Krav om tilbagebetaling af et beløb, der blev betalt to gange.

Sagsnummer:989/2009
Dato:01-12-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Troels Hauer Holmberg, Rut Jørgensen, Erik Sevaldsen og Astrid Thomas.
Klageemne:Betalingsformidling - gennemførelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om tilbagebetaling af et beløb, der blev betalt to gange.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om, at Nordea Bank Danmark skal dække en netbankbetaling på 42.300 kr., som ved en fejl blev indlagt to gange i klagerens netbank, dels af klageren selv, dels af en medarbejder hos banken.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Nordea Bank Danmark.

Den 17. september 2007 indlagde klageren en betaling i sin netbank vedrørende 42.300 kr., som den følgende dag skulle overføres fra klagerens kassekredit til entreprenørfirmaet T. I forbindelse med transaktionen fik klageren oplyst, at betalingen kun ville blive gennemført, hvis der var penge på kontoen. Saldoen var på det tidspunkt minus 1.724.498,24 kr. Den indlagte betaling kunne ikke rummes inden for kontoens kreditramme.

Den 18. september 2007 ringede klageren til banken og bad om at få kreditrammen forhøjet, så betalingen kunne gennemføres. Banken forhøjede kreditrammen til 1,9 mio. kr. Klageren oplyste samtidig T’s navn og kontooplysninger. Bankens medarbejder indlagde herefter betalingen i systemet, og betalingen blev gennemført.

Senere den 18. september 2007 blev den betaling, som klageren havde indlagt i sin netbank, gennemført, da der nu var dækning på kontoen.

Den 18. september 2007 blev der således gennemført to betalinger af det samme beløb til den samme betalingsmodtager.

Den 5. november 2007 henvendte klageren sig til banken, da han var blevet opmærksom på, at beløbet var blevet betalt to gange. Efter opfordring fra banken henvendte han sig til T, men det lykkedes ham ikke at få pengene betalt tilbage.

Banken har ikke været indstillet på at dække klagerens krav.

Parternes påstande.

Klageren har den 6. september 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal betale 42.300 kr. med tillæg af renter fra den 18. september 2007 samt omkostninger til advokat.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hans henvendelse til banken den 18. september 2007 kun vedrørte muligheden for at få hævet kreditmaksimum på kassekreditten. Han bad ikke banken om at gennemføre en betaling til T.

De oplysninger han gav banken om betalingen til T var en naturlig del af kreditbevillingen.

Banken må selv bære det tab, der er opstået ved at bankens medarbejder har misforstået situationen.

Banken har på egen hånd hævet kreditmaksimum mere end klageren bad om, hvilket muliggjorde dobbeltbetalingen.

Nordea Bank Danmark har anført, at banken ikke handlede ansvarspådragende ved at forhøje klagerens kredit og gennemføre betalingen efter instruks fra klageren.

Klageren oplyste ikke, at han allerede havde indlagt betalingen i sin netbank.

Banken havde ikke grund til at tro, at klageren ikke ønskede, at banken skulle indlægge betalingen i systemet, da klageren gav banken alle de oplysninger om betalingsmodtager, der var nødvendige for at foretage betalingen.

Banken kunne ikke uden at foretage nærmere undersøgelser have konstateret, at betalingen også var lagt ind af klageren.

Klageren var bekendt med, hvordan betalinger foregår via netbank, og han vidste derfor, at når hans kreditmaksimum blev hævet, så ville de betalinger han havde indlagt i netbanken blive effektueret.

Det forhold, at banken hævede kreditmaksimum til et større beløb end det klageren havde anmodet om, har ingen sammenhæng med de foretagne betalinger.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Som følge heraf træffes følgende

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen kræver bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises klagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

">a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.