Indsigelse om afbrydelse af køb af flybilletter via internettet foretaget med Visakort og efterfølgende gennemførelse af transaktionen uden klagerens medvirken.

Sagsnummer:225/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Indsigelse om afbrydelse af køb af flybilletter via internettet foretaget med Visakort og efterfølgende gennemførelse af transaktionen uden klagerens medvirken.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse om afbrydelse af køb af flybilletter via internettet foretaget med Visakort og efterfølgende gennemførelse af transaktionen uden klagerens medvirken.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren har oplyst, at han i december 2018 var på rejse i Asien sammen med sine børn. I slutningen af december 2018 forsøgte han med sit Visakort at købe nogle flybilletter til en indenrigsflyvning i Thailand til sig selv og sin familie via en rejsesøgemaskine på internettet hos en forretning, E. Rejsen skulle foregå den 5. januar 2019. Købet lykkedes ikke, idet han blev mødt med en VISA-fejl, og betalingen blev afvist.

Klageren har oplyst, at han herefter købte nye flybilletter hos et lokalt rejsebureau med kontanter, som han lånte af nogle venner.

Klageren har endvidere oplyst, at han midt i januar 2019 opdagede, at han i sin indbakke den 3. januar 2019 havde modtaget de flybilletter fra E, som han forgæves havde forsøgt at købe i december 2018, og at betalingen var trukket på hans konto.

Klageren rettede efterfølgende henvendelse til banken og oplyste, at bookingen i december 2018 ikke blev gennemført, og at betalingen skulle trækkes tilbage. Banken henviste klageren til at kontakte betalingsmodtageren.

Den 8. april 2019 gjorde klageren indsigelse mod en betaling foretaget i slutningen af december 2018 til E på 512,13 USD svarende til 3.449,34 DKK. Det var angivet, at indsigelsen skyldtes: ”En forretning har trukket et beløb, som ikke er aftalt (f.eks. billeje, hotelophold mv.)”. Han oplyste, at han forgæves havde forsøgt at løse sagen med forretningen.

Den 24. april 2019 afviste banken klagerens indsigelse.

Den 30. maj 2019 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse fremlagt en udskrift fra Nets’ system, hvoraf fremgår, at E den 3. januar 2019 søgte autorisation til at trække et beløb på 512,13 USD på klagerens Visakort, og at beløbet blev trukket den 4. januar 2019.

Banken har endvidere oplyst, at det fremgår af Nets’ system, at der ikke var registreret nogen fejl eller uregelmæssigheder i forbindelse med købet.

Banken har ligeledes undersøgt, om klagerens Visakort i øvrigt blev forsøgt benyttet til køb i perioden fra den 15. december 2018 til den 15. januar 2019.

Undersøgelsen viste, at der ikke var registreret nogen afvisninger eller fejl vedrørende køb hos E i den ovenævnte periode. Kortet var alene blevet benyttet til købet hos E den 3. januar 2019.

Herudover viste undersøgelsen, at der den 15. december 2019 var registreret en afvisning af en transaktion på 28.748 thailandske baths (THB) svarende til 5.824,32 DKK foretaget med klagerens Visakort til et asiatisk flyselskab, F. Afvisningen skete, fordi klageren havde overskredet forbrugsgrænsen på 25.000 DKK ved brug af kortet i udlandet pr. løbende 30 dage. Forbrugsgrænsen blev nulstillet den 27. december 2018. I perioden fra den 1. januar 2019 til den 15. januar 2019 blev alle transaktioner foretaget med klagerens Visakort gennemført uden nogen afvisninger.

Banken har under sagen fremlagt en udateret mail fra E’s kundeservice til klageren, som klageren sendte til bankens klageansvarlige den 11. maj 2019. Af mailen fremgik blandt andet:

”…

With regards to your query, These tickets were issued after customer confirmation by the customer selecting ”buy it now”. It is not possible to purchase tickets without the customer confirming selecting ”buy it now”. There was, therefore, no room for human error on our behalf and there is no evidence of any technical error.

Furthermore, funds were deducted at the same moment you had purchased your ticket and a confirmation email from us had been sent. I have attached evidence that the confirmation email had been sent succesfully to your email address on the same day. The report also states the confirmation of delivery. If you had contacted us on the same day as the issuance we may have been able to help you void the flight. However, your first email was sent on the 19th of January, and your first call on the 22nd of January.

In this case, we are unable to accommodate your request of a refund.”

Klageren har under sagen fremlagt en kopi af de flybilletter, som han købte kontant i Thailand. Flybilletterne blev købt hos flyselskabet, F, den 17. december 2018 for i alt 27.708 THB. Der var tale om flybilletter fra Thailand til Vietnam den 10. januar 2019 og retur til Thailand den 23. januar 2019.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal tilbageføre den omstridte transaktion på 3.449,34 DKK.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har foretaget et køb af flybilletter hos E den 3. januar 2019.

Han går ud fra, at hans oprindelige afviste booking hos E i december 2019 har ligget i betalingssystemet og er blevet genaktiveret uden hans vidende, da han i slutningen af december 2018 fik nulstillet sin forbrugsgrænse i udlandet på sit Visakort. så han igen kunne bruge kortet til hotelbookinger.

Han er således blevet frarøvet ca. 3.500 DKK til flybilletter, som han ikke selv har købt.

Jyske Bank har anført, at det fremgår af betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2, at en betaler ved betalingstransaktioner i forbindelse med aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, som er iværksat ved brug af et betalingsinstrument, blandt andet har krav på straks at få godtgjort et indsigelsesbeløb, hvis den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret.

Samme dag, som betalingen for flybilletterne blev gennemført, modtog klageren billetterne ved en mail af 3. januar 2019. Klageren fik dermed leveret den bestilte vare eller tjenesteydelse, jf. betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2, i form af billetterne.

Klageren har anført, at han i betalingsflowet blev mødt med en Visa-fejl. Denne påstand har klageren ikke dokumenteret. Det har endvidere formodningen imod sig, idet klageren modtog billetterne ved en mail af 3. januar 2019.

Det fremgår af Nets’ system, at der ikke har været tekniske svigt eller fejl i betalingsflowet i forbindelse med køb af billetterne.

Det er klagerens egen risiko og ikke bankens risiko, at klageren har forsømt at tjekke sin indbakke med henblik på at undersøge, om billetterne var modtaget.

Der er ikke tale om en uberettiget debitering, og klageren har ifølge betalingsloven ikke krav på, at banken godtgør ham købesummen for flybilletterne.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at han i december 2018 var på rejse i Asien og forsøgte at købe nogle flybilletter til en indenrigsflyvning i Thailand med sit Visakort via en rejsesøgemaskine på internettet hos en forretning, E. Rejsen skulle foregå den 5. januar 2019. Købet blev ikke gennemført, da han blev mødt med en Visa-fejl, og betalingen blev afvist. Han købte derfor flybilletterne kontant.

Klageren opdagede midt i januar 2019, at han ved en mail af 3. januar 2019 havde modtaget de flybilletter fra E, som han forgæves havde forsøgt at købe i december 2018. Klageren har over for banken gjort indsigelse mod betalingen for flybilletterne til E på 3.449,34 DKK.

Klageren har under sagen fremlagt en kopi af de flybilletter, som han købte kontant i Thailand. Disse flybilletter vedrørte tilsyneladende ikke rejsen den 5. januar 2019, som klagen angår.

Banken har fremlagt en udskrift fra Nets’ system, hvoraf fremgår, at E den 3. januar 2019 søgte autorisation til at trække et beløb på 512,13 USD på klagerens Visakort, og at beløbet blev trukket den 4. januar 2019. Banken har endvidere oplyst, at det fremgår af Nets’ system, at der ikke har været registreret nogen fejl eller uregelmæssigheder i forbindelse med købet.

Banken har yderligere oplyst, at der ikke har været registreret nogen afvisninger eller fejl med klagerens kort vedrørende køb hos E i perioden fra den 15. december 2018 til den 15. januar 2019. Kortet blev alene benyttet til købet hos E den 3. januar 2019.

Banken har fremlagt en udateret mail fra E’s kundeservice til klageren, hvoraf fremgår, at E oplyste, at E umiddelbart efter, at klageren havde købt billetterne, sendte en bekræftelsesmail til klagerens mailadresse med de købte billetter.

På baggrund af registreringen i Nets’ system sammenholdt med de øvrige oplysninger i sagen må Ankenævnet lægge til grund, at klageren den 3. januar 2019 foretog et køb af flybilletter hos E med sit Visakort.

Da billetterne blev leveret, idet klageren modtog de købte flybilletter ved en mail af 3. januar 2019, har klageren ikke mulighed for at rejse et krav om tilbageførsel af det omstridte beløb i henhold til betalingslovens § 112, stk. 1.

Ankenævnet finder heller ikke, at banken på andet grundlag skulle være forpligtet til at tilbageføre beløbet til klageren. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at klageren var nærmest til at bære risikoen for, at han først opdagede, at han havde fået en mail fra E med de købte billetter i midten af januar 2019.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.