Krav om at pengeinstitut skal tillade køb af kryptovaluta med betalingskort. Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at gennemføre køb af kryptovaluta med betalingskort.

Sagsnummer:43/2021
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om at pengeinstitut skal tillade køb af kryptovaluta med betalingskort. Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at gennemføre køb af kryptovaluta med betalingskort.
Indklagede:Resurs Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om, at pengeinstitut skal tillade køb af kryptovaluta med betalingskort. Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at gennemføre køb af kryptovaluta med betalingskort.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Resurs Bank, hvor han har et Resurs Bank Supreme Card (Mastercard) med en tilknyttet kredit på 20.000 kr.

Klageren har oplyst, at han flere gange i 2020 anvendte kortet til køb af kryptovaluta (bitcoins) hos kryptovalutaselskabet S1.

Den 14., 15. og 17. januar 2021 og den 2. marts 2021 forsøgte klageren at købe kryptovaluta (bitcoins) via S1’s og kryptovalutaselskabet S2’s platforme med kortet:

Dato

Selskab

Beløb (DKK)

14-01-2021

S1

863,16

14-01-2021

S1

855,72

14-01-2021

S1

855,72

15-01-2021

S1

878,07

17-01-2021

S2

950,34

02-03-2021

S1

37,19

Resurs Bank afviste transaktionerne. Klageren rettede derefter henvendelse til banken. I en e-mail til klageren (fremlagt i en udateret udgave) og en e-mail til klageren af 21. januar 2021 anførte banken:

”Der er kommet svar fra Sveriges Sup[r]eme card afdeling, og her kommer svaret: ”It’s cryptocurrency, we do not allow it. I don’t know why he was able to purchase it but that is the reason he can’t purchase it now.”

“… det er i alle henseender Resurs Bank der beslutter, om vi har den tilstrækkelige information om transaktionen til at lade den gennemføre, hvilket er vores opfattelse at vi ikke har, når vi taler køb af kryptovaluta.

Kortet er beregnet til privat brug, og er på baggrund af dette ikke tiltænkt til brug af investeringstransaktioner (inklusive bitcoin), hvorfor du oplever betalingen bliver afvist.

Jeg beklager, men det vil desværre ikke være muligt at benytte Resurs Banks Supreme card til køb af kryptovaluta. …”

Af bankens almindelige kontobetingelser for private aftaler om kontokredit samt privatlån, der var gældende for kortet, fremgik blandt andet:

” … A.17 Ansvarsbegrænsning

… RB garanterer ikke, at der altid kan foretages køb eller hævninger i de tilsluttede Forretninger. RB forbeholder sig ret til at spærre kort for at forhindre tab hos RB eller Kontohaver. RB kan ikke gøres erstatningsansvarlig for Kontohaverens eventuelle meromkostninger i tilfælde, hvor kortet ikke kan anvendes. …

B.5 RB’s ansvar for gennemførsel

Hvis Kontohaver har godkendt en transaktion i overensstemmelse med det anførte i punktet ”Gennemførelse af transaktioner samt tilbagekaldelse af betalingsordrer”, sørger RB for, at transaktionen gennemføres. RB gennemfører dog ikke transaktioner, som ligger uden for de begrænsninger, som Kontoindehaveren har defineret for anvendelsen af kortet.

Hvis en betalingstransaktion desuagtet ikke gennemføres eller ikke gennemføres korrekt, og dette skyldes RB, påhviler ansvaret for dette RB. ...

C.1 Anvendelse af kortkredit med Mastercard

… Kortkredit med Mastercard kan benyttes til køb af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der er tilknyttet Mastercard….

E.15 Gennemførselstid for betalingstransaktion

… 3) inden for 3 bankdage ved betaling til konto i bank inden for EU/EØS …

E.17 Afslag på at udføre en betalingsordre

RB har ret til at afslå at udføre en betalingsordre, hvis Kontohaver ikke opfylder vilkårene i denne Aftale, eller hvis udførelsen af betalingsordren måtte være i strid[e] med gældende lovgivning. Hvis RB afslår at udføre en betalingsordre, skal Kontohaver underrettes om dette hurtigst muligt og senest inden for de tidsfrister, som er angivet i punktet vedrørende gennemførselstid for betalingsoverførsel. Af underretningen skal, om muligt, fremgå årsagen til afslaget og hvilken procedure, der skal følges for at rette de fejl, som kan være årsag …”

Parternes påstande

Den 25. januar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Resurs Bank skal ophæve sit forbud mod køb af kryptovaluta og tillade sådanne transaktioner fremtidigt, såfremt de opfylder de normale krav, som der stilles til køb på internettet.

Resurs Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken afviste transaktionerne uden at oplyse en grund. Han måtte selv rette henvendelse til banken for at få oplyst årsagen til afvisningen.

Hans forsøg på at købe kryptovaluta på en af verdens største sider er en lovlig og legitim handling, som på ingen måde strider imod aftalen mellem banken og ham. I 2020 havde banken tilladt tilsvarende transaktioner hos det samme selskab.  Der er tale om en aftalestridig nægtelse af legitime transaktioner. Afvisningen strider mod flere af bestemmelserne i bankens almindelige betingelser, herunder punkt B.5 og C.1.

Banken anførte at "Kortet er beregnet til privat brug, og er på baggrund af dette ikke tænkt til brug af investeringstransaktioner (inklusive bitcoin), hvorfor du oplever betalingen bliver afvist.". Dette er forkert, da køb af kryptovaluta også kan være køb af valuta til køb af varer, ligesom køb af USD eller andre valutaer. Han ønskede at bruge bitcoins til køb af varer på internettet og til donationer til Wikipidia. Man kan ikke blot stemple alle transaktioner relateret til kryptovaluta som investeringer. I hans tilfælde var der ikke tale om investeringstransaktioner.

Banken har ydermere gjort gældende, at den ikke havde tilstrækkelige informationer om transaktionerne. Dette er forkert. S1 og S2 er legitime selskaber med legitime hjemmesider med grundige kundekendskabs-, hvidvask- og fraudprocesser og en transparent virksomhedsstruktur. S1 er baseret i Californien, USA, men som kunde i EØS handler han med S1’s datterselskab i Irland. I 2020 havde banken intet problem med at lade ham købe kryptovaluta hos S1. Der er intet, som tyder på, at banken manglede informationer. Banken har ikke udvist vilje til at indhente eller efterspørge disse informationer. Bankens påstande må anses for at være et forsøg på at dække over bankens manglende vilje til at gennemføre transaktioner, som har med kryptovaluta at gøre.

Da det første køb blev afvist, var han ikke klar over bankens aftalestridige politik om at afvise køb af kryptovaluta. Der var derfor ikke indtrådt nogen tabsbegrænsningspligt på det tidspunkt.

En aftalestridig adfærd fra bankens side kan behandles af Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter, § 2, stk. 5. Skulle Ankenævnet finde, at der ikke er et økonomisk mellemværende mellem parterne, bør klagen stadig behandles grundet dens vigtighed og principielle betydning. Banken har anført, at Ankenævnet ”skal” afvise klager uden økonomisk mellemværende. Der er ingen vedtægtsbestemt pligt til at afvise klagen. I Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, er ordet ”kan” anført. Bankens informationer om, at den er ved at ”vurdere om banken vil fjerne begrænsningen eller alternativt opdatere bankens vilkår”, er en implicit anerkendelse af, at bankens handlinger var aftalestridige. Ankenævnet bør derfor pålægge banken at bringe den aftalestridige adfærd til ophør.

Resurs Bank har anført, at banken har indført en generel begrænsning af anvendelse af bankens kortløsninger til køb af bitcoins. Klageren ønsker, at banken skal ophøre med at blokere for bitcoin relaterede transaktioner.

Klageren var, jf. de af klageren fremlagte e-mails fra banken, bekendt med bankens blokering af denne type transaktioner.

Klageren havde således mulighed for at finde andre banker/betalingstjenester, hvorigennem han kunne foretage sine indkøb. Da klageren havde mulighed for at foretage køb på anden vis, kan banken ikke ifalde ansvar over for klageren, jf. klagerens tidsbegrænsningspligt. Klagen vedrører derfor ikke et konkret økonomisk mellemværende og skal afvises, jf. Ankenævnets vedtægter, § 5, stk. 3, nr. 2.

Banken for tiden er ved at vurdere, om banken vil fjerne begrænsningen eller alternativt opdatere bankens vilkår, således at kunderne tydeligere gøres opmærksom på, at denne type transaktioner kan blokeres.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Resurs Bank, hvor han har et Mastercard.

I 2020 anvendte klageren flere gange kortet til køb af bitcoins hos kryptovalutaselskabet S1.

I januar og marts 2021 forsøgte klageren at købe bitcoins via S1’s og kryptovalutaselskabet S2’s platforme med kortet. Resurs Bank afviste transaktionerne. Banken har oplyst, at afvisningen var begrundet i, at banken har indført en generel begrænsning af anvendelse af bankens kortløsninger til køb af bitcoins.

Banken har oplyst, at den for tiden er ved at vurdere, om den vil fjerne begrænsningen eller alternativt opdatere sine vilkår, således at kunderne tydeligere gøres opmærksom på, at denne type transaktioner kan blokeres.

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise sagen.

Ankenævnet finder ikke, at banken i aftalegrundlaget med klageren eller på anden måde havde forpligtet sig til at give klageren ubetinget adgang til at bruge kortet til køb af kryptovaluta.

Fastlæggelse af bankens forretningsområde, herunder begrænsninger i brug af kort til køb af kryptovaluta, beror på bankens egen beslutning. 

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at tilbyde bankens kunder mulighed for at købe kryptovaluta med betalingskort udstedt af banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.