Indsigelser mod transaktioner foretaget med MasterCard blandt andet på en bar

Sagsnummer:277/2013
Dato:12-12-2013
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Anders Holkmann Olsen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelser mod transaktioner foretaget med MasterCard blandt andet på en bar
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod transaktioner foretaget med hans MasterCard i en hæveautomat og på nogle barer.

Sagens omstændigheder

Klageren var om natten den 20. april 2013 i en storby i udlandet, hvor han anvendte sit MasterCard og sit MasterCard Direct udstedt gennem Danske Bank. Klageren gjorde efterfølgende indsigelser mod fem af transaktionerne foretaget med hans MasterCard.

Klageren underskrev den 25. april 2013 en tro- og loveerklæring samt en redegørelse for hændelsesforløbet. Af redegørelsen fremgår blandt andet, at han sammen med to andre var på en bar [B] mellem klokken 2 og 6.30, at hans MasterCard var i hans pung i inderlommen på hans jakke, at kortet ikke havde været bortkommet eller at han ikke havde opdaget, at det havde været væk, at han opbevarede koden i hovedet, at han på baren havde betalt for indgangen samt øl og at nogle piger, der flere gange havde skubbet, åbenbart har fået afluret koden, kopieret og misbrugt kortet.

Danske Bank afviste ved brev af 7. maj 2013, at der ved de fem transaktioner havde været tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren og banken opnåede ikke enighed herom.

Banken har under sagens forberedelse for Ankenævnet fremlagt en udskrift af sag nr. BS 9-2967/2011 fra Retten i Århus, der blev afsagt den 30. november 2012. Sagen vedrører indsigelser mod nogle transaktioner foretaget med et MasterCard, der var udstedt af et andet pengeinstitut.

Banken har under forberedelsen opstillet de transaktioner, der blev gennemført eller søgt gennemført om natten og senere på dagen den 20. april 2013 med klagerens MasterCard og MasterCard Direct. Ved alle transaktioner er kortenes chip læst og korrekt PIN-kode indtastet.

Indløsningssituation

Beløb

Valuta

Beløb i DKK

Forretningsnavn

Tidspunkt

Status

MasterCard Direct

Forsøg på ATM-udbetaling – Chip/PIN (manglende dækning)

(2.000)

CZK

(579,68)

[A]

02:24

Afvist

MasterCard

ATM – Chip/PIN

2.000

CZK

583,45

[A]

02:30

Bestridt

MasterCard Direct

Retail – Chip/PIN

200

CZK

57,84

[B]

03:05

Ubestridt

MasterCard Direct

Retail – Chip/PIN

100

CZK

28,89

[B]

03:16

Ubestridt

MasterCard Direct

Retail – Chip/PIN

1.000

CZK

289,12

[B]

03:29

Ubestridt

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(22.500)

CZK

(6.521,43)

[B]

03:50

Afvist

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(11.000)

CZK

(3.188,25)

[B]

03:50

Afvist

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(6.700)

CZK

(1.941,94)

[B]

03:51

Afvist

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(3.500)

CZK

(1.014,44)

[B]

03:51

Afvist

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(2.000)

CZK

(579,68)

[B]

03:51

Afvist

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(1.000)

CZK

(289,84)

[B]

03:52

Afvist

MasterCard Direct

Forsøg på Retail – Chip/PIN (manglende dækning)

(1.000)

CZK

(289,84)

[B]

03:55

Afvist

MasterCard

Retail – Chip/PIN

1.000

CZK

289,12

[B]

04:04

Ubestridt

MasterCard

Retail – Chip/PIN

22.500

CZK

6.563,88

[B]

04:07

Bestridt

MasterCard

Retail – Chip/PIN

40.628

CZK

11.852,33

[C]

04:55

Bestridt

MasterCard

Retail – Chip/PIN

24.200

CZK

7.059,82

[D]

05:46

Bestridt

MasterCard

Retail – Chip/PIN

24.200

CZK

7.059,82

[D]

05:48

Bestridt

MasterCard

Retail – Chip/PIN

---

DKK

53,45

[E]

18:38

Ubestridt

Parternes påstande

Den 28. august 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår påstanden således, at Danske Bank skal kreditere hans konto i alt 33.119,30 kr. som følge af, at de fem transaktioner beror på misbrug.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at der på baren B var to piger, som blev ved med at støde ind i folk, hvorfor han lagde sin pung i inderlommen og regnede med, at det var et sikkert sted.

Det var det åbenbart ikke.

Han er ikke en person, der har råd til at bruge 34.000 kr. på tre en halv time. Men banken afviser at hjælpe, da kortet er brugt med chip og kode.

Han har et vidne på, at pengene ikke er brugt af ham.

Danske Bank har blandt andet anført, at da kortets chip har været læst, kan der ikke være tale om, at klagerens MasterCard har været kopieret.

Efter det transaktionsmønster, der kan konstateres, skulle en eller flere ukendte personer således:

- have været i besiddelse af klagerens MasterCard og PIN-kode kl. 02.30 og hævet et beløb svarende til 583,45 kr. i en automat umiddelbart efter, at en helt tilsvarende hævning på klagerens MasterCard Direct var blevet afvist på grund af manglende dækning,

- have lagt kortet tilbage i klagerens tegnebog og derefter

- på ny have taget det fra kunden omkring 1½ time senere, kl. 04.07 efter at klageren selv tre minutter forinden havde gennemført en betaling med det, og over de følgende godt 1½ time have benyttet det på yderligere to andre barer for sluttelig at

- være vendt tilbage til baren B og have lagt kortet tilbage i klagerens tegnebog i inderlommen på hans jakke.

Det forekommer ikke sandsynligt.

Klageren har ikke godtgjort, at der foreligger en uberettiget anvendelse af hans MasterCard.

Betalingstjenestelovens § 62 finder derfor ikke anvendelse, hvorfor banken ikke hæfter for de omhandlede betalinger.

Ovenstående er i overensstemmelse med retspraksis, jf. den fremlagte byretsdom.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens MasterCard blev aflæst ved de fem omtvistede transaktioner den 20. april 2013. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at korrekt PIN-kode blev korrekt indtastet i første forsøg ved samtlige hævninger og at der denne dato for både klagerens MasterCard og MasterCard Direct ikke er registreret forsøg med anvendelse af en forkert PIN-kode.

Ankenævnet finder ikke - henset til ovenstående samt det konkrete transaktionsmønster og sagsforløb - at klageren har godtgjort, at de fem omtvistede transaktioner beroede på misbrug.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.