Krav om erstatning begrundet i bankens sagsbehandlingstid i forbindelse med en låneanmodning.

Sagsnummer:200/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Linde-kvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Hansen.
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i bankens sagsbehandlingstid i forbindelse med en låneanmodning.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i bankens sagsbehandlingstid i forbindelse med en låneanmodning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank.

Banken har oplyst, at klageren den 10. juni 2022 rettede henvendelse til banken, da han ønskede at optage et lån i sit sommerhus.

Banken har endvidere oplyst, at klageren den 29. juli 2022 fik afslag på låneansøgningen, og at banken i den forbindelse lagde vægt på klagerens økonomi i forhold til hans samlede gæld, samt at klagerens budgetterede indkomst var følsom på grund af en budgetteret lejeindtægt ved udlejning af hans sommerhus via Airbnb.

Banken har oplyst, at klageren den 2. august 2022 gjorde indsigelse mod dens afslag, og at banken fastholdt afslaget.

Banken har endvidere oplyst, at klageren den 6. september 2022 spurgte om muligheden for at forhøje sit andelsboliglån, hvilket banken afviste den 7. september 2022.

Klageren har oplyst, at han optog et lån hos et kreditselskab, K. Lånet havde en fast rente på 8,5 %.

Banken har oplyst, at der den 10. oktober 2022 blev tinglyst pant på 965.000 kr. til K.

Den 9. februar 2023 klagede klageren til banken over dens sagsbehandlingstid i forbindelse med hans låneansøgning og fremsatte krav om erstatning.

Ved e-mail af 22. februar 2023 afviste banken klagen.

Klageren har fremlagt et skærmprint af en besked fra banken. Af beskeden fremgår:

”Den 8.7. sender jeg en mail med en foreløbig status og de tanker jeg har gjort mig og som du respondere på 11.7. Herefter går jeg på sommerferie og den 29.7 genoptager jeg dialogen og sender dig et afslag på låneanmodningen. Det svarer du på 4.8 hvor jeg straks efter svarer at jeg kigger på sagen ud fra de oplysninger du der har givet mig. 8.8 sender du en vurdering og efterfølgende den 24.8 aftaler vi et møde som vi holder den 26.8 Hvor jeg sagde nej til udvidelsen og efterfølgende på din forespørgsel om forhøjelse af AB lån med 150-200.000 kr. den 6.9 som jeg svarede på 7.9 med et afslag på udvidelsen af dit engagement.

Den 25.11 spørger du ind til afdrags- og rentefrihed som jeg svarer på den 30.11 og samtidige spørger ind til lånet i [K]. Det svarer du så på den 21.12.”

Parternes påstande

Den 22. marts 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal betale erstatning på 280.000 kr. eller tilbyde ham et bedre lån.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken handlede groft uagtsomt i forbindelse med behandlingen af hans låneansøgning.

Rådgiveren brugte over to måneder på at nå frem til et afslag, i en periode hvor renten var stærkt stigende. Selvom det var et privat lån, der skulle optages i hans sommerhus, var lånet beregnet til at betale en momsgæld. Han fik at vide fra andre banker, at det er en uskreven regel, at man ikke låner penge til folk, der har gæld til det offentlige. Da han spurgte sin rådgiver om dette, fik han svaret, at det ingen indflydelse havde på bankens vurdering.

Han klager ikke over bankens afslag, men over den lange sagsbehandlingstid. Rådgiveren har et ansvar, som han ikke levede op til.

Imens banken behandlede hans sag, søgte han om lån hos andre pengeinstitutter og fik at vide, at han ikke kunne få et lån på grund af hans offentlige gæld. De fire andre pengeinstitutter, han spurgte, svarede ham stort set straks. Rådgiveren burde have svaret ham lige så hurtigt.

På grund af bankens lange sagsbehandlingstid fik han en rente hos K på 8,5 % i stedet for ca. 4 %. Han har således et erstatningskrav mod banken på differencen. Lånet på knap 1 mio. kr. har en løbetid på syv år, hvorfor hans krav er 280.000 kr. (7 x 40.000 kr.) Alternativt bør banken tilbyde ham en bedre lånemulighed.

Arbejdernes Landsbank har anført, at bankens afvisning af at yde klageren et lån beroede på bankens kreditvurdering af hans samlede økonomi.

Klageren har modtaget et begrundet afslag på låneansøgningen, og banken er ikke forpligtet til at yde klageren et lån.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med behandlingen af klagerens låneansøgning.

Klageren har ikke været afskåret fra at søge lån andetsteds under behandlingen af klagerens låneansøgning.

Banken har ikke indflydelse på, hvilken rentesats klageren kan opnå hos anden låneudbyder.

Det afvises, at klageren har lidt et økonomisk tab og er berettiget til erstatning.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank.

Banken har oplyst, at klageren den 10. juni 2022 anmodede banken om et lån i sit sommerhus. Den 29. juli 2022 gav banken afslag på anmodningen. Parterne var efterfølgende i dialog herom.

Den 6. september 2022 spurgte klageren banken om muligheden for at forhøje sit andelsboliglån, hvilket banken afviste den 7. september 2022.

På baggrund af sagens oplysninger om forløbet finder Ankenævnet, at der ikke er grundlag for at fastslå, at banken har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren som følge af sagsbehandlingstiden. Ankenævnet finder endvidere ikke, at klageren har godtgjort, at banken havde tilsikret ham en kortere sagsbehandlingstid.

Ankenævnet finder det i øvrigt ikke godtgjort, at banken på andet grundlag er erstatningsansvarlig over for klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.