Bog, tidspunkt for spærring, bevis.

Sagsnummer:461/1991
Dato:03-04-1992
Ankenævn:Peter Blok, Søren Geckler, Gert Bo Gram, Allan Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Bog, tidspunkt for spærring, bevis.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 30. august 1991 rettede klageren henvendelse til indklagedes Gentofte afdeling med henblik på at få spærret sin bankbog og sit hævekort, der var mistet dagen før. I den anledning udfærdigede afdelingen en blanket om spærring af kundekort, men ved en fejl blev denne blanket ikke forsynet med dato og klokkeslæt. Det viste sig efterfølgende, at der samme dag kl. 10.36 i indklagedes Hellerup afdeling uberettiget var hævet 9.300 kr. på klagerens bankbog ved forevisning af denne og opgivelse af korrekt navn.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham det hævede beløb på 9.300 kr.

Indklagede har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært afvisning i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at han den pågældende dag rettede henvendelse til afdelingen ca. kl. 10.00 om spærringen. Klageren henvendte sig derefter i afdelingen flere gange i løbet af denne dag og foretog valutaveksling, pengeindbetalinger m.v., og det forhold, at indklagede har kunnet konstatere, at der har været foretaget en indbetaling på en af hans konti ca. kl. 11.54, er således ikke bevis for, at spærringen fandt sted på dette tidspunkt. Klageren finder, at indklagede bør bære risikoen for, at dato og klokkeslæt ikke er anført på spærreblanketten.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren samtidig med, at han fredag den 30. august 1991 rettede henvendelse til afdelingen om spærring af kort og bankbog, indsatte et beløb på sin opsparingskonto og fik foretaget en saldoforespørgsel på bankbogen. Det kan ud fra indklagedes kontroljournal konstateres, at postering og forespørgsel er foretaget efter kl. 11.54. Det nøjagtige tidspunkt kan ikke bestemmes, da kun enkelte transaktioner afstemples med tidsangivelse på kontroljournalen. Beløbet er hævet, inden bankbogen er spærret, og der har ikke ved udbetalingen foreligget sådanne særlige omstændigheder, at der var grund til at afkræve den mødende bevis for dennes ret til at hæve på bogen. Udbetaling er sket mod forevisning af bankbogen og ved opgivelse af korrekt navn, hvorfor udbetalingen er sket med frigørende virkning for indklagede. Hævekortet er ifølge en intern journal spærret kl. 15.00 den pågældende dag.

Til støtte for afvisningspåstanden anføres, at en stillingtagen til klagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede må som udgangspunkt bære risikoen for, at blanketten om spærring ikke blev forsynet med angivelse af klokkeslæt. På den anden side finder Ankenævnet ikke på det foreliggende grundlag at kunne bortse fra indklagedes oplysning om, at spærringen blev foretaget samtidig med den postering og den forespørgsel, som kan tidsfæstes til efter kl. 11.54. Ankenævnet finder på denne baggrund, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte en yderligere bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.