Fjernsalgstransaktion. Indsigelse mod betaling.

Sagsnummer:144/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Eriks Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Fjernsalgstransaktion. Indsigelse mod betaling.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod betalinger på i alt 9.070,76 kr., som blev gennemført på grundlag af oplysning til betalingsmodtager om kortnummeret på klagerens Mastercard (fjernsalgstransaktion).

Sagens omstændigheder.

Om aftenen den 16. februar 2005 reserverede klageren via Internettet hos American Airlines nogle flybilletter til i alt 9.070,76 kr. til sig og sin familie. Reservationsnummeret var EOOQYR. Rejsen skulle foregå sammen med klagerens svigerfamilie, som samme aften reserverede flybilletter til samme rute og fik reservationsnummeret LQDAKC.

Den 17. februar 2005 om morgenen ringede klageren til American Airlines' repræsentant i Sverige, hvor han forespurgte om bl.a. placeringen i flyet og muligheden for at medbringe en klapvogn. Klageren har anført, at han forklarede den ekspederende medarbejder, at reservationen var foretaget med henblik på en rejse sammen med svigerfamilien. Han oplyste svigerfamiliens reservationsnummer og kortnummeret på sit Mastercard, der er udstedt af indklagede, og aftalte med medarbejderen, at hans køb af flybilletter i henhold til reservation EOOQYR først måtte gennemføres, når svigerfamiliens reservation (LQDAKC) blev bekræftet. Indklagede har på baggrund af oplysninger fra American Airlines' repræsentant i Sverige bestridt, at klageren oplyste svigerfamiliens reservationsnummer, og at klagerens køb var betinget af, at svigerfamilien bekræftede sin reservation.

Den 17. februar 2005 om aftenen blev klageren klar over, at svigerfamilien som følge af, at klagerens svigerinde havde fået tilbudt en ny stilling, var blevet forhindret i at rejse som planlagt, og at deres reservation (LQDAKC) derfor ikke ville blive bekræftet.

Den 18. februar 2005 om morgenen ringede klageren til American Airlines' repræsentant i Sverige for at annullere sin reservation (EOOQYR). Han fik da oplyst, at billetterne var udstedt og ikke kunne annulleres. Klageren gjorde indsigelse over for American Airlines' repræsentant i Sverige, selskabets kontor i Storbritannien, PBS og indklagede. Klageren returnerede endvidere de af American Airlines fremsendte flybilletter.

Klagerens indsigelser blev afvist og betalingen for flybilletterne på 9.070,76 kr. blev hævet på hans konto.

Indklagede har under sagen fremlagt en e-mail af 11. marts 2005 fra American Airlines' repræsentant i Sverige til selskabets kontor i Storbritannien. Af e-mailen fremgår bl.a.:

"I have spoken with the agent that made booking and received the CC number from [klageren] and her answer is as follow:

[Klageren] never gave another rec. loc. only EOOQYR. He only asked if they could be seated with friends that would fly on same flights. I adv. that their friends could call us with their booking and we would do our best to seat together.

As I can understand in this matter - my agent has done what the passenger asked her to do. Issue the tickets and send them out.

…"

Parternes påstande.

Den 24. maj 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilbageføre de 9.070,76 kr. til hans konto.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at American Airlines uretmæssigt har benyttet oplysningen om hans kortnummer til at gennemføre betalingerne på i alt 9.070,76 kr. til dækning af et køb af flybilletter, som han ikke har foretaget.

Købet af flybilletterne var betinget af, at svigerfamilien bekræftede sin samtidige reservation, hvilken betingelse aldrig blev opfyldt. Samtidig med oplysningen om kortnummeret fik American Airlines oplyst svigerfamiliens reservationsnummer, og baggrunden for betingelsen for hans køb blev forklaret.

Oplysningen om kortnummeret berettiger ikke i sig selv indklagede til at gennemføre betalingen på trods af hans indsigelser. Tværtimod påhviler det indklagede at sikre, at der ikke på grundlag af kortnummeret gennemføres uretmæssige betalinger.

Det forhold, at han den 18. februar 2005 af høflighed ringede til American Airlines for at annullere den reservation, som han nu ikke længere havde brug for, bør ikke medføre, at hans beskrivelse af hændelsesforløbet bringes i miskredit.

Han gjorde straks indsigelse imod de uretmæssige betalinger og fulgte i øvrigt indklagedes anvisninger under forløbet.

Indklagede har forhalet sagen ved Ankenævnet og har herunder pålagt ham at fremlægge private oplysninger, der er sagen uvedkommende. Selv om sagen var blevet undersøgt af indklagede forinden indgivelsen af klagen, herunder via PBS, gik der ca. 3½ måned, før indklagede havde indhentet tilstrækkelige oplysninger til at afgive et klagesvar.

Indklagede har anført, at det er sædvanlig praksis i forbindelse med salg af f.eks. billetter via telefonen eller Internettet, at kortnummeret oplyses i forbindelse med autorisation af en betalingstransaktion. Klageren har hverken dokumenteret eller sandsynliggjort, at der mundtligt blev indgået en særlig aftale om, at købet var betinget af, at svigerfamiliens reservation blev bekræftet. Klagerens påstand herom forekommer usandsynlig, fordi svigerfamiliens bookingnummer ifølge American Airlines repræsentant i Sverige ikke blev oplyst under samtalen. Endvidere ville klagerens fornyede opringning den 18. februar 2005 i givet fald have været overflødig. Klageren ringede således ikke for at annullere sin reservation, men for at annullere et gennemført køb, hvilket der ikke var mulighed for.

Der var tale om flybilletter, der ikke kunne refunderes eller overdrages, hvilket klageren var fuldt ud klar over. Køb af flybilletter via fjernsalg er ikke omfattet af fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler, jf. dennes § 17, stk. 2, jf. § 9, stk. 2, nr. 2. Det er derfor uden betydning, at klageren efterfølgende returnerede billetterne.

Vedrørende sagsbehandlingstiden kan det oplyses, at det efter modtagelsen af klagesagen desværre måtte konstateres, at den afdeling, hvor klageren er kunde, ikke længere var i besiddelse af sagens dokumenter. Det var derfor nødvendigt at rette fornyet henvendelse til PBS med henblik på at fremskaffe oplysninger og dokumentation fra udlandet til afklaring af hændelsesforløbet, hvilket skete primo juli 2005. Dokumentationen blev først modtaget fra PBS i slutningen af august og begyndelsen af september 2005. Endvidere blev der senest modtaget en e-mail fra American Airlines repræsentant i Sverige den 7. september 2005.

Ifølge PBS opfylder de dokumenter, der er fremskaffet vedrørende betalingen, de krav til dokumentation, som gælder i henhold til Mastercard Internationals regler.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Den 17. februar 2005 ringede klageren til American Airlines' repræsentant i Sverige og oplyste kortnummeret til sit Mastercard med henblik på betaling af de flybilletter, som han aftenen forinden havde reserveret via Internettet.

Efter det foreliggende, herunder den ekspederende medarbejders forklaring om, at klageren ikke oplyste sin svigerfamilies reservationsnummer, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at klagerens køb af flybilletterne blev gjort betinget af, at også svigerfamilien bekræftede sin samtidige reservation af flybilletter.

Den 18. februar 2005, hvor købet var gennemført, havde klageren ikke ret til at annullere eller fortryde købet, jf. det af indklagede anførte om købsbetingelserne og lov om visse forbrugeraftaler.

Klagerens påstand om tilbageførsel af betalingen tages derfor ikke til følge.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.