Indsigelse mod afregningskurs ved handel med ikke børsnoterede andele i udenlandsk indeksfond.

Sagsnummer:564/2021
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Andreas Moll Års-nes, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - afregningskurs
Ledetekst:Indsigelse mod afregningskurs ved handel med ikke børsnoterede andele i udenlandsk indeksfond.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afregningskurs ved handel med ikke børsnoterede andele i udenlandsk indeksfond.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordnet Bank, hvor han havde et værdipapirdepot.

Banken har oplyst, at Nordnet Indeksfond Danmark (herefter fonden) er en international indeksfond, som har fokus på det danske marked. Banken distribuerer andele i fonden på sædvanlige standardvilkår i alle de fire nordiske lande. Fonden er ikke børsnoteret, og banken kan ikke garantere, at en ordre i fonden bliver effektueret på en bestemt dato, men angiver alene hvilken dato, det kan forventes, at en ordre bliver gennemført. Der vises ved afgivelse af en ordre ikke en købs-/salgskurs, men alene en foreløbig NAV-kurs (indre værdi/net asset value).

Klageren har anført, at banken ikke har effekturet handel med andele i fonden til den korrekte afregningskurs, idet det burde ske til dagens NAV-kurs. Som eksempel har han oplyst, at han den 8. november 2021 inden kl. 12:45 købte 72,77226 stk. andele i fonden, at den forventede NAV-kurs var 270,70 kr., men at købet blev gennemført til en NAV-kurs på 274,83 kr. dagen efter.

Klageren har endvidere oplyst, at han den 6. december 2021 inden kl. 12:45 købte 39,0427 stk. andele i fonden, at den forventede NAV-kurs var 254,52 kr., men at købet blev gennemført til en NAV-kurs på 256,13 kr. efter bankens lukketid. Hans købsordre blev ikke som normalt effektueret om formiddagen. På trods af at NAV-kursen faldt senere på dagen, endda til under lukkekursen den 6. december 2021, blev handlen gennemført den 7. december 2021 til NAV-kursen den 6. december efter kl. 17.

Klageren har yderligere oplyst, at han den 8. december 2021 inden kl. 12:45 købte 3,7824 stk. andele i fonden, at den forventede NAV-kurs var 255,46 kr., men at købet blev gennemført til en NAV-kurs på 264,38 kr. dagen efter.

Klageren har anført, at afregning i de tre ovennævnte tilfælde burde være sket til dagens NAV-kurs, hvilket har medført et tab for ham på de tre køb på i alt 397,15 kr. Dette har banken bestridt.

Banken har oplyst, at NAV-kursen er fondsprisen, hvilken som oftest bliver fastsat en gang om dagen. Fondsprisen fastsættes ved først at lægge alle fondens aktiver sammen og derefter fratrække de gebyrer, fonden har, f.eks. administrationsgebyret. Summen, som også kaldes fondsaktiver, divideres derefter med antallet af fondsandele, som fonden har, og dette er fondsprisen. Fondsprisen bliver fastsat af fondsudsteder/fondsselskabet, som i dette tilfælde er E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder). Den kurs, som klageren kan se i bankens handelssystem i forbindelse med ordreplaceringen, er på ingen måde en garanteret kurs. Kursen bliver endelig fastsat på tidspunktet for afvikling af kundens ordre.  

Banken har endvidere oplyst, at det i fondens handelsvindue i bankens handelssys- tem fremgår, at fonden handles dagligt. Af spørgsmål og svar (FAQ) på bankens hjemmeside fremgår endvidere blandt andet:

Hvor lang tid tager det at handle internationale fonde og hvilken kurs får jeg

Samme dag, som du afgiver en ordre, sender Nordnet ordren til det pågældende fondsselskab, under forudsætning af, at du afgiver ordren inden kl. 12:45. Du kan selvfølgelig afgive en ordre 24 timer i døgnet via nordnet.dk. Hvis ordren modtages efter kl. 12:45 eller på en helligdag, sendes ordren til fondsselskabet den næstkommende hverdag. Nordnet kan ikke garantere, at ordren gennemføres på en bestemt dato, men kun en beregnet forretningsdato*.

Det er det respektive fondsselskabs rutiner, som afgør, hvilken kurs du får, samt hvornår fonden er synlig på dit depot.

* Forretningsdatoen er den dag, købet eller salget gennemføres. Det er dagens kurs, som handlen gennemføres til.

Er indeksfondene en investeringsforening ?

Indeksfondene er ikke en investeringsforening, men derimod internationale fonde. De er således ikke børsnoterede.”

Af bankens ”Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale” fremgår:

E.5: Udførelse af ordre i Kollektive Investeringsordninger

Køb af Kollektive Investeringsordninger sker i overensstemmelse med en af Kunden særligt afgivet købsordre, den til enhver tid angivne investeringsplan i Månedsopsparing eller i henhold til anden specifik aftale. Investeringsplanen i Månedsopsparingen kan når som helst ændres af Kunden. Køb, respektive salg af Kollektive Investeringsordninger sker, så snart det er praktisk muligt, efter at købs/salgsordre eller fuldstændig investeringsplan er afgivet.”

Banken har fremlagt ”Fondbestämmelser för Nordnet Indeksfond Danmark”, hvoraf følgende blandt andet fremgår (dansk oversættelse):

”§ 9 Tegning og indløsning af fondsandele

Tegning og indløsning sker til en kurs, der ikke er kendt for investor på tidspunktet for køb eller salg af fondsandele. Oplysninger om tegnings- og indløsningskurs bestemmes efter § 8, og kurs fås fra fondsselskabet senest bankdagen efter den bankdag, hvor værdien af fondsandelen er fastsat i overensstemmelse med ovenstående. …”

Banken har endvidere fremlagt en mail af 19. januar 2022 fra fondsudsteder/fondsselskabet til banken, hvoraf følgende fremgår:

”… Öhman Fonder is indeed the fund manager of Nordnet Indeksfond Danmark. To set the daily NAV is our responsibility.

I have no information that this client has contacted us, but it is nevertheless of course unfortunate that the client have understood this otherwise.

We do value all our funds on a daily basis with close prices the respective markets This way we use the same valuations that the index provider uses.

Since this is close prices, we do the valuation early morning day t+1 for all of our funds an do afterwards send you and different vendors the NAV as soon as possible.”

Parternes påstande

Den 6. december 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal handle andele i fonden til dagspriser og erstatte ham 397,15 kr.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke føler sig forpligtet til at handle andele i fonden til dagens kurs (NVA), men af og til vælger en kurs, som vedrører enten foregående eller efterfølgende dags kurser. Banken bryder herved reglen om, at fonden er forpligtet til at følge C25-indekset, og at andele i fonden handles dagligt til dagens kurs.  

Bankens bemærkninger om realtid er irrelevante.

Banken har anført, at den, som den eneste man kan handle med, suverænt bestemmer, hvilken kurs der skal handles til. Dette er et postulat, som der ingen støtte er for i regelsættet for fonden. Banken kan, når der almindeligvis handles med fonden, kl. 10 den følgende dag se, hvorledes kursen ændrer sig denne dag og derved undlade at handle kl. 10, hvis den ser, at kursen ændrer sig til bankens fordel. Det er uetisk ifølge de almindelige børsregler.

Han har ved skriftlig kontakt med fondsselskabet ”Öhman Fonder” fået oplyst, at det alene er banken, der har ansvaret for kursfastsættelsen.

Banken overholder ikke aktiehandlernes etiske regler, når banken kan bestemme, hvilken dag og hvilken NAV-kurs, der skal handles til.

Når man indgiver en ordre inden kl. 12:45, bliver den bundet kl. 12:45, også dagen efter. Man burde have mulighed for at slette sit købstilbud, hvis man ikke ønsker at handle til den nye højere kurs. Dette er en slags uetisk bondefangeri.

Nordnet Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Banken har fulgt de retningslinjer i forbindelse med handel med fonden, som gælder for Nordnets kunder generelt, og som er i overensstemmelse med sædvanlig markedspraksis.

Fonden er ikke børsnoteret, og banken kan ikke garantere, at en ordre i fonden bliver effektueret på en bestemt dato, da det er fondsudsteders/fondsselskabets ansvar. Banken angiver alene hvilken dato, det kan forventes, at en ordre bliver gennemført

Det er en grundlæggende mekanisme for en fond, der ikke er børsnoteret, at den kke handles i realtid. Ved handel med ikke børsnoterede fonde, er det nødvendigt for fondsudsteder/fondsselskabet at udregne en indre værdi, før en NAV-kurs kan udregnes. Det er ikke praktisk muligt at gøre dette i realtid.

Det fremgår af fondens ordreside og temaside i bankens handelssystem, at handel med fonden ikke sker i realtid.

Samme dag, hvor der afgives en ordre, sender banken ordren til Öhman Fonder under forudsætning af, at kunden afgiver ordren inden kl. 12:45. Hvis ordren placeres efter kl. 12:45 eller på en helligdag, sendes ordren til Öhman Fonder den næstkommende hverdag. Fra handelsdagen går der typisk op til to dage, før ordren er behandlet og gennemført. Dagen, hvor handlen gennemføres, er forretningsdatoen, og det er på forretningdatoen, at NAV-kursen bliver beregnet.

Det afvises, at handel med fonden skal ske som beskrevet af klageren.

Det er alene fondsudsteder/fondsselskabet, som kan beregne den aktuelle NAV-kurs, samt foretage handler i fonden. Den kurs, som klageren kan se i bankens system ved ordreplaceringen er på ingen måde en garanteret kurs. Bankens eneste ansvar i forbindelse med handel af fonden er at videregive handelsordrer til fondsudsteder/fondsselskabet. Kursen bliver endelig fastsat på tidspunktet for afvikling af kundens ordre, som fondsudsteder har ansvaret for, jf. fondens bestemmelser samt fondsselskabets mail af 19. januar 2022 til banken. Fondsudsteder/fondsselskabet har således fulgt de fastlagte rutiner, fondens bestemmelser samt branchekutymen for ordreprocessen.

Det af klageren anførte: ”Når man indgiver en ordre inden kl, 12:45 bliver denne bundet kl. 12:45 også dagen efter. Man burde have mulighed for at slette sit købstilbud, hvis man ikke ønsker at handle til den nye højere kurs. Dette er en slags uetisk bondefangeri.” afvises. Klagerens ordreplaceringer er bindende, da fondsudsteder/fondsselskabet skal have mulighed for at lave de nødvendige handler i forhold til ordren i fonden. Efter kl. 12:45 er ordren afsendt til fondsudsteder, som herefter foretager de nødvendige dispositioner i fonden – købe eller sælge aktiver. Det er grunden til, at investor ikke kan slette sin ordre efter kl. 12:45. Dette følger sædvanlig branchekutyme.

Banken har på en redelig og loyal måde informeret sine kunder om, hvordan mekanismerne ved handel med fonde fungerer. Det bemærkes i den forbindelse, at udenlandske fonde handles kurtagefrit hos banken.

Klageren har flere gange inden de omtalte handler i november og december 2021 været i kontakt med bankens kundeservice, idet han ikke kunne anerkende den måde, hvorpå fonden blev handlet. Banken har hver gang forklaret klageren, hvordan handel med ikke børsnoterede fonde fungerer.

Klageren har ikke dokumenteret et tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordnet Bank, hvor han havde et værdipapirdepot.

Henholdsvis den 8. november 2021, 6. december 2021 og 8. december 2021 indlagde klageren købeordrer på andele i fonden, Nordnet Indeksfond Danmark (herefter fonden), i bankens handelssystem. Efter klagerens opfattelse blev købene gennemført til forkerte NAV-kurser. Klageren har anført, at afregning af de tre ovennævnte køb burde være sket til dagens NAV-kurs, hvilket har medført et tab for ham på i alt 397,15 kr. Dette har banken bestridt.

Det fremgik af bankens handelssystem ved ordreplaceringen, spørgsmål og svar på bankens hjemmeside, Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale samt ”Fondbestämmelser för Nordnet Indeksfond Danmark”, at fonden ikke var børsnoteret, at den i handelssystemet angivne seneste NAV-kurs var foreløbig, at banken ikke kunne garantere, at ordren blev gennemført på en bestemt dato, og at det var fondsselskabets rutiner, der afgjorde, hvilken kurs kunden fik.

Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte afregningskurserne eller for at pålægge banken at betale noget beløb i forbindelse med handlerne.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.