Rådgivning ved overførsel af pensionsordninger fra forsikringsselskaber til pengeinstitut.

Sagsnummer:665/2010
Dato:06-11-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Pensionskonti - overførsel
Rådgivning - pensionsforhold
Ledetekst:Rådgivning ved overførsel af pensionsordninger fra forsikringsselskaber til pengeinstitut.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med overførsel i 2004 af pensionsordninger i forsikringsselskaber til Forstædernes Bank (nu Nykredit Bank).

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1948, var i 2004 kunde i Forstædernes Bank (nu Nykredit Bank).

Klageren havde nogle pensionsordninger i fire forsikringsselskaber. På anbefaling fra banken blev pensionsordningerne i 2004/2005 overført til banken.

Pr. den 31. december 2005 havde klagerens pensionsordninger i banken en samlet værdi på 2.583.026,20 kr.

Klageren foretog en række investeringer gennem banken, herunder lånefinansierede investeringer. Som følge af tab på investeringerne udgjorde klagerens gæld til banken i foråret 2008 ca. 5 mio. kr.

I forbindelse med drøftelser om tabet på investeringerne inddrog klageren ved e-mails af 27. marts og 9. april 2008 til banken spørgsmål vedrørende overførslerne af pensionsordningerne på bankens anbefaling, som efter klagerens opfattelse havde medført tab og forringede vilkår.

Ved e-mail af 17. april 2008 til klageren anførte banken vedrørende pension, at "Vi er pt. ved at undersøge sagen og vi vender tilbage i næste uge."

Ved e-mail af 28. maj 2008 til klageren anførte banken blandt andet:

"…

Som aftalt på telefonen, kommer her en mail som fortæller i hovedtræk hvad vi har aftalt.

Alle Dannevirke obligationer sælges

Alle CHF lån lukkes

Valutaforretningen lukkes

I indbetaler 4.000.000 kr. og resten af tabet tager banken.

Jeg gør opmærksom på at denne "pakke" er gældende for alt udestående mellem dig, [klagerens ægtefælle] og banken. Hvad angår tidligere valutatab og fuldmagtsforhold mellem [klagerens ægtefælle] og dig.

…"

Ved e-mail af 10. juni 2008 til banken meddelte klageren, at han på et kommende aftalt møde ville "komme ind på min flytning af pensionsordning".

Den 17. juni 2008 underskrev klageren og dennes ægtefælle en aftale med banken. Af aftalen fremgår blandt andet:

"…

Vi har drøftet [klagerens] engagement med banken igennem flere møder og kan bekræfte, at vi ud fra en samlet vurdering er indforstået med at finde en mindelig løsning, der mellem parterne er aftalt som følger:

Til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav som [klageren] og [ægtefællen] måtte have mod banken, er følgende aftalt:

…"

Den efterfølgende tekst vedrører tabet på investeringerne og videreførelse af investeringsengagementet. Der henvises til Ankenævnets afgørelse i sag nr. 194/2010, der vedrører samme klager.

Ved klagerens og ægtefællens underskrifter på aftalen er der blandt andet anført:

"...

Undertegnede accepterer hermed ovennævnte forlig i sin helhed og som følge heraf, kan vi ikke rejse krav mod banken af nogen art,

…"

I sommeren 2010 henvendte klageren sig til banken med indsigelser vedrørende pensionsordningerne. Banken afviste indsigelserne med henvisning til aftalen af 17. juni 2008.

Den 6. september 2010 overførte klageren sine pensionsordninger, som havde en værdi på i alt 597.409,77 kr., til et andet pengeinstitut.

Parternes påstande

Den 14. december 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Forstædernes Bank (Nykredit Bank) skal betale en erstatning på 2.985.617 kr.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning i forbindelse med overførslerne af hans pensionsordninger fra forsikringsselskaberne var mangelfuld.

Hos banken faldt værdien af pensionsmidlerne med 1.985.617 kr. (2.583.026 kr. -597.409 kr.= 1.985.617 kr.). Hvis pensionsmidlerne ikke var blevet overført ville værdien have været forøget med en årlig renteskrivning i intervallet 3,75% - 9%, eller med ca. 1 mio. kr. Tabet kan herefter opgøres til 2.985.617 kr.

Pensionsmidlerne var placeret risikofrit i flere selskaber.

Banken opfordrede ham til at overføre pensionsmidlerne og tilbød at dække omkostningerne i den forbindelse.

Midlerne blev placeret i et meget usikkert produkt. Der blev aldrig udarbejdet nogen risikoprofil, og han blev ikke rådgivet om placeringen i forhold til hans øvrige engagement.

Banken kendte alt til hans økonomiske forhold. Han var/er ikke tilknyttet en A-kasse, og pensionen var således hans sikkerhedsnet. På overførselstidspunktet var han 56 år. Det var hans hensigt at gå på pension som 60-årig, hvilket på grund af tabet imidlertid ikke var muligt.

I forbindelse med overførslerne mistede han tilknyttede forsikringer, der var af væsentlig betydning for ham, idet han tidligere havde lidt af en gigtsygdom.

Som følge af bankens mangelfulde rådgivning er hovedparten af hans pensionsopsparing tabt, og han har mistet forsikringsdækning i tilfælde af sygdom.

Aftalen af 17. juni 2008 vedrører ikke pensionsmidlerne men alene hans investeringsengagement. Hensigten med aftalen var alene at afklare forholdet med valutatab og fuldmagtsforhold mellem ham og ægtefællen, hvilket fremgår tydeligt af bankens e-mail af 28. maj 2008. Hans forespørgsler vedrørende pensionsmidlerne forud for aftalen af 17. juni 2008 blev aldrig besvaret af banken.

Nykredit Bank har anført, at aftalen af 17. juni 2008 er en gyldig og bindende forligsaftale, der er indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem parterne. Dette fremgår tydeligt af aftalen. Klagerens påstand skal allerede af den grund ikke tages til følge.

Problemstillingerne i relation til flytning af pensionsordningerne blev drøftet forud for indgåelsen af forligsaftalen. Dette understøttes af den fremlagte e-mail­korres­pon­dan­ce, der blev fulgt op af mundtlige drøftelser.

Det fremgår af e-mailen af 28. maj 2008, at aftalen er "gældende for alt udestående". De to specifikke forhold, der nævnes, må forstås som eksempler på forhold, der afgøres ved forliget, og således ikke en udtømmende oplistning af de forhold, der afgøres.

Problemstillingerne i relation pensionsordningerne var således klageren bekendt, ligesom disse blev drøftet og afklaret parterne imellem.

Forligsaftalen, der ifølge ordlyden omfatter ethvert krav, regulerer og afgør således også klagers krav i relation til pensionsordningerne.

Ankenævnets bemærkninger

Aftalen af 17. juni 2008 til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mod Forstædernes Bank (Nykredit Bank) indeholder udførlige oplysninger om investeringsengagementet med banken, men ingen oplysninger om pensionsordningerne.

På den baggrund og på baggrund af parternes stærkt modstridende opfattelser af aftaleforløbet finder Ankenævnet, at en afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt et eventuelt erstatningsansvar for banken i forbindelse med klagerens pensionsordninger, var omfattet af aftalen af 17. juni 2008 ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.