Ikke vedkendte hævninger i forbindelse med besøg på natklub.

Sagsnummer:252/2010
Dato:03-10-2011
Ankenævn:Kari Sørensen, Maria Hyldahl, Ole Jørgensen, Rut Jørgensen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Ikke vedkendte hævninger i forbindelse med besøg på natklub.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om klagerens hæftelse for hævetransaktioner på i alt 35.760 kr. med klagerens Visa/dankort og Mastercard.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Nordea Bank Danmark, hvor han havde et Visa/dankort og et Mastercard.

Den 18. december 2009 om aftenen brugte han sit Visa/dankort til at hæve 2.000 kr. i en pengeautomat på Østerbrogade og betale en taxatur på 251 kr., hvorefter han gik på natklubben M i København. Han havde tidligere på aftenen brugt kortet på en restaurant i Nyhavn.

Efter midnat, den 19. december 2009, blev der i tidsrummet kl. 00.47 til kl. 02.28 foretaget fire betalinger på natklubben på i alt 8.200 kr. med klagerens kort. Ifølge klageren, har han ikke anvendt sit kort under besøget.

Af transaktionsliste fra PBS fremgår, at kortets chip har været aflæst ved alle transaktionerne. Af transaktionslisten fremgår desuden en kontanthævning af 1.500 kr. den 19. december 2010 kl. 10.14 fra en pengeautomat på Østerbrogade. Denne transaktion har klageren ikke gjort indsigelse imod.

Kortet blev spærret automatisk af PBS den 19. december 2009.

Klageren opdagede de omtvistede betalinger den 22. december 2009 og udfyldte den 1. februar 2010 en indsigelsesblanket vedrørende transaktionerne. På blanketten besvarede klageren bl.a. følgende spørgsmål:

"Har kortet på noget tidspunkt været bortkommet evt. kun for en kortere periode?

Ja måske. Det kan jeg ikke afvise. Det må så ha været på rest. Kbh.

Kan andre evt. i selskab med Dem have fået adgang til Pinkoden?

Ja, måske. Måske afluret den fordi jeg var fuld.

Har kortet været mistet?

Nej, ikke jeg ved af !

Hvor og hvordan var kort og pinkode opbevaret, da transaktionen blev foretaget?

Pinkoden findes ikke i et tal, men i et tal på 18 sammenhængende på min mobil.

Hvor, hvornår og hvordan brugte du kortet sidste gang, inden det blev brugt uden din accept?

Cafe Nyhavn 17 er ok. Pengeautomaten med de 2.000,- ved jeg ikke hvor, men den må være ok."

Den 9. januar 2010 hævede klageren henholdsvis kl. 06.38 og kl. 21.59 to beløbà 3.000 kr. fra pengeautomater ved brug af sit Mastercard.

Den 10. januar 2010 var klageren på natklubben D i København. Kl. 02.21 anvendte han sit Mastercard til betaling af entre med 95 kr. og kl. 02.59 anvendte han kortet til køb af en øl for 995 kr.

Der blev herefter på natklubben foretaget yderligere fire betalingerà 4.995 kr. og en betaling på 3.600 kr. Den sidste betaling blev foretaget kl. 06.25. 10 minutter senere blev en betaling på 3.600 kr. afvist da beløb var over maks. I perioden fra kl. 07.46 til kl. 07.56 blev kortet anvendt til syv forsøg på hævning af kontanter, der alle blev afvist.

Kl. 08.09 blev kortet anvendt til køb for 29,90 kr. hos en bager og til betaling af 304 kr. til en taxatur.

Den 18. januar 2010 opdagede klageren, at hans kort var spærret, da han prøvede at hæve kontanter på Mors.

Den 7. februar 2010 underskrev han indsigelsesblanketter vedrørende i alt ni transaktioner på D, fireà 995 kr. og en på 3.600 kr. På den ene blanket har klageren bl.a. anført følgende:

"Ankom ca. kl. 02.00. Som nævnt telefonisk kan jeg huske jeg ankom. Købte en øl på kortet. Fadøl - derefter ved jeg ikke mere og jeg forstår det ikke. Jeg var fuld ved ankomsten måske ca. kl. 02.00 om natten. Om der er kommet noget i øllet – ved jeg ikke men noget er helt galt…"

Den 18. marts 2010 skrev Nordea Bank Danmark til klageren, at banken ikke fandt, at transaktionerne var gennemført uretmæssigt, og banken ønskede ikke at godtgøre klageren de pågældende beløb.

Banken har under sagen fremlagt en indsigelsesblanket underskrevet af klageren den 28. april 2009 vedrørende et misbrug af klagerens Visa/dankort ved 24 transaktioner på i alt. 23.440 kr. på natklubben K i København. I den forbindelse dækkede banken klagerens tab med 21.007 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 3. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal betale 35.760 kr.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse. I tilfælde af, at Ankenævnet måtte komme frem til, at transaktionerne den 19. december 2009 er omfattet af "8.000 kr.-reglen" påstås frifindelse mod betaling af 200 kr.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke kan vedkende sig de pågældende transaktioner.

Han bruger aldrig beløb på mere end 1.000 kr. pr. transaktion på natklubber. Det kan bekræftes af natklubben B i København.

Han tvivler på, at pinkoden er anvendt.

Han har nævnt for banken, at det er de store transaktioner han aldrig godkender. Derfor er der nogle småbeløb, som han ikke har gjort indsigelse imod.

Banken har fortalt ham, at der er mange sager og problemer fra stedet, og han er interesseret i at få det lukket og stoppet med dette svineri. Han er lykkelig for at han ikke havde en større kredit på kortet, for så havde de vel brugt hans kort til også at hæve kontanter, som han kan se der er forsøgt på.

Nordea Bank Danmark har anført, at klageren selv har foretaget de pågældende transaktioner.

Samtlige transaktioner er gennemført ved brug af chip og pinkode, det vil sige, at det ægte kort er anvendt.

Klageren har tidligere rejst indsigelse mod transaktioner foretaget på en natklub i København, og det er bankens opfattelse, at der tegner sig et billede af klageren, som en person der ankommer stærkt beruset til natklubben og kan efterfølgende ikke huske noget fra besøget. Senere forsøger han så at vælte sine regninger over på banken ved hjælp af slørede og usammenhængende forklaringer.

Klageren hævder, at han under besøget den 19. december 2009 ikke havde dankortet fremme. Det er derfor usandsynligt, at pinkoden er blevet afluret under hans besøg på natklubben.

Vedrørende natklubbesøget den 10. januar 2010 blev sidste transaktion foretaget kl. 06.25. Det virker usandsynligt, at klageren opholdt sig på natklubben i mere end fire timer og kun indtog en enkelt øl.

Der er intet, der peger i retning af, at tredjemand har misbrugt klagerens betalingskort. Tværtimod tyder alt på, at samtlige korttransaktioner under natklubbesøgene er foretaget af klageren selv eller med hans samtykke.

Klagerens eneste argument er, at han ikke kan huske, at han har brugt kortene. En sådan forklaring bringer ikke klageren ind under ansvarsbegrænsningsreglerne i betalingstjenesteloven.

Hvis Ankenævnet ikke finder, at klageren selv har foretaget de pågældende transaktioner, gøres det gældende, at han ved grov uforsvarlig adfærd har muliggjort en uberettiget anvendelse. Han hæfter derfor selv for 8.000 kr., jf. betalingstjenestelovens § 62, stk. 3, nr. 3, for så vidt angår transaktionerne den 19. december 2009. Ud fra almindelige erstatningsretlige regler bør han hæfte for det fulde beløb den 10. januar 2010, da han burde tage ved lære af sine oplevelser på Københavns natklubber.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – Kari Sørensen, Ole Jørgensen og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt de omhandlede transaktioner er sket ved misbrug af klagerens Visa/dankort og Mastercard, forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene. Som følge heraf stemmer vi for at afvise sagen efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

To medlemmer – Maria Hyldahl og Rut Jørgensen – udtaler herefter:

Efter betalingstjenestelovens § 64, har Nordea Bank Danmark bevisbyrden for, at klager har autoriseret de omtvistede betalinger. Nordea Bank Danmark har ikke godtgjort, at de pågældende betalinger er autoriseret af klager. Klagers hæftelse skal herefter afgøres efter betalingstjenestelovens § 62.

Det lægges til grund, at klagerens Visa/dankort henholdsvis Mastercard og de tilhørende pinkoder blev anvendt ved de omtvistede transaktioner, og at disse blev korrekt registreret og bogført. Klageren hæfter derfor som udgangspunkt for to gange 1.100 kr., jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 2. Da klager imidlertid flere gange har været udsat for uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument under besøg på de pågældende natklubber, finder vi, at klager har handlet uforsvarligt ved ikke at have truffet ekstra sikkerhedsforanstaltninger under besøgene på de pågældende natklubber den 19. december 2009 og den 10. januar 2010.

Under disse omstændigheder finder vi, at klageren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, hvorfor klageren selv hæfter for to gange 8.000 kr. i medfør af § 62, stk. 3., nr. 3.

Vi stemmer derfor for, at Nordea Bank Danmark inden 30 dage til klagerens konto skal tilbagebetale 200 kr. med valør den 19. december 2009 og 19.560 kr. med valør den 10. januar 2010.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.