Modregning.

Sagsnummer:185/1991
Dato:07-10-1991
Ankenævn:Peter Blok, Bjørn Bogason, Niels Busk, Søren Geckler, Allan Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Modregning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I begyndelsen af maj måned 1989 rejste klagerens søn på et udlandsophold, der forventedes at vare indtil midten af august s.å., og i den anledning anmodede han klageren om at varetage sine økonomiske interesser i den pågældende periode.

Ved skrivelse af 19. juni 1989, på hvilket tidspunkt sønnens konti hos indklagede var i overtræk, rettede indklagedes Århus afdeling, der var kontoførende afdeling for sønnen, henvendelse til Nykredit med anmodning om, at terminsydelsen på 10.581,97 kr. pr. 30. juni 1989 på sønnens ejerlejlighed udsattes til 30. september 1989 på grund af sønnens dårlige økonomi. Ved skrivelse af s.d. til klageren orienterede afdelingen klageren herom.

Den 20. juni 1989 modtog klageren en postanvisning på 9.880 kr. til sin søn vedrørende dennes overskydende skat. Klageren har oplyst, at postanvisningen efter aftale med sønnens bankrådgiver fremsendtes til afdelingen til betaling af juni termin til Nykredit. Ifølge indklagede er sådan aftale ikke indgået.

Den 23. juni 1989 indsattes den overskydende skat på sønnens budgetkonto hos indklagede, og kontoen udviste herefter en saldo på 6.186,77 kr. (negativ).

Efter at klageren var blevet opmærksom på, at terminsydelsen ikke var betalt rettidigt, foranledigede han selv terminsydelsen betalt og optog til finansiering heraf den 5. oktober 1989 et lån på 10.600 kr. hos indklagede.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham omkostningerne ved det optagne lån, 600 kr. samt renter.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hans søn havde udlejet sin ejerlejlighed for den periode, hvor han forventede at være bortrejst, således at der ville være dækning for de fleste udgifter. Da klageren på sønnens vegne den 20. juni 1989 modtog postanvisningen på 9.880 kr. rettede han telefonisk henvendelse til indklagedes Århus afdeling og aftalte med sønnens bankrådgiver, at postanvisningen fremsendtes til afdelingen med henblik på betaling af juni termin til kreditforeningen. Bankrådgiveren lovede, at samtlige udgifter vedrørende ejerlejligheden ville blive betalt. Det overtræk, der var opstået på sønnens budgetkonto i afdelingen, skyldtes, at sønnens bankrådgiver, forinden sønnen rejste til udlandet, havde lagt et budget for sønnen indeholdende en regnefejl. Da postanvisningen vedrørende overskydende skat fremsendtes til afdelingen under henvisning til den aftale, klageren havde indgået med sønnens bankrådgiver om at betale sønnens termin, finder klageren, at indklagede har været uberettiget til at foretage den skete modregning og derfor bør godtgøre de udgifter, han har haft i forbindelse med, at han selv måtte betale den omhandlede termin.

Indklagede har anført, at afdelingen på grund af overtræk på sønnens konti søgte udsættelse med betaling af terminsydelsen pr. 30. juni 1989 og orienterede klageren herom ved skrivelse af 19. juni 1989. Indklagede bestrider-, at der er indgået en aftale mellem klageren og sønnens bankrådgiver om, at beløbet vedrørende overskydende skat skulle anvendes til betaling af juni termin. Indklagede har ikke foranlediget, at klageren betalte terminsydelsen, hvorfor indklagede ikke kan bære ansvaret for det tab, klageren måtte have lidt derved.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at han med en navngiven medarbejder hos indklagede indgik aftale om, at beløbet på 9.880 kr. hidrørende fra overskydende skat skulle anvendes til betaling af sønnens terminsydelse pr. 30. juni 1989. Indklagede har bestridt dette.

En stillingtagen til klagen findes herefter at ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af § 7, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.