren andelskapital i Andelskassen Fælleskassen for 2.000 kr. I forbindelse med overførsel af sit engagement til et andet pengeinstitut i foråret 2017 ønskede klageren at få sin andelskapital udbetalt. Den 24. oktober 2017 blev klagerens andelsbevis solgt til en ny andelshaver, og Andelskassen overførte samtidig 2.000 kr. til klageren.

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 151, stk. 2, at Andelskassen ikke må erhverve egne andelsbeviser.

Ankenævnet finder, at klageren ved sin underskrift af erklæringen i forbindelse med tegningen på bindende måde accepterede, at andelskapitalen ved opgørelse af hans engagement ville blive sat til salg, og at beløbet først ville blive udbetalt til ham, når en ny andelshaver havde købt andelene. Klageren acceptrede endvidere, at andelskapitalen ikke var rentebærende. Andelskassen har under sagen redegjort for sine procedurer for udbetaling af andelskapital. Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Andelskassen i sin håndtering af klagerens opsigelse af andelskapitalen har begået fejl eller forsømmelser.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at påse overholdelse af regelsæt som for eksempel bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.