Forkert oplysning om forhøjelse af bidragsprocent ved nyt lånetilbud.

Sagsnummer:200/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Forkert oplysning om forhøjelse af bidragsprocent ved nyt lånetilbud.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I september 1993 indhentede klagerne gennem indklagede et lånetilbud fra Totalkredit i forbindelse med omprioritering af deres ejerlejlighed. Lånetilbudet udløb den 9. december 1993. Bidragsprocenten ifølge lånetilbudet var 0,4% p.a.

Klagerne henvendte sig ultimo november 1993 til indklagede, hvor omprioriteringssagens gennemførelse blev drøftet. Indklagede oplyste i denne forbindelse, at såfremt det foreliggende lånetilbud ikke blev udnyttet, og et nyt skulle indhentes, måtte det forventes, at bidragssatsen på det nye lånetilbud ville være 0,79%.

Et par dage efter meddelte klagerne indklagede, at de ønskede at effektuere lånetilbudet inden fristens udløb den 9. december 1993. Indklagede ekspederede herefter låneomlægningen.

I januar 1994 blev klagerne opmærksomme på, at det ville have været muligt at forlænge Totalkredits lånetilbud med uændret bidragssats. Klagerne rettede herefter henvendelse til indklagede og gjorde gældende, at de på grundlag af indklagedes fejlagtige oplysning om en forhøjet bidragssats ved en manglende udnyttelse af lånetilbudet havde lidt et tab, idet en låneomlægning på et senere tidspunkt ville have være mere gunstig som følge af den efterfølgende kursudvikling. Indklagede afviste klagernes krav.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning svarende til forskellen mellem låneprovenuet ved en kurs i intervallet 90 - 92,75 og det opnåede låneprovenu (kurs 87,80).

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at de på grundlag af indklagedes oplysning om, at et nyt lånetilbud ville medføre en forøget bidragsprocent, besluttede at udnytte det foreliggende lånetilbud. Indklagede oplyste samtidig, at man forventede en positiv kursudvikling henimod årets udgang bl.a. på grund af genplacering af ekstraordinært udtrukne obligationer. Afregningskursen ved den gennemførte omlægning var 87,80, men bør ændres til en kurs i intervallet 90-92,75, idet kurserne efterfølgende steg til dette niveau.

Indklagede har anført, at klagerne ved henvendelsen ultimo november 1993 allerede havde besluttet sig for at foretage konverteringen hurtigst muligt. Klagerne forespurgte ikke om størrelsen af bidragsprocenten og den eneste grund til, at dette spørgsmål kom frem, var, at indklagede forudså, at det ikke ville være muligt at gennemføre låneomlægningen inden tilbudets udløb. Den fejlagtige oplysning vedrørende bidragsprocentens størrelse havde således ikke betydning for klagernes beslutning om at foretage en omlægning på daværende tidspunkt.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter det foreliggende finder Ankenævnet det ikke tilstrækkelig godtgjort, at klagerne ville have undladt at udnytte det foreliggende lånetilbud, såfremt de ikke havde modtaget den urigtige oplysning om forhøjelse af bidragssatsen i tilfælde af, at et nyt lånetilbud skulle indhentes.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.