Indsigelse mod ophør af livsforsikringer.

Sagsnummer:503/2020
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Forsikring - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod ophør af livsforsikringer.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod ophør af livsforsikringer.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, oprettede i 1997 hver en livsforsikring i Nykredit Livsforsikring A/S. Forsikringerne blev fra 15. maj 2018 videreført i selskabet nærpension A/S, der er ejet af AP Pension.

Den kvartårlige præmie for begge livsforsikringer er løbende blevet betalt fra klagerens og nu afdøde M’s fælleskonto -122 i banken ved faste kvartalsmæssige kontooverførsler til livsforsikringsselskabet fra kontoen.

Banken har fremlagt et forsikringsbevis af august 2018 til M vedrørende en livsforsikring med en engangsudbetaling i 2018 på 520.000 kr., hvoraf det blandt andet fremgik:

Ӥ 1 FORSIKRINGEN

… Stk. 2. Livsforsikring består af en forsikringsdækning ved død … i:

Nykredit Livsforsikring A/S (Selskabet) …

Stk. 3. Forsikringen i Nykredit Livsforsikring A/S er formidlet af:

nærpension A/S (nærpension) …

via Nykredit Bank A/S. …

§ 6. PRÆMIE

Stk. 1. Præmien forfalder som aftalt mellem forsikringstager og selskabet, og indbetales til selskabet via pengeinstituttet, som hæver præmiebeløbet på forsikringstagers konto i pengeinstituttet. Betales præmien ikke rettidigt efter påkrav herom, modtager forsikringstager en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den i påmindelsen angivne frist. …

§ 11. OPHØR AF DÆKNINGEN

… Stk. 4. Livsforsikring ophører tillige, hvis præmien ikke betales rettidigt, jf. § 6. …

§ 14 DÆKNING VED DØD

Stk. 1. Dør forsikrede i forsikringstiden, udbetaler selskabet forsikringssummen til forsikredes ”nærmeste pårørende” efter reglerne i forsikringsaftaleloven, medmindre andet er skriftligt meddelt selskabet.

…”

I maj 2020 skiftede klageren og nu afdøde M bank fra pengeinstituttet, P, til Nykredit Bank. Der blev i den forbindelse oprettet tre fælleskonti, ud over konto -122, der i forvejen var hos Nykredit Bank. Der blev ligeledes bestilt to betalingskort, et til klageren og et til M, og betalingskortene blev aktiveret den 27. maj 2020. Banken har oplyst, at klageren og M havde adgang til de nye konti hos Nykredit Bank fra slutningen af maj 2020, selv om der blev sendt en overførselsanmodning til P den 16. juni 2020, og overførslen af engagementet fra P til Nykredit Bank først var endeligt gennemført den 24. juni 2020.

Banken har endvidere oplyst, at det er registreret i bankens systemer, at pinkoden til klagerens mobilbank blev spærret henholdsvis den 4. juni 2020, 12. juni 2020 og den 24. juni 2020 på grund af anvendelse af forkert pinkode. Spærringen kunne ophæves ved at oprette en ny pinkode til mobilbank i netbanken. Klageren fik ikke tilsendt et nyt betalingskort, men fik tilsendt en ny pinkode til sit betalingskort henholdsvis den 4. juni 2020 og 29. juni 2020, idet det blev spærret, fordi pinkoden i flere omgange var tastet forkert. Hverken klagerens eller M’s netbank eller klagerens og M’s fælleskonti var spærret på noget tidspunkt, indtil M afgik ved døden.

Klageren har oplyst, at alle hendes og M’s fælleskonti i banken var spærret i flere perioder i forbindelse med bankskiftet, og at hun ikke havde adgang til netbanken, herunder til at foretage overførsler. Hun og M var hverken i stand til at se alle deres konti eller bruge deres dankort, da de heller ikke virkede. Det var derfor kun banken, der havde mulighed for at overvåge deres konti.

Af en kontoudskrift for konto -122 fremgår, at der den 12. juni 2020, hvor saldoen på kontoen var 4.826 kr., blev betalt to girokort á 1.010,51 kr., og den 15. juni 2020 blev der overført 2.800 kr. fra konto -122 til klagerens og H’s fælleskonto -155, hvorefter saldoen på konto -122 var 4,98 kr. Der var herefter ikke dækning for præmiebetaling for tredje kvartal for livsforsikringerne, som skulle være betalt i juli 2020. Banken har oplyst, at det fremgår af bankens systemer, at transaktionerne på konto -122 i juni 2020 blev foretaget af klageren/med klagerens bruger ID via klagerens netbank.

Den 9. juli 2020 og den 22. juli 2020 sendte banken rykkerbreve til M vedrørende manglende betaling af præmie den 1. juli 2020. Af brevet af 9. juli 2020 fremgik blandt andet:

Ved du, at din forsikring ikke er blevet betalt?

Vi skriver til dig, fordi det ser ud til, at du ikke har betalt din Livsforsikring i nærpension. Forsikringen er oprettet gennem Nykredit.

Forsikringen bliver betalt automatisk fra din konto [-122]. Det kan kun ske, hvis der står penge på kontoen. Det gjorde der desværre ikke 1. juli 2020, som var fristen for at betale.

Hvis du inden for de seneste dage har sat beløbet ind på din konto, behøver du ikke læse videre. Ellers beder vi dig om at sørge for, at der står 546,00 kr. på kontoen senest den 20. juli 2020.

… Er der ikke penge nok på kontoen, bliver vi desværre nødt til at opsige din forsikring.

…”

Af brevet af 22. juli 2020 fremgik blandt andet:

Vi opsiger din Livsforsikring

Den 9. juli 2020 skrev vi til dig, at du ikke har betalt din Livsforsikring i nærpension. Forsikringen er oprettet gennem Nykredit.

Nu minder vi dig om det igen. Forsikringen bliver betalt automatisk fra din konto [-155]. Det kan kun ske, hvis der står penge nok på kontoen. Du skal derfor sørge for, at der står 546,00 kr. på kontoen.

Hvis du ikke betaler senest 17. august 2020, opsiger vi din forsikring pr. 1. juli 2020. …

… Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke betaler senest 17. august 2020, og det skyldes særlige omstændigheder – fx alvorlig sygdom – kan din forsikring fortsætte, hvis du:

  • ringer til os på 70 10 90 00, så hurtigt du kan
  • betaler forsikringen, så snart du ikke længere er forhindret
  • betaler senest 17. november 2020 …”

Ved et brev af 19. august 2020 til M meddelte banken, at forsikringen var ophørt pr. 1. juli 2020.

Banken har oplyst, at den sendte enslydende rykkerbreve til klageren den 9. juli 2020 og den 22. juli 2020 vedrørende manglende betaling af præmie på hendes livsforsikring, og at den ved et brev af 19. august 2020 ligeledes meddelte hende, at hendes livsforsikring var ophørt pr. 1. juli 2020.

Banken har endvidere oplyst, at den har konstateret, at første rykker af 9. juli 2020 til både M og klageren kom retur uvist af hvilken grund. Der har ikke været adresseændringer eller andet, der har kunnet begrunde returneringen af den første rykkerskrivelse. Brevene af 22. juli 2020 og 19. august 2020 kom ikke retur.

Den 9. september 2020 afgik M, der var født i 1961, ved døden.

Den 15. december 2020 rettede klageren telefonisk henvendelse til nærpension om opsigelsen af hendes livsforsikring. Efter at nærpension havde genbehandlet opsigelsen, blev opsigelsen fastholdt på grund af den manglende præmiebetaling, hvilket blev meddelt klageren i et brev af 29. december 2020 fra banken.

Parternes påstande

Den 16. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Nykredit Bank skal stille hende som om, at M’s og hendes livsforsikringer ikke var ophørt.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens fejl i forbindelse med M’s og hendes bankskifte resulterede i, at deres livsforsikringer ikke blev betalt.

Hun og M har haft konto -122 i banken i 23 år, hvor livsforsikringerne altid er blevet betalt. Efter bankskiftet fik de oprettet flere konti i banken, og så gik det hele galt.

Hendes og M’s konti blev spærret i forbindelse med bankskiftet og var lukket i over en måned. Hverken hun eller M havde mulighed for at foretage nogen overførsler fra konto -122 i juni 2020. Da hun kontaktede banken for at fortælle, at hun ikke havde adgang til sine og M’s fælleskonti, misforstod banken det og spærrede deres betalingskort og sendte nye kort og nye pinkoder, som kostede dem 50 kr. hver.

Spærringen af hendes og M’s konti medførte, at deres konti højst sandsynligt ikke var spærret hos banken, men var ”lukket/blokeret” for dem. Hun og M kunne hverken se alle deres konti eller bruge deres dankort, og de kunne heller ikke foretage nogen form for overførsler. De var derfor nødt til at bruge MobilePay som eneste alternativ.

Hun havde således ikke mulighed for at rykke rundt med beløbene på deres fælleskonti, og der er ikke noget konkret bevis for, at det er hende, der har foretaget overførslen på 2.800 kr. fra konto -122 til konto -155.

Hvis hendes og M’s konti ikke havde været spærret, ville de selv ville have løst problemet og havde ikke været afhængige af banken.

Hun bad telefonisk banken sørge for, at der var penge på den konto, som livsforsikringerne blev betalt fra, men alligevel blev der ført et beløb over til konto -155.

90 % af kommunikationen med banken i denne sag er foregået telefonisk. Disse samtaler burde banken have gemt. Det nytter intet at sende bilag, hvor der blot står noget om, hvornår det ene og det andet er blevet aktiveret. Det er de telefoniske samtaler, der er afgørende for sagen, som banken ikke kan dokumentere.

Livsforsikringerne blev opsagt, da banken påstår, at den har sendt rykkere, som hun og M aldrig har modtaget. I den sidste rykker stod der, at hvis man var alvorligt syg, kunne man ringe inden den 17. november 2020. M gik bort den 9. september 2020, og hun var tilbage i Danmark den 14. september 2020, hvor hun kontaktede banken telefonisk.

Hun har været i kontakt med nærpension, som ikke har noget med bankens kunder at gøre, men alligevel fortalte de, at banken havde kontaktet nærpension og ordret havde sagt: ”[M og klageren] er dårlige betalere og skal derfor kasseres”.

Hun og M har gennem 23 år betalt til livsforsikringerne, men tre uger inden, at M gik bort, blev de kasseret, fordi banken oplyste, at de var dårlige betalere. Dette tydeliggør, at banken er uprofessionel, og som kunde ser hun dette som en uretfærdig måde at blive behandlet på.

Formålet med en livsforsikring er at sikre den afdødes ægtefælles økonomiske rammer. Også når det drejer sig om 400.000 kr., hvilket er et stort beløb.  

M skrev til banken, at han var meget syg og ikke kunne tale, og at deres datter skulle repræsentere ham. Dette skete gennem M’s netbank. Der blev lavet en kontofuldmagt. Dette har banken heller ikke kunnet dokumentere.

Nykredit Bank har anført, at banken ikke kan gøres ansvarlig for den manglende betaling af præmie på klagerens og M’s livsforsikringer. Opsigelsen af forsikringerne var således berettiget.

Den manglende betaling af præmie på livsforsikringerne har ikke haft noget med bankskiftet at gøre. Konto -122 har hele tiden været i Nykredit Bank. Forholdene omkring betalingskort og mobilbank er uden betydning for betaling af forsikringspræmien. Der har ikke været tale om, at klagerens og M’s netbank eller deres konti har været spærret, førend M afgik ved døden den 9. september 2020.

Banken har dokumenteret, at betaling af girokort og overførsel af 2.800 kr. fra konto -122 til konto -155 er foretaget af klageren – med klagerens brugerprofil til netbanken – og ikke af nogen medarbejdere i banken.

Banken har sendt enslydende rykkerbreve og opsigelser til klageren og M dateret henholdsvis den 9. juli 2020, 22. juli 2020 og 19. august 2020.

Ud over det første rykkerbrev til både M og klageren har banken ikke modtaget nogle breve retur, og da adressen er korrekt, og der ikke tidligere har været problemer med fremsendelse af breve til M’s og klagerens adresse, lægger banken til grund, at rykkerbrevene af 22. juli 2020 og opsigelsesbrevene af 19. august 2020 er modtaget af klageren og M.

I oktober 2019 var der heller ikke dækning på konto -122 til betaling af præmie på livsforsikringerne, og her blev også sendt en rykker, som blev modtaget og afstedkom, at kontoen fik tilført midler, så præmierne kunne betales.

Banken har forhørt sig hos nærpension/AP Pension i relation til muligheden for at få udsættelse med betaling af præmie grundet særlige omstændigheder, f.eks. alvorlig sygdom. Herfra oplyses, at forsikringsaftalelovens § 14, der levner denne mulighed, fortolkes meget snævert. De tilfælde, der kan begrunde udskydelse med præmiebetaling er tilfælde, hvor det har været helt umuligt for forsikringstager at betale en præmie, f.eks. hvor der er tale om, at forsikringstager er hospitalsindlagt, og ikke har haft nogen som helst mulighed for at få andre til at varetage betaling af forsikringspræmien. Efter bankens oplysninger har dette ikke været tilfældet i denne sag, hvor klageren kunne have sørget for betaling af både sin egen og M’s præmie, og hvor dette i øvrigt var sket automatisk, hvis der havde været midler på den konto, hvortil den faste overførsel var knyttet.

Det har ikke været muligt for banken at afdække, hvad der ligger i det af klageren anførte om, at hun og M er ”blevet kasseret som dårlige betalere”, og på hvilken baggrund en sådan udtalelse skulle være givet. I de mange år konto -122 har eksisteret hos banken, har der løbende været indbetalinger, så der altid har været dækning til præmiebetalinger på de to livsforsikringer, og der er kun det ene refererede eksempel fra oktober 2019, hvor der manglede dækning, men hvor betaling kunne gennemføres efter en enkelt rykkerskrivelse.

Banken har registreret, at M grundet talevanskeligheder fik sin datter til at hjælpe med kommunikationen med banken. Der blev ikke lavet en egentlig kontofuldmagt, og der syntes heller ikke at have været behov herfor, da klageren også kunne disponere over deres fælleskonti på M’s vegne.

Banken optager telefonsamtaler i forbindelse med rådgivning om investering iht. gældende regler herom (MIFID). Klagerens telefoniske henvendelser efter forsikringen var opsagt, ændrer ikke på, at der i juli måned 2020 manglede dækning på kontoen, hvorfra forsikringspræmien skulle betales, og vurderes derfor ikke relevante for sagen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, oprettede i 1997 hver en livsforsikring i Nykredit Livsforsikring A/S. Nykredit Bank var formidler af forsikringerne. Fra den 15. maj 2018 blev forsikringerne videreført i selskabet nærpension A/S, der er ejet af AP Pension.

Den kvartårlige præmie for begge livsforsikringer er løbende blevet betalt fra klagerens og nu afdøde M’s fælleskonto -122 i banken ved faste kvartalsmæssige konto-overførsler til livsforsikringsselskabet.

I maj 2020 skiftede klageren og M bank fra pengeinstituttet, P, til Nykredit Bank. Der blev i den forbindelse oprettet tre fælleskonti ud over konto -122, der i forvejen var hos Nykredit Bank. Der blev sendt en overførselsanmodning fra Nykredit Bank til P den 16. juni 2020, og overførslen af engagementet blev endeligt gennemført den 24. juni 2020.

Efter at der den 12. juni 2020, hvor saldoen på konto -122 var 4.826 kr., blev betalt to girokort á 1.010,51 kr., og der den 15. juni 2020 blev overført 2.800 kr. fra konto -122 til klagerens og H’s fælleskonto -155, hvorefter saldoen på konto -122 var 4,98 kr., var der ikke dækning for præmiebetaling for tredje kvartal for livsforsikringerne, som skulle være betalt i juli 2020.

Den 9. juli og 22. juli 2020 sendte banken rykkerbreve til klageren og M.

Af brevene af 22. juli 2020 fremgik, at forsikringen ville ophøre, hvis præmien ikke var betalt senest den 17. august 2020, men at forsikringen under nærmere anførte vilkår kunne fortsætte, hvis den manglende betaling skyldtes alvorlig sygdom, og hvis betaling skete senest 17. november 2020.

Ved breve af 19. august 2020 til klageren og M meddelte banken, at forsikringerne var ophørt pr. 1. juli 2020.

Rykkerbrevene af 9. juli 2020 til både M og klageren kom retur til banken uvist af hvilken grund. Der har ikke været adresseændringer eller andet, der har kunnet begrunde returneringen af den første rykkerskrivelse. Brevene af 22. juli 2020 og 19. august 2020 kom ikke retur.

Den 9. september 2020 afgik M ved døden som følge af sygdom.

Klageren har anført, at hverken hun eller M har modtaget rykkerskrivelserne. Hun var tilbage i Danmark den 14. september 2020, hvor hun kontaktede banken telefonisk. Hun har ligeledes på et ikke nærmere oplyst tidspunkt kontaktet nærpension og fået oplyst, at banken havde kontaktet nærpension og oplyst, at hun og M var dårlige betalere og skulle ”kasseres”.

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med bankens registreringer til grund, at transaktionerne på konto -122 i juni 2020 blev foretaget af klageren/med klagerens bruger ID via klagerens netbank. Ankenævnet lægger ligeledes til grund, at hverken klagerens og M’s netbank eller deres fælleskonti var spærret på noget tidspunkt, indtil M afgik ved døden. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at den manglende betaling af præmie på livsforsikringerne har haft sammenhæng med bankskiftet fra P til Nykredit Bank og de opståede problemer med betalingskort og mobilbank.

Ankenævnet finder det godtgjort, at banken sendte brevene af 9. juli 2020, 22. juli 2020 og 19. august 2020 til klageren og M, og at disse, på nær brevene af 9. juli 2020 til M og klageren, ikke er kommet retur. Ankenævnet finder det under de anførte omstændigheder meget lidt sandsynligt, at disse breve ikke skulle være kommet frem til klagerens og M’s adresse.

Da klageren og M var i restance, skete fremsendelsen af rykkerbreve med rette. Brevet af 22. juli 2020 indeholdt i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens §§ 13 og 14 en ny betalingsfrist og oplysning om, at forsikringen under nærmere anførte vilkår eventuelt kunne fortsætte ved betaling inden den 17. november 2020. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i sin sagsbehandling har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

En eventuel klage over forsikringsselskabet vedrørende forsikringsdækningen og opsigelsen kan indgives til Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 1100 København K.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.