Spørgsmål om erstatning for manglende henvendelse til kla-gerne om kurs- og renteudviklingen, og manglende rådgivning om kravene for at kunne optage variabelt forrentede realkre-ditlån.

Sagsnummer:151/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Linde-kvist Højsgaard, Jacob Ruben og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - ekspeditionstid
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning for manglende henvendelse til kla-gerne om kurs- og renteudviklingen, og manglende rådgivning om kravene for at kunne optage variabelt forrentede realkre-ditlån.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om erstatning for manglende henvendelse til klagerne om kurs- og renteudviklingen, og manglende rådgivning om kravene for at kunne optage variabelt forrentede realkreditlån.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H var kunder i Danske Bank, hvor de havde et Danske Bolig Fri-lån i deres ejendom.

Banken har oplyst, at et Danske Bolig Fri-lån er et realkreditlignende lån, hvor lånets restgæld ikke er kursfølsom i forhold til markedsrenten, da lånet altid kan indfries til restgælden og inklusive rentetilskrivning.

I juni 2022 optog klagerne et fastforrentet 5 % obligationslån med en hovedstol på 4.158.000 kr. hos realkreditinstitut R formidlet af banken. Lånet blev udbetalt den 28. juni 2022. Låneprovenuet blev brugt til indfrielse af klagernes Danske Bolig Fri-lån.

Klagerne har oplyst, at de på et møde med banken i starten af august 2022 aftalte konvertering af deres fastforrentede 5 % obligationslån til et fastforrentet 3 % obligationslån. På mødet gjorde klagerne det flere gange klart for banken, at de ville konvertere, når muligheden var til stede, hvilket banken ikke havde indvendinger imod.

Kort efter konverterede klagerne deres fastforrentede 5 % obligationslån til et fastforrentet 3 % obligationslån med en hovedstol på 4.367.000 kr., der blev udbetalt den 29. august 2022.

Banken har oplyst, at den i forbindelse med konverteringen kun rådgav om op- og nedkonvertering i lån med fast rente. Klagerne ønskede at føre en aktiv konverteringsstrategi for at opnå størst mulig restgæld- og ydelsesreduktion, og lån med variabel rente passede ikke ind i klagernes strategi. Banken rådgav eller kreditgodkendte derfor ikke klagerne til lån med variabel rente.

Banken har endvidere oplyst, at det fastforrentede 3 % obligationslån blev bevilget uden en egentlig fornyet kreditvurdering (omlægning uden økonomisk indsigt), da klagerne allerede havde et lån med fast rente, og da der alene var tale om en ”ren konvertering” (konvertering af et fastrentelån til et nyt fastrentelån, til en højere eller lavere rente, uden et egentligt merprovenu til kunden og/eller uden en reel løbetidsforlængelse). Dette var helt i overensstemmelse med bankens kreditpolitik.

Ved besked af 13. oktober 2022 i netbanken skrev klagerne blandt andet til banken:

”…

Jeg kan se at kursten [kursen] på 3% 2053 er begyndt at falde idag, efter en lille stigning de seneste par dage.

Er det muligt at 6% 30-årige med afdrag snart åbner? og hvis ja - hvornår kan det forventes?

Forventer DB at vi er ved at have nået toppen på den lange rente i de komme uger?

Jeg overvejer to konverteringsmuligheder:

1) gå til 6% 30 år med afdrag når den åbner.

2) Flekskort - benyttes som "parkeringsplads" indtil renten igen falder.

…”

Banken har oplyst, at den talte med klagerne samme dag. Under telefonsamtalen oplyste banken, at hvis klagerne ønskede at omlægge til et nyt realkreditlån med variabel rente (Flexkort – et variabelt forrentet kontantlån), så skulle banken have opdateret deres samtykke til Skat, og banken skulle kreditgodkende dem til lån med variabel rente.

Klagerne har oplyst, at telefonsamtalen foregik den 14. oktober 2022.

I forlængelse af telefonsamtalen sendte banken to beregninger til klagerne på henholdsvis omlægning til et 6 % fastforrentet obligationslån og omlægning til et Flexkort.

Ved besked af 15. oktober 2022 i netbanken skrev klagerne blandt andet til banken:

”…

Du må meget gerne forberede, at vi kan konvertere når/hvis kursen på 3% er interessant at konterverer [konvertere] til enten variable Flekskort, fast obl. 6/7% eller et andet alternativ produkt.

Formål med konverteringen er fortsat at få restgælden længere ned med løbende arbejde med de svingene obligationskurser.

Vælger vi fx flekskort, så har jeg budgetteret med samme samme brutto/netto som vi har i dag i fast 3%.

Vi har begge sendt vores skatteoplysninger til dig.

…”

Banken svarede følgende til klageren M:

”…

Jeg har forsøgt at ringe og indtalt en tlf besked.

Jeg har kun modtaget samtykken til SKAT fra dig, så [klageren H]s er ikke gået igennem.

Kursen ligger ca. på 99,5 på 6% fast rente lånet i dag så det ville være et godt tidspunkt at gå på den.

I forhold til Flexkort lånet, vil jeg ikke anbefale når jeres plan fortsat er at kunne reducere restgælden ved konverteringer, denne mulighed er nemlig ikke gældende på denne lånetype.

Er det fortsat interessant med Flexkort ? ellers er vi nemlig klar til at trykke på knappen til et 6% fast forrentet lån.

…”

Ved besked af 19. oktober 2022 i netbanken skrev M blandt andet, at H nu også havde sendt skatteoplysningerne til banken. M bekræftede, at de var klar over, at Flexkort ikke gav dem mulighed for at arbejde med restgælden, men at den kunne anvendes, indtil renten var faldet til et niveau, hvor de kunne ”hoppe tilbage” til et fastforrentet lån. De ønskede derfor at bevare begge muligheder.

Den 25. oktober 2022 rykkede klagerne banken for svar angående bankens kreditgodkendelse til lån med variabel rente.

Den 27. oktober 2022 ringede banken til klagerne og oplyste, at de nu også var kreditgodkendt til lån med variabel rente. Banken har oplyst, at klagerne under samtalen svarede, at de ikke ønskede at konvertere på dette tidspunkt, da kurserne ikke var gunstige, og at de ville vende tilbage, når kurserne igen var fordelagtige.

Ved besked af 11. november 2022 i netbanken skrev klagerne til banken, at de ønskede at drøfte, om de skulle konvertere nu, inden renten fortsatte længere ned, eller om de burde vente, da renten ville stige inden for et par uger. De spurgte også, om renten på boliglån ville stige det næste kvartal, når Nationalbanken ville sætte renten op.

Banken har oplyst, at klagernes rådgiver var gået på barsel, og at en anden rådgiver uden held forsøgte at kontakte klagerne to gange telefonisk den samme dag.

Ved besked af 14. november 2022 i netbanken skrev klagerne til banken, at de var skuffede over bankens passivitet siden maj 2022, hvor de gik over i fastforrentet lån med det formål at mindske restgælden.

Banken har oplyst, at den efterfølgende drøftede en eventuel konvertering med klagerne, hvilket de dog ikke ønskede på grund af det aktuelle kurs-/renteniveau.

Ved e-mail af 27. november 2022 klagede klagerne over bankens manglende proaktivitet i forbindelse med tre muligheder for konvertering, hvor de savnede bankens rådgivning.

Ved e-mail af 13. december 2022 afviste banken klagen.

I den følgende periode korresponderede parterne om klagernes kritik af banken.

Ved e-mail af 11. januar 2023 sendte klagerne en ny klage, hvor de klagede over, at banken ikke i august 2022 havde foretaget en forudgående kreditmæssig stillingtagen til, om de kunne optage et variabelt forrentet lån, hvormed banken ikke havde varetaget deres økonomiske interesser.

Ved e-mail af 19. januar 2023 afviste banken klagen.

I den følgende periode korresponderede parterne om klagernes kritik af banken.

Parternes påstande

Den 26. februar 2023 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal kompensere dem for deres tab i forbindelse med manglende konvertering i september og oktober 2022.  

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken ikke hjalp dem med deres økonomiske plan om at arbejde deres realkredit restgæld ned gennem renteændringerne i september og oktober 2022.

De er ”Danske Eksklusive+ kunder” i banken. Af bankens hjemmeside fremgår, at ”Du får for eksempel din egen personlige rådgiver og adgang til specialistrådgivning, der med udgangspunkt i din økonomi kan hjælpe dig, når du lægger planer for fremtiden.”

På mødet i august 2022 fortalte de igen banken om deres økonomiske fremtidsplan om at arbejde aktivt med deres realkreditgæld, med det formål, at få restgælden ned og i sidste ende en lavere månedlig ydelse. Deres personlige rådgiver i banken svarede, at ”det er helt fint, så kommer vi også til at tjene lidt ekstra”. De antog derfor, at banken ville hjælpe med at føre deres økonomiske plan ud i livet, ved enten at sende en SMS eller ringe, når rentekonjunkturen ændrede sig mod en mere gunstig periode for konvertering.

De forventede ikke aktiv overvågning af lånet, men blot ganske almindelig faglig kundepleje til at gennemføre deres økonomiske plan. Det er vel derfor, man har en bank – og tilmed en personlig rådgiver.

Fra den 16. september 2022 til den 5. oktober 2022 var rentekonjunkturen i et niveau, hvor de kunne konvertere med en reduktion mellem 550.000 kr. og 750.000 kr. på det mest optimale tidspunkt. Deres personlige rådgiver i banken rørte imidlertid ikke en finger, og de fik derfor ikke konverteret.

Da de ikke konverterede i september 2022, missede de yderligere to konverteringsmuligheder i oktober 2022. Samlet anslår de, at de er gået glip af en gældsreduktion mellem 900.000 kr. og 1.200.000 kr. på grund af deres rådgivers manglende evne til at føre deres økonomiske plan ud i livet.

De klager også over bankens manglende rådgivning om bevilliget forhåndstilsagn. De blev meget overraskede over, at banken under telefonsamtalen den 14. oktober 2022 pludselig stillede krav om yderligere kreditvurdering. Det var samme rådgiver, der accepterede, at de købte deres ejendom for 14 måneder siden, konverterede til et 5 % obligationslån i maj 2022 og konverterede lånet til et 3 % obligationslån i august 2022. Rådgiveren havde derfor tilstrækkeligt indgående og opdateret kendskab til deres økonomi til at kunne træffe beslutning herom her og nu. Rådgiveren var ikke ordentligt forberedt, inden han ringede til dem den 14. oktober 2022, da han forinden skulle have sikret sig, at de interne accepter/bevillinger var til stede.

Deres personlige rådgiver introducerede dem ikke for et forhåndstilsagn, da de konverterede fra et 5 % til et 3 % obligationslån i august 2022, dette selvom de gav udtryk for, at de ville konvertere, når muligheden opstod i fremtiden. Med et forhåndstilsagn ville de i seks måneder frem i tiden kunne have konverteret til variabel rente, hvis muligheden opstod. Rådgiveren undlod at rådgive dem herom, angiveligt for at slippe for to timers ekstra kreditvurderingsarbejde. Et udtryk for dovenskab og manglende kundepleje. Som følge heraf føler de sig groft vildledt.

Bankens fejl har medført manglende reduktion af deres restgæld på ca. 600.000 kr.

Banken skal godtgøre dem det tab, de har lidt ved, at banken ikke SMS’ede eller ringede i løbet af september 2022 og for mangelfuld vejledning om forhåndstilsagn i august 2022. 

Danske Bank har anført, at banken ikke har tilbudt, eller tilbyder, aktiv kursovervågning på enkeltkundeniveau med henblik på konvertering af klagernes lån. Banken er heller ikke forpligtet hertil.

Klagerne fik heller ikke på nogen måde stillet aktiv kursovervågning i udsigt, og de måtte derfor selv måtte følge med i kursudviklingen, hvilket de også gjorde.

Banken kan selv bestemme hvorledes, hvordan og hvornår den kreditbehandler klagernes låneansøgninger, og det var derfor ikke ansvarspådragende for banken først at kreditgodkende klagerne, da produktet blev efterspurgt ved e-mail af 13. oktober 2022.

Klagerne blev straks informeret om, at de ikke var godkendt til realkreditlån med variabel rente, da de ytrede ønske om, at de måske ville konvertere til et nyt realkreditlån med variabel rente, hvilket var en klar ændring i forhold til deres tidligere udmeldte konverteringsstrategi.

Banken ekspederede sagen indenfor en rimelig ekspeditionsfrist, efter den fik adgang til de efterspurgte oplysninger.

Banken er ikke ansvarlig for udsving i renten.

Banken har i øvrigt ikke begået fejl eller forsømmelser under forløbet, som medfører et erstatningsansvar over for klagerne.

Banken bestrider klagernes krav om restgældsgodtgørelse, da kravet ikke er nærmere uddybet, begrundet eller dokumenteret og umiddelbart må anses som hypotetisk.

Ankenævnets bemærkninger

I juni 2022 konverterede klagerne, der var kunder i Danske Bank, deres Danske Bolig Fri-lån til et fastforrentet 5 % obligationslån hos realkreditinstitut R formidlet af banken. I august 2022 konverterede klagerne det fastforrentede 5 % obligationslån til et fastforrentet 3 % obligationslån også hos realkreditinstitut R.

Den 13. oktober 2022 udtrykte klagerne ønske om at konvertere til et variabelt forrentet realkreditlån, og banken oplyste i den forbindelse, at klagerne i så fald skulle kreditgodkendes dertil. Den 27. oktober 2022 blev klagerne kreditgodkendt til lån med variabel rente.

Ankenævnet finder, at det ikke er godtgjort, at banken havde påtaget sig en forpligtelse til at overvåge og kontakte klagerne om kurs- og renteudviklingen. Der var ikke indgået en særskilt aftale om, at banken løbende skulle orientere klagerne om renteændringer. Ankenævnet finder ikke, at der efter mødet i august 2022 forelå omstændigheder, der gjorde, at banken havde en pligt til at kontakte klagerne vedrørende kurs- og renteudviklingen.

Ankenævnet finder det godtgjort, at klagerne først den 13. oktober 2022 udtrykte ønske om at konvertere til et variabelt forrentet realkreditlån. Henset dertil samt til, at klagerne i juni og i august 2022 konverterede til fastforrentede realkreditlån, finder Ankenævnet ikke grundlag for at fastslå, at banken før den 13. oktober 2022 burde have rådgivet klagerne om, at de skulle kreditgodkendes til et variabelt forrentet realkreditlån.

Ankenævnet bemærker, at det beroede på klagernes fremsendelse af oplysninger til banken og dermed på klagernes forhold, at banken først den 19. oktober 2022 modtog de efterspurgte oplysninger til bankens kreditgodkendelse af dem. Ankenævnet finder derfor ikke, at banken handlede ansvarspådragende ved, at den ikke tidligere end den 27. oktober 2022 kreditgodkendte klagerne.

Ankenævnet finder det efter en samlet vurdering ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.