Låneengagement, størrelse.

Sagsnummer:282/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Låneengagement, størrelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved klageskema modtaget i sekretariatet den 11. juni 1991 indgav klageren klage over indklagede. Klagen angik efter det oplyste etableringen af et lånearrangement på 100 mill. USD ydet af en trust i Abu Dhabi, De Forenede Emirater, som skulle kanaliseres via indklagedes datterbank i Zürich, i hvilken forbindelse klageren indbetalte et gebyr på 99.510 USD., der ifølge klagerener indbetalt til Jyske Bank, Schweiz, hvilket indklagede har afvist.

Da arrangementet ikke blev gennemført, har klageren gjort gældende, at dette beroede på indklagedes, Københavns afdelings forhold, hvorfor klageren overfor Ankenævnet har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre hende det tab, hun har lidt som følge heraf.

Klagen har været forelagt indklagede, der principalt har nedlagt påstand om afvisning i medfør vedtægternes § 2, stk. 3, subsidiært påstand om afvisning i medfør vedtægternes § 7, stk. 1, mest subsidiært påstand om frifindelse.

Ved skrivelse af 1. oktober 1991 til klageren afviste sekretariatet i medfør af Ankenævnets § 2, stk. 2 den indgivne klage under henvisning til, at denne angik et lånearrangement, hvis størrelse må betragtes som eller sidestilles med erhvervsmæssig virksomhed. Denne afgørelse har klageren begæret indbragt for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger:

Af de grunde der er anført af sekretariatet afviser Ankenævnet klagen.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.