Bankbog, indestående.

Sagsnummer:199/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Bog - saldoens størrelse
Ledetekst:Bankbog, indestående.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klagerne indgav klageskema af 21. marts 1994, idet de oplyste, at de havde fundet en bankbog med 12 måneders opsigelse med et indestående på 7.485,14 kr. pr. 1. juni 1979. Bankbogen var udstedt af et pengeinstitut, med hvem indklagede senere er fusioneret. Klagerne oplyste, at de forgæves havde henvendt sig i en afdeling af indklagede med anmodning om at få oplyst, om beløbet var udbetalt. Såfremt indklagede ikke kunne godtgøre dette, påstod de sig beløbet udbetalt med renter.

Den 21. april 1994 oplyste indklagede, at den omhandlede bankbog tilhørte M, som muligt var klagernes søn. Indklagede oplyste endvidere, at der efter 1. juni 1979 var tilskrevet renter og indsat et beløb på 2.500 kr. på kontoen, hvorefter der i 1980 fra kontoen var overført 11.000 kr. til en ny konto oprettet af M; denne konto og bankbogskontoen var opgjort den 14. september 1983, hvor restsaldoen på sidstnævnte konto, 885,19 kr., var blevet udbetalt.

Klagerne bekræftede herefter overfor Ankenævnets sekretariat, at M var deres søn, fra hvem fuldmagt forelå til at indgive klagen. Klagerne oplyste endvidere, at bogen nu var bortkommet, formentlig i forbindelse med at den ene af klagerne havde taget fotokopi af bogen. Klagerne ønskede klagen opretholdt.

Indklagede har anført, at M, der var ejer af bankbogen, i september 1983 har ophævet denne. Når henses hertil, samt da klagerne ikke længere kan fremlægge bankbogen, bør klagen ikke tages til følge.

Ankenævnets bemærkninger:

Det forhold, at der til en konto er knyttet en bankbog, udelukker ikke, at der kan hæves eller indsættes på kontoen uden forevisning af bogen, og dennes udvisende udgør derfor ikke bevis for indeståendets størrelse. Der er ikke grundlag for at betvivle rigtigheden af indklagedes oplysninger om de posteringer, der er foretaget på kontoen efter den 1. juni 1979, herunder oplysningen om, at restindeståendet blev udbetalt og kontoen ophævet den 14. september 1983.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.