Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil.

Sagsnummer:119/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønder-bæk, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil.
Indklagede:Nordania Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning 

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil.

Sagens omstændigheder

Den 19. maj 2015 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Audi med Nordania Finans (herefter Nordania). Leasingperioden var aftalt til 36 måneder. Af leasingaftalen fremgik blandt andet:

”… Det påhviler leasingtager at tegne ansvars- og kaskoforsikring. …

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale, som en integreret og fast del af privatleasingaftalen. …

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. …

§ 5 – Levering

Ved levering af leasingbilen skal leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for leverandøren med kopi til leasinggiver …

§ 9 – Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.  …

§ 10 - Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst … fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.

… Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen. …

§ 11 – Forsikring

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiver om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventulle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. 

… Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring. …

§ 15 – Tilbagelevering

Ved Leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på et af leasinggiver angivet sted …

Rettidig aflevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingaftalens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. …

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der som minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2. … ”

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfattede de af fabrikanten foreskrevne serviceeftersyn samt reparationer, der var nødvendige som følge af normal drift og slitage. Af service- og vedligeholdelsesaftalens § 2 fremgik, at de inkluderede ydelser ikke omfattede ”Skader på f.eks. … glas, karosseri og skader på lakering ….”.

Af bilag 2 til leasingaftalen fremgik blandt andet:

”… Vejledning om krav til bilens stand (eksteriør/interiør)

EKSTERIØR:

Karosseriskader:

Alle former for skader på karosseri accepteres ikke

Mindre skader:

Enkelt bule op til 10 mm accepteres dog, såfremt der ikke konstateres lakskader i forbindelse med bulen. …

INTERIØR:

Indtræk og diverse beklædning:

Interiør, herunder indtræk, loftindtræk, dørbeklædning, instrumentbord og gulvtæpper m.m., skal være rent og pletfrit, uden brændemærker, revner eller huller (se afsnit omhandlende snavs). …

Snavs:

Snavs på interiør og på øvrige områder, der ikke kan rengøres med damp, vask, voks og shampoo anses for unormal slitage og accepteres ikke  …”

Den 11. april 2018 sendte Nordania et såkaldt udløbsbrev til klageren med oplysning om bestilling af tid til aflevering og mulighed for at deltage i en gennemgang af bilen:

Sådan afleverer du din leasingbil

… Det første du skal gøre er at vælge et afleveringssted. Det gør du på Nordania.dk/booktid, hvor du finder alt om aflevering af din leasingbil  …

Du har mulighed for at blive til bilen er gennemset, så du sammen med bilinspektøren kan gennemgå rapporten for eventuelle skader eller mangler. …

Skader, som ikke er anmeldt til dit forsikringsselskab … bliver faktureret til listepris …”

Nordania har fremlagt et print fra sin hjemmeside, hvor det blandt andet var anført:

”… Når du skal aflevere din leasingbil, har du tre valgmuligheder.

  • Aflevering med tidsbestilling
  • Aflevering uden tidsbestilling
  • Afhentning på din adresse

Du kan bestille de forskellige afleveringsmuligheder længere nede på siden. …

Hvornår skal bilen afleveres?

Vi sender dig et brev cirka 45 dage før, du skal aflevere din bil. Her kan du se afleveringsdatoen, og vi forklarer dig, hvad du skal gøre. Det er en god ide at bestille tid minimum en måned før, din leasingaftale udløber.

Aflevering med tidsbestilling

Med denne løsning booker du en tid og kører din bil til et af vores afleveringssteder, hvor de gennemgår bilen for eventuelle skader og mangler. Bagefter kan du sammen med bilinspektøren gennemgå afleveringsrapporten.

[F] har afleveringssteder i hele landet. Det tager cirka 30-40 minutter at aflevere bilen.

Vælger du denne mulighed, bør du minimum en måned før aflevering booke tid til aflevering. …

Aflevering uden tidsbestilling

Vælger du aflevering uden tidsbestilling, booker du ikke en fast tid til aflevering, men informerer os blot om, hvilken dag du planlægger at aflevere bilen. På den måde kan vi bedre styre vores kapacitet og give dig en bedre service.

Du skal aflevere bilen inden for afleveringsstedets åbningstid og i henhold til din leasingaftales udløb.

Vælger du denne mulighed, skal du tage højde for, at bilen ikke nødvendigvis indskrives samme dag, da bookede tider prioriteres først.

Du vil få tilsendt afleveringsrapporten på post eller mail så snart bilen er gennemgået. …”

I maj 2018 var bilen til serviceeftersyn hos Audi. I en faktura af 25. maj 2018 vedrørende eftersynet var det anført, at ”Slidtage på sæde er almindelig slid”.

Ved udløbet af leasingperioden den 1. juni 2018 afleverede klageren bilen hos et af Nordania anvist firma, F, der udarbejdede en tilstandsrapport/afleveringsrapport, hvori der blev noteret skader, som af F blev opgjort til 44.914 kr. eksklusiv moms (krakelering, interiør 25.653 kr., rengøring 5.000 kr., slitage på førersæde 5.886 kr., stenslag 950 kr. samt buler og ridser i alt 7.425 kr.). Klageren deltog ikke i gennemgangen.

Den 11. juni 2018 sendte Nordania tilstandsrapporten til klageren, der samme dag klagede over opgørelsen.

I sagen er fremlagt en anmeldelse af 12. juni 2018 fra klageren til hans forsikringsselskab, hvori klageren anmeldte ”samtlige skader på en afleveringsrapport” vedrørende bilen.

Den 19. juni 2018 sendte Nordania en faktura til klageren på sit restkrav. I kravet var fratrukket et beløb for såkaldte underkørte kilometer, hvorefter kravet udgjorde 43.422,54 kr. inklusiv moms.

Den 6. marts 2019 indgav Danske Leasing A/S (Nordania) en stævning mod klageren til retten med krav om betaling af 43.422,54 kr. med procesrente fra den 19. juli 2018.

Den 18. marts 2019 indbragte klageren sagen for Ankenævnet

I svarskrift af 31. maj 2019 anmodede klageren retten om at henvise sagen til Ankenævnet. Den 13. august 2019 henviste retten sagen til Ankenævnet.

Nordania har oplyst, at bilen stadig henstår hos F, hvor klageren og hans forsikringsselskab kan besigtige den efter aftale med Nordania.

Parternes påstande

Den 18. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordania Finans skal frafalde sit krav mod ham.

Nordania Finans har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han ikke kan anerkende de opgjorte skader, bortset fra stenslaget i forruden.

Bilen blev afleveret den 1. juni 2018 i pæn og velholdt stand. Umiddelbart inden afleveringen var bilen til serviceeftersyn hos Audi, og der blev ikke konstateret de omfattende skader. Skulle han have fået skader på vognen, var de selvfølgelig blevet anmeldt og udbedret af forsikringsselskabet. Han har været elitebilist i mange år. Præmien stiger ikke ved skader, så der var ingen grund til ikke at få udbedret eventuelle skader omgående.

Han reklamerede over slitage på førersædet få måneder efter modtagelsen af bilen. Han reklamerede flere gange og sendte hver gang en kopi til Nordania. Nordania opfordrede ham til at henvende sig til Audi, hvilket han gjorde. Sædet blev flere gange undersøgt af Audi, der hver gang betragtede det som almindelige slitage. To forskellige servicefolk betragtede skaden som almindelige slitage. Dette fremgik også af det sidste serviceeftersyn, der fandt sted umiddelbart inden afleveringen af bilen.

De øvrige skader opstod efter aflevering af bilen den 1. juni 2018.

Det er anført, at der er spildt saltsyre i bilen. Ved spild af saltsyre ville man ikke være i stand til at opholde sig i bilen. Bilen skulle i så fald have været transporteret til F med autobugsering, hvilket ikke var tilfældet.

Det var ikke muligt at deltage i gennemgangen af bilen, selv om han havde krav på det i henhold til leasingaftalens § 15. Det er ikke korrekt, når Nordania oplyser, at han ikke kunne være tilstede ved afleveringen. Tværtimod var problemet, at Nordanias bookingsystem ikke fungerede i praksis. Gennemgangen af bilen var planlagt således, at det ikke kunne lade sig gøre at deltage, hvis fristen for aflevering samtidig skulle overholdes. Han prøvede mere end en måned før afleveringen at booke en tid, men alt var optaget på samtlige afleveringssteder. Han kunne først få en tid efter afleveringsfristen. Han blev på et tidspunkt kontaktet af en medarbejder fra Nordania, der oplyste, at hun ikke kunne se, at han have booket tid. Han forklarede, at det ikke kunne lade sig gøre. Medarbejderen var ikke i stand til at skaffe ham en tid inden afleveringsfristen. Der blev ikke indtalt besked på telefonsvaren. Hvis Nordania havde indtalt en besked, ville han omgående have ringet tilbage, da han ikke havde andet end problemer med bookingsystemet.

Når tidspunktet for gennemgangen var blevet fastlagt, kunne Nordania have kontaktet ham, så han kunne deltage i gennemgangen. Det har Nordania åbenbart ikke ønsket.

Nordania Finans har blandt andet anført, at tilstandsrapporten er korrekt udfærdiget både med hensyn til kategorisering af skade og beløbet for skadens udbedring. Afleveringsstedet ”F” er uvildig og konstaterede blot de mangler, der var til stede, jf. det omfattende bilags- og billedmateriale, der er fremlagt i sagen.

For så vidt angår forsædet, er forståelsen af ”almindelig slitage” i leasingsammenhæng, at slitage som følge af almindeligt slid og ælde er acceptabelt. I dette tilfælde var der dog klart tale om ekstraordinær slitage, som krævede betydelig udbedring. Nordania har ikke indsigt i Audi’s udtalelse og baggrunden herfor. Henset til billeddokumentationen er udtalelsen uden betydning for sagen. Audi har tilsyneladende vurderet, at skaderne på sædet ikke er omfattet af bilens garanti (unormal slitage), men bilinspektøren hos F har vurderet, at skaderne på førersædet er så alvorlige, at sædet skal udskiftes (K5-skade). Der er således på ingen måde tale om almindelig slitage af førersædet, hvilket klart fremgår af billeddokumentationen.

Bilen henstod aflåst på F’s indhegnede opbevaringsplads fra tilbageleveringstidspunktet den 1. juni 2018, og indtil den blev besigtiget fem hverdage senere, den 11. juni 2018. Pladsen er tillige aflåst uden for åbningstiden. De anførte skader var derfor til stede på afleveringstidspunktet.

Der var spildt ætsende væske i bagagerummet. Dette har medført ætsninger på alt bart metal i både bagagerum samt kabine, som derfor skal udskiftes. Skaderne fremgår af den fremlagte billeddokumentation.

Klageren anfører ”Skulle jeg have fået skader på vognen, var de selvfølgelig blevet udbedret af forsikringsselskabet.”. I forbindelse med opstart af klagen indgav klageren anmeldelse til sit forsikringsselskab og anmeldte ”samtlige skader på en afleveringsrapport”, idet klageren samtidig anførte, at han ikke var enig i rapporten.

Bilen henstår stadig hos F, hvorfor klageren og hans forsikringsselskab stadig kan besigtige den. Klagerens forsikringsselskab kan således også få mulighed for at forholde sig til sagen. I givet fald skal en sådan besigtigelse aftales med Nordania.

Klageren tilbageleverede bilen til F uden, at han havde truffet aftale om tidspunkt for tilbagelevering og gennemgang af bilen.

Hvis klageren selv ønskede at være tilstede under gennemgangen, skulle klageren booke en tid til tilbagelevering og gennemgang af bilen. Såfremt man ikke bookede en tid, kunne man derfor ikke påregne en gennemgang af bilen på afleveringstidspunktet.

Da klageren ikke havde booket aflevering ringede Nordania den 16. og 25. maj 2018 til klageren og indtalte besked om udløb af leasingaftale og afleveringsbooking. Klageren reagerede ikke på telefonbeskederne. Nordania ringede en tredje gang til klageren den 28. maj 2018, hvor det lykkes at få kontakt med klageren. På det tidspunkt var der ikke flere ledige afleveringstider den 1. juni 2018, hvorfor det blev aftalt med klageren, at bilen skulle returneres hos F den 1. juni 2018 med ”drop off”. Det var klagerens egen ageren i sagen, der førte til, at han ikke kunne deltage i gennemgangen af bilen ved aflevering.

Ankenævnets bemærkninger

Den 19. maj 2015 indgik klageren en aftale om leasing af en bil med Nordania Finans (herefter Nordania). Klageren tilbageleverede bilen ved leasingperiodens udløb den 1. juni 2018. Den 11. juni 2018 udarbejdede et af Nordania antaget firma, F, en tilstandsrapport, hvori F noterede skader for 44.914 kr. Klageren har bestridt de i rapporten opgjorte skader. Nordania har oplyst, at bilen henstår stadig hos F, hvor klageren og hans forsikringsselskab kan besigtige den efter aftale med Nordania.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til kravet vil forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3 nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.