Spørgsmål om adgang til at handle valuta til spotpris var aftalt.

Sagsnummer:126/2010
Dato:11-05-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Carsten Holdum og Ole Jørgensen.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Valuta - øvrige spørgsmål
Valuta - fejlagtig omvekslingskurs
Ledetekst:Spørgsmål om adgang til at handle valuta til spotpris var aftalt.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klagerne havde aftalt adgang til at handle valuta til spotpris, eller om handel skulle ske til bankens noteringskurs med tillæg/fradrag af marginal.

Sagens omstændigheder.

I oktober 2008 oprettede klageren H en valutakonto i USD (nr. -487) i Nordea Bank, hvor H i forvejen var kunde. Klageren M er H’s samlever.

Den 6. oktober 2008 indsatte H 250.000 kr. på sin pluskonto (-490) i banken.

Den 8. oktober 2008 overførtes 200.000 kr. fra pluskontoen til valutakontoen til kurs 543,88. Banken har oplyst, at kursen svarede til bankens noteringskurs på 542,88 med et tillæg på 1,00. Saldoen på valutakontoen var herefter 36.772,82 USD.

Den 18. december 2008, om formiddagen anmodede M telefonisk banken om at sælge valutakontoens indestående på 36.772,82 USD. Salget skete samme dag til kurs 508,69 med valør den 22. december 2008. Banken har oplyst, at kursen svarede til bankens noteringskurs med et fradrag på 1,00. Provenuet på 187.044,16 kr. blev indsat på H’s konto (-629) med valør den 22. december 2008.

Den 22. december 2008 overførtes 187.059,50 kr. fra H’s konto (-629) til valutakontoen til kurs 534,48, svarende til 34.995,51 USD. Banken har oplyst, at kursen svarede til bankens noteringskurs med et tillæg på 1,00. Overførslen skete med valør den 29. december 2008.

Klagerne har anført, at deres rådgiver i banken, R, i telefonsamtalen med M den 18. december 2008 tilbød, at de kunne sælge USD til en spot kurs på 528,92 (kurs 529,92 med fradrag på 1,00). Klagerne har videre anført, at M den 19. december 2008 om formiddagen telefonisk anmodede R om at købe USD til dem for provenuet opnået ved salget af USD den 18. december 2008 samt for et yderligere beløb på 50.000 danske kr., og at R tilbød en spot kurs på 510,69 (kurs 509,69 med tillæg på 1,00).

Banken har anført, at de telefoniske instruktioner fra M om salg og køb af USD blev modtaget den 18. og 22. december 2008, og at betalingerne blev gennemført i overensstemmelse med instruktionerne og bankens standardbetingelser for ekspedition af valutabetalinger.

Ved e-mails af 14., 20. og 26. januar 2009 rejste M indsigelse mod den anvendte kurs og datoerne for bankens køb og salg. Endvidere anførte M, at banken ikke havde efterkommet hans anmodning om køb af USD for et yderligere beløb på 50.000 kr.

I brev af 1. marts 2009 anførte M, at R i telefonsamtale medio januar 2009 havde bekræftet, at banken tidligere havde tilbudt dem at købe og sælge til spotpris, at en anden medarbejder i banken derefter havde tilkendegivet, at banken ville kompensere dem for tabet, og at R først i den seneste telefonsamtale afviste at have drøftet eller tilbudt spotpriser.

I svarbrev (udateret) afviste banken M’s indsigelser og anførte, at handlerne var blevet gennemført i overensstemmelse bankens standardbetingelser for ekspedition af valutabetalinger, og at R’s oplysninger ikke var en specifik garanti fra bankens side vedrørende valutakurser for fremtidige transaktioner, men en generel information om kursen på tidspunktet for forespørgslen. I brev af 4. maj 2009 afviste banken, at R havde givet tilsagn om, at klagerne kunne handle valuta til spotpriser.

Parterne fastholdt deres synspunkter i efterfølgende korrespondance.

Banken har under sagen fremlagt bankens "Internationale betalinger, Priser pr. 1. januar 2009", hvoraf bl.a. fremgår:

"Generelle vilkår

Prislisten indeholder priser og betingelser for ekspedition af betalinger til og fra udlandet og betalinger i fremmed valuta mellem Nordea Bank Danmark A/S (…) og andre danske pengeinstitutter. …

Vekselkurser og valutamarginaler

Nordeas noteringskurser benyttes for betalinger i fremmed valuta på op til modværdien af DKK 3 mio. Der benyttes en marginal (tillæg/fradrag), som varierer fra valuta til valuta. Marginalerne oplyses på anmodning hos din sædvanlige rådgiver i Nordea.

For at dagens noteringskurs benyttes ved afregning af betalingen, skal betalingsanmodningen være banken i hænde senest kl. 13.00 på den aftalte ekspeditionsdato, og betalinger fra udlandet skal være banken i hænde senest kl. 13.00. …

For betalinger i fremmed valuta større end modværdien af DKK 3 mio. skal der aftales en afregningskurs med Nordea Markets. …

For betalinger med senere tidsfrist end kl. 13.00 gælder, at for beløb op til modværdien af DKK 500.000 benyttes dagens noteringskurs, mens beløb, der overstiger modværdien af DKK 500.000, vil blive afregnet til markedskurs.

…"

Parternes påstande.

Klagerne har den 22. februar 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal betale en godtgørelse, der stiller dem som om valutahandlerne var gennemført den 18. og 22. december 2008 til henholdsvis kurs 528,92 og kurs 510,69.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har bl.a. anført, at M henvendte sig personligt i banken ultimo 2008 for at høre, hvilke vilkår banken kunne tilbyde dem vedrørende køb og salg af valuta. Han oplyste til banken, at han og H i adskillige år havde købt og solgt USD til spotpriser via Danske Bank, men at de af risikomæssige årsager ønskede at anvende flere banker. Han beskrev detaljeret deres vilkår i Danske Bank og anførte, at de ønskede samme vilkår i Nordea.

Banken gav ved oprettelsen af valutakontoen tilsagn om, at de kunne handle USD til spotpriser. R bekræftede, at de blot skulle kontakte R telefonisk inden handlerne.

De blev overtalt til at overføre en del af deres engagement, 250.000 kr., til Nordea på baggrund af bankens tilsagn om handel til spotpriser.

De anmodede R om at købe for 200.000 kr. USD, når beløbet var overført til Nordea.

Den 18. december 2008 instruerede M telefonisk R om at sælge hele valutakontoens indestående i USD. Den 19. december 2008 instruerede han telefonisk R om at købe USD for hele provenuet i danske kr. og et yderligere beløb på 50.000 kr. R tilbød i telefonsamtalerne en spotpris i overensstemmelse med aftalen indgået i forbindelse med oprettelse af kontoen.

I strid hermed anvendte banken sine noteringskurser med tillæg/fradrag af marginal ved handlerne. De blev opmærksomme på dette, da de modtog skriftlig bekræftelse på handlerne.

M rettede herefter telefonisk henvendelse til R, der bekræftede aftalen om handel til spotpriser. Ved M’s personlige i henvendelse i banken den 13. januar 2009 gav R udtryk for overraskelse over, at de tilbudte spotkurser ikke var anvendt, og R tilkendegav, at dette måtte bero på en fejl.

Da R fandt ud af, at Nordea ikke tilbød spothandel for beløb under 3 mio.kr., skiftede han forklaring og anførte, at han og M aldrig havde drøftet spotpriser. R’s efterfølgende forklaring var i strid med aftalen og deres tidligere drøftelser.

Rådgivningen ved valutakontoens oprettelse var fejlagtig og vildledende.

De blev påført et betydeligt tab som følge af den fejlagtige rådgivning.

De har krav på at blive stillet, som om køb og salg af USD var sket til de aftalte kurser, som R tilbød i telefonsamtalerne.

Nordea Bank Danmark har bl.a. anført, at banken håndterede de to valutabetalingerne korrekt og i overensstemmelse med bankens vilkår for internationale betalinger. Af bankens vilkår for internationale betalinger fremgår, at bankens noteringskurser med tillæg eller fradrag af en marginal benyttes for betalinger på op til 3 mio. kr.

Banken indgik på intet tidspunkt – hverken ved oprettelsen af valutakontoen eller senere - aftale med klagerne om, at de kunne handle valuta til spotpriser. En sådan aftale ville desuden savne kommerciel begrundelse.

Klagerne var fuldt ud bekendt med bankens omvekslingsvilkår, eftersom den første valutabetaling i oktober 2008 også blev håndteret i overensstemmelse med bankens standardbetingelser for ekspedition af valutabetalinger. Denne omveksling gjorde klagerne ikke indsigelse overfor.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerne har anført, at banken ved oprettelsen af valutakontoen gav tilsagn om, at de kunne handle valuta til spotpriser. Klagerne har endvidere anført, at banken telefonisk ved købet og salget i december 2008 tilbød dem spotpriser. Banken har anført, at banken på intet tidspunkt indgik aftale med klagerne om, at de kunne handle valuta til spotpriser.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.