Spørgsmål om erstatningsansvar begrundet i mangelfuld rådgivning om, at obligationsserie bag rentetilpasningslån som følge af stop for nyudlån blev væsentligt mindre, hvilket havde indflydelse på indfrielsesmuligheder og rente.

Sagsnummer:96/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jacob Elverum, Lars K. Madsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
-
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar begrundet i mangelfuld rådgivning om, at obligationsserie bag rentetilpasningslån som følge af stop for nyudlån blev væsentligt mindre, hvilket havde indflydelse på indfrielsesmuligheder og rente.
Indklagede:Jyske Realkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om erstatningsansvar begrundet i mangelfuld rådgivning om, at obligationsserie bag rentetilpasningslån som følge af stop for nyudlån blev væsentligt mindre, hvilket havde indflydelse på indfrielsesmuligheder og rente.

Sagens omstændigheder

I 2009 købte klageren et hus. I den forbindelse optog klageren et 30-årigt rentetilpasningslån med hovedstol på 284.900 euro (EUR) hos BRFkredit, nu Jyske Realkredit. Lånet var med årlig rentetilpasning (F1) og med mulighed for afdragsfrihed.

Af ”Standardiseret Europæisk Informationsblad”, der var et bilag til lånetilbuddet, fremgik blandt andet:

”…

2. Beskrivelse af produktet

Renten bliver tilpasset første gang den 01.01.2011. Rentetilpasningen vil altid ske med virkning fra den 01.01.

Ved rentetilpasningen sælges nye obligationer til refinansiering af lånets restgæld. Ved rentetilpasningen vil lånets ydelse typisk ændre sig - afhængigt af markedsrenten.

Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer. Når lånet rentetilpasses, vil der - afhængig af markedsrenten - tilsvarende ske ændringer i obligationsrestgælden.

3. Nominel rente

Når lånet er rentetilpasset, kendes renten ind til næste rentetilpasning. Renten afhænger af markedsrenten på rentetilpasningstidspunktet.

12. Førtidig eller ekstraordinær indfrielse

Lånet kan kun opsiges til kontant indfrielse til kurs 100 til den sidste bankdag i december i en fastrenteperiodes sidste år. Opsigelsen skal ske med varsel.

Bortset fra december i en fastrenteperiodes sidste år kan lånet til enhver tid indfries med obligationer svarende til obligationsrestgælden. Denne indfrielse kan ske uden opsigelse og uden varsel.

…”

I forbindelse med låneoptagelsen underskrev klageren et rådgivningsskema om ”Dokumentation for rådgivning om lån i fast ejendom.” Af rådgivningsskemaet fremgik blandt andet:

”…

… Ydelsen og indfrielsesbeløbet opgjort i kroner vil stige i tilfælde af, at kursen på EURO stiger i forhold til danske kroner.

Lånets rente ligger fast fra udbetalingen og hele den aftalte fastrenteperiode…

Lånet kan indfries med obligationer. I december måned forud for en rentetilpasning er der mulighed for at indfri kontant til kurs 100, hvis lånet er opsagt senest den sidste bankdag i november.

Lånet kan indfries ved opkøb af de bagvedliggende obligationer til markedsværdi. Hvis eksempelvis obligationsrestgælden udgør 100.000 euro, og den gennemsnitlige obligationskurs er 99,50, vil markedsværdien udgøre 99.500 euro. Hertil kommer gebyrer mv. til BRFkredit. Hvis obligationskursen er højere, vil indfrielsen blive dyrere. Da lånet er i euro, vil indfrielsen omregnet til danske kroner desuden blive dyrere, hvis kursen på euro stiger i forhold til danske kroner. Hvis der er tale om en låneomlægning, bliver der også optaget nyt lån. Her skal der ud over gebyrer mv. til BRFkredit også i nogle tilfælde betales tinglysningsafgift til staten. …

…”

Den 9. marts 2020 sendte klageren en klage til Jyske Realkredit/Jyske Bank. Klageren anførte blandt andet:

”…

I december undres jeg over at renten på mit lån er en smule højere end et tilsvarende i DKK og jeg tager derfor kontakt til jer. Jeg bliver i første omgang oplyst at det er refinansieringstidspunktet der gør forskellen, men efter nærmere undersøgelse hos jeres ekspert vender I retur med at det skyldes at puljen er blevet lille. Dette skyldes at [I] har lukket for udstedelse af nye F1 lån i Euro til private. …

… Mener [I] at [I] har levet op til god rådgivningsskik ved ikke at informere mig om at i har lukket lånet for ny optag til private? Et F1 lån er jo kendetegnet ved at puljen er åben og at der løbende kommer nye lån til og at man derfor ikke i samme omfang som fastforrentede lån bliver ramt af effekter forårsaget af små puljer. På baggrund af jeres opgørelse over de sidste 5 år har jeg ca. beregnet min ekstra betaling til 17.500 kr. Hvor stor en del at dette der skyldes puljens størrelse og hvad der skyldes andre forhold har i ikke været i stand til at redegøre for. Beløbet kan selvfølgelig være større, da F1 Euro lånet historisk, […] som forklaret ved optagelse, typisk har en lavere rente.

…”

Den 19. marts 2020 svarede Jyske Realkredit/Jyske Bank blandt andet:

”…

Det er korrekt, at Jyske Realkredit ikke længere tilbyder F1 lån i Euro til private og erhverv.

Nogle af vores kunder, som i sin tid optog F1 lån i Euro, har efterfølgende indfriet deres lån eller konverteret til et andet lån. Det medfører, at mængden af obligationer i obligationsserien er blevet reduceret. Dette kan påvirke likviditeten og afspejler sig i prissætningen.

At kunder indfrier deres lån og i mange tilfælde erstatter det med et andet er helt sædvanligt og medfører ikke en pligt for Jyske Realkredit til at oplyse kunder med samme type lån herom. Der er heller ikke nogen pligt til at gøre samme kunder opmærksom på, hvis vi ikke længere tilbyder nyudlån af et bestemt produkt.

…”

Den 18. august 2020 sendte Jyske Bank en mail til klageren om refinansiering af lånet pr. den 1. januar 2021. Banken anførte blandt andet:

”…

Siden I optog lånet, er obligationsserien blevet væsentligt mindre, og det har indflydelse på både renten og indfrielsesmulighederne, hvilket er årsagen til, at vi gerne vil have en snak med jer.

…”

Under sagen er der fremlagt et ikke underskrevet eksemplar af en ”Aftale om ekspedition af omlægning/tillægslån” mellem klageren og Jyske Bank dateret den 9. oktober 2020, om omlægning af EUR-lånet pr. årsskiftet 2020/2021. Omkostningerne ved omlægningen udgjorde i alt 12.850,40 kr.

Parternes påstande

Den 19. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank og eller Jyske Realkredit skal betale erstatning.

Jyske Bank og Jyske Realkredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Jyske Bank/Jyske Realkredit ikke har levet op til god rådgivningsskik. Som følge heraf er han blevet påført ekstra renter på estimeret 35.000 kr. og konverteringsomkostninger på 12.840,40 kr., i alt 47.840,40 kr., hvilket beløb Jyske Bank/Jyske Realkredit bør godtgøre ham.

Uden renters rente og afskrivning har han betalt cirka 17.500 kr. ekstra i rente i forhold til et F1 lån i danske kroner (DKK). Dette vel at mærke hvis renten var ens. Var renten som forventet lavere på EUR-lånet med samme margin, vil forskellen være det dobbelte, altså 35.000 kr.

Jyske Bank/Jyske Realkredit lukkede på et ikke oplyst tidspunkt for mere end fem år siden for nyoptag i F1 EUR-lån. Som følge heraf blev puljen mindre og renten steg.

Jyske Bank/Jyske Realkredit foretog et aktivt valg, da de lukkede for lånet uden at oplyse sine kunder om beslutningen. Kunderne havde derfor ikke mulighed for at konvertere ud af lånet og undgå de højere renter.

Det var tilsyneladende på baggrund af hans klage, at banken i forbindelse med refinansieringen pr. den 1. januar 2021 anbefalede konvertering.

Låntypen har normalt ikke disse udfordringer som for eksempel indlåsningseffekter og højere renter forbundet med små puljer. Det kan derfor ikke forventes, at kunderne holder øje med dette. Puljestørrelsen er heller ikke almindelig tilgængelig information.

Det var bankens/realkreditinstituttets beslutning at lukke realkreditproduktet. Banken/realkreditinstituttet bør derfor tilbyde at omlægge lånet uden omkostninger for ham. Det er urimeligt, at bankens/realkreditinstituttets beslutning om at lukke et produkt betyder, at kunderne skal betale hele omkostningen inklusive fortjeneste til banken/realkreditinstituttet.

Jyske Realkredit har anført, at klageren årligt ved hver rentetilpasning har modtaget oplysninger om den nye fastsatte rente. Hvis klageren har været utilfreds med renten, burde han have kontaktet instituttet med henblik på at drøfte mulighederne for en eventuel låneomlægning. Klageren har haft mulighed for at indfri lånet til pari ved hver rentetilpasning. Klager har således hvert år haft mulighed for at vurdere risikoen, det vil sige vælge refinansiering i den lille fondskode eller søge at omlægge lånet til et andet. Klager har således selv valgt risikoen – at fortsætte med F1 lånet i EUR – hele tiden.

Instituttet kan ikke – og har heller ikke – udstedt nogen garanti for, at renten forbliver lav, da denne afhænger af de opnåede kurser ved salget af obligationer og dermed af markedet.

At en fondskode er lille har ikke nødvendigvis som konsekvens, at der opstår en indlåsningseffekt. Risikoen er større end i store fondskoder, men ikke en nødvendig konsekvens.

Den omstændighed, at kunder indfrier deres lån og i mange tilfælde erstatter det med et andet lån, er sædvanligt og en uadskillelig del af realkreditsystemet. At der sker ændringer i mængden af udstedte obligationer i en fondskode medfører ikke pligt for instituttet til at oplyse kunder med samme type lån herom. Der er heller ikke nogen pligt til at gøre samme kunder opmærksom på, hvis instituttet ikke længere tilbyder nyudlån af et bestemt produkt.

På instituttets hjemmeside kan kunder til enhver tid se, hvilke lån der udbydes. Af hjemmesiden fremgår typer af lån samt de vigtigste egenskaber ved de pågældende lån.

Meddelelsen til klageren med oplysning om, at obligationsserien var blevet mindre, var en ekstraordinær servicemeddelelse – ikke en meddelelse instituttet havde pligt til at give, heller ikke på et tidligere tidspunkt i forløbet.

Klageren er blevet rådgivet om, hvordan lånet kan indfries, herunder at der er omkostninger forbundet med en låneomlægning. Instituttet har ikke pligt til at tilbyde klageren en låneomlægning.

Jyske Bank har anført, at banken ikke rådgav klageren i forbindelse med låneoptagelsen. Først omkring 2015 begyndte banken at rådgive på vegne Jyske Realkredit om instituttets produkter.

Klageren kunne have kontaktet banken med henblik på eventuel omlægning, idet klageren i forbindelse med refinansieringerne kunne se, at renten gik i en for klageren uønsket retning. Klageren kunne endvidere på bankens hjemmeside se, hvilke lån, der blev udbudt.

Banken har ikke pligt til at oplyse kunder om, at der stoppes for nyudlån af et eller flere produkter.

Meddelelsen til klageren med oplysning om, at obligationsserien var blevet mindre, var en ekstraordinær servicemeddelelse – ikke en meddelelse banken havde pligt til at give, heller ikke på et tidligere tidspunkt i forløbet.

Klageren valgte selv at omlægge sit F1-lån i EUR til et andet lån. F1-lånet blev opsagt pr. den 31. december 2020, det vil sige til pari.

Klageren var bekendt med omkostningerne i forbindelse med omlægningen. Banken har ikke lovet klageren, at omlægningen kunne ske omkostningsfrit. Klageren har accepteret at betale omkostningerne, da de var en del af den aftale, som klageren indgik med banken.

Ankenævnets bemærkninger

I 2009 købte klageren et hus. I den forbindelse optog klageren et 30-årigt rentetilpasningslån med hovedstol på 284.900 euro (EUR) hos BRFkredit, nu Jyske Realkredit. Lånet var med årlig rentetilpasning (F1) og med mulighed for afdragsfrihed.

På et ikke oplyst tidspunkt stoppede Jyske Realkredit for nyudlån i den pågældende låntype, hvilket klageren blev klar over i begyndelsen af 2020. Det var klagerens opfattelse, at han var blevet påført et tab som følge af, at banken/instituttet havde undladt at informere ham om dette, da han i så fald ville have omlagt lånet.

Ved årsskiftet 2020/2021 omlagde klageren EUR-lånet til et lån i danske kroner (DKK).

Vedrørende Jyske Realkredit

Ankenævnet finder ikke, at Jyske Realkredit som følge af mangelfuld rådgivning vedrørende klagerens EUR-lån eller på andet grundlag har pådraget sig erstatningsansvar for klagerens eventuelle tab som følge af, at lånet ikke blev omlagt tidligere end ved årsskiftet 2020/2021. Der er heller ikke grundlag for at pålægge instituttet at dække klagerens omkostninger ved omlægningen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen over Jyske Realkredit.

Vedrørende Jyske Bank

Ankenævnet finder ikke, at Jyske Bank som følge af mangelfuld rådgivning vedrørende klagerens EUR-lån eller på andet grundlag har pådraget sig erstatningsansvar for klagerens eventuelle tab som følge af, at lånet ikke blev omlagt tidligere end ved årsskiftet 2020/2021. Der er heller ikke grundlag for at pålægge banken at dække klagerens omkostninger ved omlægningen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen over Jyske Bank.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen over Jyske Bank.

Klageren får ikke medhold i klagen over Jyske Realkredit.