Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier for midler fra børnebørns opsparingskonti i februar 2007.

Sagsnummer:55/2015
Dato:15-10-2015
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Morten Bruun Pedersen, Michael Reved, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier for midler fra børnebørns opsparingskonti i februar 2007.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier for midler frabørnebørns opsparingskonti i februar 2007.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i den daværende Roskilde Bank, hvor han bl.a. havde to værdipapirdepoter og en højrentekonto. Klageren har oplyst, at han mindst en gang om måneden henvendte sig telefonisk til sin rådgiver i banken, R, vedrørende overførsel af beløb fra højrentekontoen til hans daglige konto.

Klagerens to børnebørn, B1 og B2, der er født i henholdsvis år 1997 og 2000, havde hver en opsparingskonto med et tilknyttet depot i banken. Klageren har oplyst, at opsparingerne efter forslag og anbefaling fra R var investeret i danske realkreditobligationer via investeringsfonde.

Den 27. februar 2007 blev opsparingerne omlagt og placeret i Roskilde Bank aktier, således at der til B1 blev købt 54 stk. Roskilde Bank aktier for 35.478 kr. og til B2 blev købt 36 stk. Roskilde Bank aktier for 23.652 kr.

M foretog som værge køb af et mindre antal af Roskilde Bank aktier til B1 og B2 i forbindelse med en emission i banken i marts 2007.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår bl.a.:

”... På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...

2. Aktier købt i kampagneperioderne i 2006 og 2007

Aftalen indebærer, at Finansiel Stabilitet tilbyder erstatning i henhold til denne aftale til de af Roskilde Banks kunder: …

2)Som har fået tilsendt et kampagnebrev, hvor Roskilde Bank anbefalede den pågældende at købe aktier i banken ved bankens aktiesalgskampagner

-i august-september 2006 og/eller

-i marts-april 2007, og

3)Som på baggrund heraf købte Roskilde Bank aktier fra banken i uge 32-37 og/eller uge 11-14 ...

3.2 Køb foretaget umiddelbart før eller umiddelbart efter kampagneperioderne

Der tilbydes erstatning til kunder, der opfylder betingelserne i punkt 2.1 og punkt 2.4, og som har foretaget køb af Roskilde Bank aktier gennem Roskilde Bank …

2)i uge 9 og 10 i 2007 (26. februar 2007 - 11. marts 2007) eller i uge 15-18 i 2007 (9. april 2007 - 6. maj 2007), hvis det kan lægges til grund, (i) at kunden har modtaget bankens kampagnebrev og (for køb i uge 15-18) en opfølgning herpå eller tilsvarende anbefaling i forbindelse med kampagneperioden i 2007, og (ii) at kunden har købt aktier på baggrund heraf. …”

Ved e-mail af 25. december 2013 til Finansiel Stabilitet rejste klageren krav om erstatning for 60 % af tabet ved købet af aktierne til B1 og B2 i februar 2007.

Klageren fik selv tilbudt en erstatning på 16.388 kr. for tegning af Roskilde Bank aktier til sine egne depoter i forbindelse med emissionen i marts 2007. Af tilbudsblanketten fra Finansiel Stabilitet af 18. juni 2014 fremgik, at klageren havde modtaget et kampagnebrev i forbindelse med emissionen i 2007.

B1 og B2 fik tilbudt en erstatning på henholdsvis 813 kr. og 418 kr. for købene af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emissionen i marts 2007, men fik ikke tilbudt erstatning vedrørende købene i februar 2007. I e-mail til klageren af 28. januar 2015 anførte Finansiel Stabilitet, at det ikke var dokumenteret, at købene til børnebørnene var foretaget på baggrund af en ”tilsvarende anbefaling” i overensstemmelse med forligsteksten, henset til at klagen først var indgivet efter offentliggørelsen af forliget.

Finansiel Stabilitet har fremlagt kopi af korrespondance med Forbrugerombudsmanden i en anden sag om forligsparternes fortolkning af forligsaftalen og forligsparternes opfattelse af, hvornår bevisbyrden for, at et køb blev foretaget på baggrund af ”en tilsvarende anbefaling”, er løftet, henholdsvis når en klage er indgivet før eller efter forligsaftalen.

Af klagerens årsoversigter fra Roskilde Bank for årene 2003 til 2008 samt af en af Finansiel Stabilitet udarbejdet oversigt fremgår bl.a., at klageren ved udgangen af 2005 havde 580 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi af ca. 574.000 kr., at klageren solgte en del af aktierne den 4. december 2006, at klageren ved udgangen af 2006 havde 1066 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi af ca. 694.000 kr., at klageren solgte en del af aktierne den 27. december 2007 og den 17. juli 2008, og at klageren ved udgangen af 2008 havde 120 stk. Roskilde Bank aktier i sine depoter.

Parternes påstande

Den 11. februar 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal erstatte børnebørnene 60 % af tabet ved købet af aktierne.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke klagede inden

Købet skete efter forslag og anbefaling fra R under en af de månedlige samtaler. R foreslog omlægningen og anbefalede og fremhævede Roskilde Bank aktier med de samme begrundelser som anført i bankens brev af 9. marts 2007. R henviste til de seneste års høje afkast, der blev bekræftet af et flot 2006-resultat. R oplyste om den kommende aktieudvidelse, hvor aktionærerne ville få tilbud om køb af aktier til en favørkurs på 300, sammenholdt med den daværende aktiekurs på over 600. Med denne rådgivning og anbefaling besluttede han efter aftale med M at omlægge opsparingerne.

Bankens rådgivning var mangelfuld. Hvis kampagnen var ansvarspådragende, så må R's rådgivning med de samme salgsargumenter også være ansvarspådragende. Hvis han havde haft kendskab til Finanstilsynets skærpede tilsyn med Roskilde Bank og Roskilde Banks placering af aktier i Bank Glitnir ved årsskiftet 2006/2007 for at pynte på resultatet for 2006, havde han ikke anbefalet omlægningen til M.

Ankenævnet bør lægge hans forklaring til grund. Finansiel Stabilitet har ikke dokumenteret, at rådgivningen er foregået på anden vis. Den tidligere placering af B1 og B2’s midler skete også på R’s anbefaling.

Han havde ikke en god indsigt i værdipapirhandel. Han fik udbetalt

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren har bevisbyrden for, at han har modtaget ansvarspådragende rådgivning. Klageren har ikke bevist at have modtaget ansvarspådragende rådgivning. Klagen blev først indgivet efter offentliggørelsen af forliget. Klageren har således først den 25. december 2013 gjort gældende at have været udsat for en tilsvarende anbefaling og rådgivning som indeholdt i bankens kampagnebrev. Klagerens krav er alene baseret på en formulering, der kan genfindes i forligsaftalen. Klageren har ikke beskrevet det konkrete rådgivningsforløb, men har blot anført navnet på R.

Forligsparterne har i aftalens pkt. 3 fraveget den almindelige bevismæssige vurdering, hvis klageren forud for

Forligsparterne er enige om, at hvis en klager inden

Det må lægges til grund, at købet fandt sted på baggrund af drøftelser mellem klageren og M inden bankens udsendelse af kampagnebrev, og ikke på baggrund af rådgivning fra Roskilde Bank.Den fremlagte erklæring af 2. maj 2015 kan ikke tillægges værdi. Der er usikkerhed om, hvordan købet blev foretaget.

Klageren har på intet tidspunkt

Klageren havde en solid indsigt i værdipapirhandel herunder aktier. Klageren fulgte med i kurser og traf selv beslutninger om køb og salg. Klageren har været aktionær i Roskilde Bank i en periode, hvor kurserne var stærkt stigende og solgte ud af sine Roskilde Bank aktier den 4. december 2006, den 27. december 2007 og den 17. juli 2008, umiddelbart inden at Roskilde Bank blev nødlidende. Klageren havde derudover været aktionær i en række andre selskaber og havde investeret bredt i en række forskellige værdipapirer for ikke ubetydelige midler.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at forligsaftalen er underlagt forligsparternes fortolkning og ikke kan prøves af Ankenævnet. Der er så meget tvivl om det faktiske rådgivningsforløb, at sagen bør afvises, jf. § 7 i Ankenævnets vedtægter. Selv hvis Ankenævnet finder, at

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens to børnebørn, B1 og B2, der er født i henholdsvis år 1997 og 2000, havde hver en opsparingskonto med et tilknyttet depot i Roskilde Bank. Den 27. februar 2007 blev opsparingerne omlagt og placeret i Roskilde Bank aktier, således at der blev købt Roskilde Bank aktier for 35.478 kr. til B1 og for 23.652 kr.til B2. Ankenævnet lægger efter det foreliggende til grund, at klageren traf beslutning om købet efter aftale med børnenes mor.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Klageren har anført, at købet skete efter forslag og anbefaling fra hans rådgiver i Roskilde Bank. Finansiel Stabilitet har bestridt dette. Ankenævnet finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, efter at parterne har afgivet mundtlige forklaringer, samt efter at der er foretaget afhøring af relevante vidner under strafansvar. Dette vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Sagen afvises derfor for, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.