Spørgsmål om hæftelse for misbrug af Visa/Dankort og Visa Electronkort på internettet i 2008 og 2009 som følge af passivitet

Sagsnummer:581/2012
Dato:22-05-2013
Ankenævn:Kari Sørensen, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug af Visa/Dankort og Visa Electronkort på internettet i 2008 og 2009 som følge af passivitet
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om klageren som følge af passivitet har fortabt sin ret til at gøre indsigelse mod transaktioner foretaget med hendes Visa/dankort og Visa Electronkort i 2008 og 2009.

Sagens omstændigheder

Klageren havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort hos Sydbank. I november 2008 konstaterede banken et overtræk på klagerens konto. I forbindelse hermed blev banken opmærksom på et antal transaktioner, som kunne tyde på et misbrug, og kontaktede klageren telefonisk i dagene op til den 18. november 2008. Klageren oplyste, at hendes ven, M, havde erkendt at have foretaget transaktionerne.

Banken har anført, at klagerens rådgiver i banken, R, talte med klageren om, at klageren kunne anmelde forholdet til politiet og gøre indsigelse over transaktionerne ved en indsigelsessag i banken, men at klageren gav besked om, at hun ikke ønskede at politianmelde M eller starte en indsigelsessag. Banken har endvidere anført, at R oplyste klageren om, at hun med dette valg vedkendte sig transaktionerne, hvilket klageren var indforstået med. Klageren har bestridt dette.

Ved brev af 18. november 2008 meddelte banken, at kortet var spærret. Brevet indeholdt endvidere følgende:

"… Alle betalinger, der er foretaget med kortet, inden det blev spærret, vil blive trukket på din konto. Vi beder dig derfor kontrollere, at der på dit kontoudskrift ikke forekommer betalinger, som du ikke selv har foretaget. I tilfælde af ukendte betalinger, bedes du straks kontakte os. …"

Banken har oplyst, at klageren meddelte, at hun havde aftalt med M, at M inddækkede transaktionerne. Banken rykkede flere gange for klagerens indbetaling af overtrækket. Den 12. januar 2009 indbetalte klageren 35.000 kr. til inddækning af overtrækket.

Den 14. januar 2009 fik klageren et Visa Electronkort.

Ved brev af 18. maj 2009 meddelte banken, at Visa Electronkortet var blevet spærret af Nets den 17. maj 2009. Brevet indeholdt en tilsvarende opfordring om at kontrollere transaktionerne foretaget inden spærringen, som bankens brev af 18. november 2008 vedrørende Visa/dankortet. Banken har oplyst, at klageren ikke henvendte sig vedrørende misbrug efter modtagelsen af brevet.

Den 19. juni 2012 meddelte statsadvokaten, at man anså M for skyldig i databedrageri foretaget i perioden fra den 31. august 2008 til den 11. maj 2009 med klagerens kort for 49.585,16 kr., men at tiltalen mod M var frafaldet, da han allerede var idømt en strafferetlig foranstaltning.

Klageren har fremlagt en lægeerklæring af 12. september 2012, hvorefter klageren blev diagnosticeret med en psykisk lidelse i 2010.

Ved brev af 19. september 2012 rejste klagerens repræsentant indsigelse mod transaktioner foretaget fra den 31. oktober 2008 til den 11. maj 2009. Af brevet fremgik, at klageren i sommeren 2009 havde anmeldt M til politiet, der på det tidspunkt ikke mente, at der var grundlag for at gå videre med sagen, men at politiet havde genoptaget sagen i 2011. Klageren har fremlagt en transaktionsudskrift, hvoraf fremgår, at otte ikke vedkendte transaktioner vedrørende Visa/dankortet på i alt ca. 20.000 kr. blev debiteret klagerens konto med valør i perioden fra den 30. oktober 2008 til den 14. november 2008. Af udskriften fremgår endvidere, at 25 ikke vedkendte transaktioner på i alt ca. 29.600 kr. vedrørende Visa Electronkortet blev debiteret klagerens konto med valør i perioden fra den 26. januar 2009 til den 8. maj 2009.

Den 10. oktober 2012 afviste banken indsigelserne med henvisning til, at indsigelserne ikke var rejst senest 13 måneder efter, at beløbene var hævet. Parterne fastholdt deres synspunkter i efterfølgende korrespondance.

Parternes påstande

Den 10. december 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre 49.588,16 kr. til hende med valør på debiteringstidspunkterne.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken ikke ydede den fornødne rådgivning i forbindelse med misbruget af hendes kort.

Hævningerne blev uberettiget foretaget af M. Statsadvokaten har anset M for skyldig i databedrageri.

R kontaktede hende telefonisk i dagene op til den 18. november 2008 og spurgte for sjov, om hun var begyndt at spille poker. R var således klar over, at hævningerne ikke var foretaget af hende, og kortet blev spærret. I et standardbrev af 18. november 2008 bad banken hende om at kontakte banken i tilfælde af uberettigede hævninger. Hun havde imidlertid allerede talt med banken om de uberettigede hævninger. R rådgav på intet tidspunkt om, at hun havde ret til at rejse indsigelse mod hævningerne. Banken krævede gennem hele forløbet, at hun skulle inddække overtrækket på kontoen, hvilket hun gjorde med et lån fra sin stedfar.

Hun var ramt af en depression og var psykisk ustabil i perioden. Hun blev efterfølgende diagnosticeret med en psykisk lidelse. Sygdomsforløbet medvirkede til, at hun ikke stillede spørgsmålstegn ved bankens rådgivning.

Sydbank har vedrørende Visa/dankortet blandt andet anført, at banken konstaterede et overtræk på klagerens konto i november 2008 og blev opmærksom på transaktioner, der kunne tyde på misbrug. Banken kontaktede klageren flere gange og oplyste, at transaktionerne tilsyneladende angik spil på internettet. Klageren oplyste, at M havde erkendt at have foretaget transaktionerne. Banken forholdt sig aktivt til den viden om tredjemandsmisbrug, som banken fik af klageren. Banken rådgav klageren korrekt om muligheden for at politianmelde M eller påbegynde indsigelsessag, så klageren kunne træffe et valg i forhold til, om indsigelsessag skulle påbegyndes. Banken informerede klageren både telefonisk og ved brev.

Klageren gav banken klar besked om, at hun ikke ønskede at politianmelde M eller påbegynde en indsigelsessag. R oplyste klageren om, at klageren med dette valg vedkendte sig transaktionerne på kontoen, hvilket klageren var indforstået med. Klagerens henvendelse i 2012 kan derfor ikke betragtes som en genoptagelse af sagen, men må betragtes som en påbegyndelse af en indsigelsessag.

Klageren var overfor banken forpligtet til at inddække overtrækket, når hun vedkendte sig transaktionerne. Overtrækket blev inddækket i januar 2009 efter flere rykkere.

Sydbank har vedrørende Visa Electronkortet blandt andet anført, at banken har rådgivet klageren korrekt. Klageren blev informeret ved brev af 18. maj 2009 om muligheden for at rette henvendelse til banken, hvis der var transaktioner, som hun ikke kunne vedkende sig. Klageren rettede ikke henvendelse til banken i den anledning. Klagerens henvendelse i 2012 kan derfor ikke betragtes som en genoptagelse af sagen, men må betragtes som en påbegyndelse af en indsigelsessag.

Sydbank har vedrørende begge kort blandt andet anført, at banken alene påbegynder en indsigelsessag, når en kunde ønsker det. Det er sædvanligt, at kunder ikke ønsker at gøre en sag om tredjemandsmisbrug til en indsigelsessag, når tredjemand er nærtstående til kunden.

Klageren har faktisk forholdt sig til transaktionerne på trods af, at klageren nu oplyser, at hendes helbredsmæssige tilstand forhindrede hende i det. Banken har ikke haft viden om og har heller ikke kunnet opdage, at klageren var psykisk ustabil.

I henhold til betalingstjenestelovens § 63 kan der ikke i 2012 rejses indsigelse mod transaktionerne foretaget i 2008 og 2009, jf. at indsigelsesfristen er 13 måneder efter, at beløbet er hævet på kontoen.

Subsidiært gøres det gældende, at klageren alene er berettiget til rente fra den 19. september 2012.

Ankenævnets bemærkninger

Det lægges til grund som ubestridt, at de omtvistede transaktioner skyldtes andres uberettigede anvendelse af klagerens Visa/dankort og Visa Electronkort. De omtvistede transaktioner blev debiteret klagerens konto med valør henholdsvis i perioden fra den 30. oktober 2008 til den 14. november 2008 og i perioden fra den 26. januar 2009 til den 8. maj 2009 og blev således debiteret forud for ikrafttræden af den nugældende lov om betalingstjenester.

I breve af 18. november 2008 og 18. maj 2009 blev klageren informeret om spærring af henholdsvis hendes Visa/dankort og hendes Visa Electronkort, og banken opfordrede klageren til at rette henvendelse til banken, hvis hun ikke selv havde foretaget de forudgående transaktioner. Banken har oplyst, at man i november 2008 telefonisk drøftede spærring af kortet med klageren, at banken rådgav klageren om mulighed for at rejse indsigelse, men at klageren gav banken klar besked om, at hun ikke ønskede at påbegynde en indsigelsessag. Banken har oplyst, at klageren ikke henvendte sig vedrørende misbrug efter modtagelsen af brevet af 18. maj 2009. Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at klageren rejste indsigelse mod transaktionerne før i brev af 19. september 2012 til banken.

Ankenævnet finder, at klageren har udvist rettighedsfortabende passivitet ved ikke inden rimelig tid efter modtagelsen af bankens breve af 18. november 2008 og 18. maj 2009 at have rejst indsigelse mod transaktionerne.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.