Indsigelse mod betaling og krav om kompensation for manglende råderet over det betalte beløb i knap fire uger.

Sagsnummer:96/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Betalingsservice - tilbageførsel
Ledetekst:Indsigelse mod betaling og krav om kompensation for manglende råderet over det betalte beløb i knap fire uger.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod betaling og krav om kompensation for manglende råderet over det betalte beløb i knap fire uger.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde en konto -627.

Ved kundeforholdets oprettelse i september 2017 indgik klageren en tilslutningsaftale med banken om at benytte sig af Betalingsservice. Klageren modtog i den forbindelse ”Jyske Aftaler”, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

Tilslutningsaftale for Betalingsservice

Jeg tilmelder hermed Betalingsservice (BS) på mine og evt. fælles konti i Jyske Bank, og accepterer samtidig Generelle regler for debitorer i Betalingsservice.

Banken har nu tilladelse til at tilmelde mine betalinger til Betalingsservice, ligesom jeg selv kan indgå betalingsaftaler direkte med mine kreditorer eller via bankens selvbetjeningsløsning.

Ved hvert månedsskifte får jeg en oversigt over de betalinger, der gennemføres i den kommende måned.

…”

Banken har oplyst, at klageren som en del af tilslutningsaftalen modtog ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice”, der senest er blevet opdateret den 1. august 2020. Heraf fremgår blandt andet:

”…

2. Definitioner

2.3. Mastercard Payment Services

Mastercard Payment Services Denmark A/S, CVR-nr. 40 69 58 69, er det selskab, der udbyder Betalingsservice. Mastercard Payment Services er som udbyder af betalingstjenester underlagt Finanstilsynets tilsyn. Du kan rette henvendelse til Mastercard Payment Services vedrørende Betalingsservice på to måder. Du kan enten kontakte Mastercard Payment Services’ kundeservice telefonisk eller benytte en kontaktformular. Se mere på hjemmesiden www.betalingsservice.dk.

4. Betalingsaftaler

4.1. Betalingsaftalers virkning

Når du indgår en betalingsaftale, giver du tilladelse til, at kreditor kan iværksætte overførsel af beløb mellem din konto og din kreditors konto på den betalingsdag, som kreditor angiver.

6. Advisering i Betalingsservice

6.1. Betalingsoversigten

Hvis du har betalinger i den kommende måned, vil du modtage én eller flere betalingsoversigter.

7. Særligt om digital betalingsinformation

7.2 Dine pligter ved digital betalingsinformation

Det er dit ansvar at kontrollere, at du har modtaget betalingsoversigten og eventuel supplerende betalingsinformation, som fx adviseringstekst fra kreditor og medsendte bilag.

Du skal straks kontakte dit pengeinstitut, hvis du ved månedsskiftet ikke har modtaget en forventet digital betalingsoversigt eller du har konstateret fejl i dit udstyr, der forhindrer dig i digital modtagelse.

Pengeinstituttet vil i dette tilfælde sørge for, at betalingsinformationen bliver fremsendt på ny – enten digitalt eller på papir.

9. Afvisning og tilbageførsel af betalinger

9.1. Generel frist for afvisning eller tilbageførsel

Du kan senest den 7. i betalingsmåneden afvise en kommende betaling eller anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling i den pågældende måned.

Hvis du på betalingsoversigten for den kommende måned kan se, at der skal ske en betaling fx den 25., kan du senest afvise betalingen den 7. i betalingsmåneden.

Hvis betalingen allerede er gennemført, vil det overførte beløb blive tilbageført fra kreditors konto til din konto. Oplysninger om tilbageførslen vil fremgå af din posteringsoversigt.

En betaling kan kun afvises eller tilbageføres i sin helhed.

Afvisningen eller tilbageførslen gælder kun den konkrete betaling og således ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingsaftalen. Ønsker du at standse alle fremtidige betalinger til en kreditor, skal du afmelde din betalingsaftale med den pågældende kreditor, jf. pkt. 11 eller bringe din tilslutningsaftale til ophør, hvis du slet ikke ønsker at benytte Betalingsservice i fremtiden, jf. pkt. 12.

10. Indsigelser

10.1 Uautoriserede og fejlbehæftede betalinger

En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis betalingen er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra Mastercard Payment Services’ eller pengeinstituttets side, fx hvis der er uoverensstemmelse mellem det adviserede og det bogførte beløb.

10.2 Dine indsigelsesmuligheder

Du kan over for dit pengeinstitut fremsætte indsigelse om:

• at en betaling er fejlbehæftet

• at en betaling er uautoriseret, fordi du ikke har en betalingsaftale med kreditor om brug af Betalingsservice i det pågældende skyldforhold.

Hvis du mener, at en gennemført betaling er fejlbehæftet eller uautoriseret, skal du henvende dig til dit pengeinstitut snarest muligt, efter du er blevet bekendt med fejlen og senest 13 måneder efter betalingsdagen.

Hvis betalingen er fejlbehæftet eller uautoriseret, vil betalingen i sin helhed blive tilbageført via dit pengeinstitut. Du vil blive stillet, som om betalingen ikke var blevet gennemført.

…”

Den 7. juni 2018 indgik klageren en betalingsaftale med et energiselskab, E.

Klageren har oplyst, at han i maj 2022 indberettede årsforbrug af gas til E. På grund af et foto af gasmåleren, hvor en regndråbe fik et sekstal til at ligne et ottetal, fastsatte E ved en fejl klagerens forbrug til at være fire gange højere, end det reelt var.

Den 23. juni 2022 modtog klageren i sin netbank en betalingsoversigt over de planlagte betalinger for juli 2022. Det fremgik heraf, at der ville blive trukket 34.445,87 kr. i juli 2022. Betalingsoversigten er ikke fremlagt i sagen.

Klageren kontaktede E, og ved e-mail af 24. juni 2022 svarede E blandt andet:

”…

Jeg sender din mail med billede videre til distributionsselskabet [D], da de har ansvaret for at modtage aflæsninger og beregne forbrug.

Hvis regningen fremgår af betalingsservice, skal du annullere betalingen.

Jeg sørger for, at vi danner en ny korrekt regning, når vi modtager nyt data fra [D].

Betalingsfristen på den nye korrigerede regning, vil blive udskudt til august.

…”

Den 24. juni 2022 afviste klageren betalingen til E i netbanken, og betalingen blev ikke gennemført.

I juli 2022 modtog klageren i sin netbank en betalingsoversigt over de planlagte betalinger for august 2022. Heraf fremgik, at der ville blive trukket 34.445,87 kr. den 8. august 2022. Betalingsoversigten er ikke fremlagt i sagen.

Klageren har oplyst, at han på grund af sommerferie overså, at betalingen til E igen var blevet lagt til betaling i betalingsoversigten.

Den 8. august 2022 trak E 34.445,87 kr. på konto -627.

Af kontoudtog af 31. august 2022 for konto -627, som klageren modtog i sin netbank, fremgår blandt andet hævningen på 34.445,87 kr. til E, hvorefter saldoen udgjorde 190.145,12 kr., og:

”…

Kontoen forrentes i intervaller med de angivne satser.

Fra                   0,00 – 200.000,00:             0,0000 % p.a.

Over                 200.000,00:                         0,2000-% p.a.

…”

Ved e-mail af 18. august 2022 skrev klageren til banken, at han forgæves havde forsøgt at få E til at rette hans indberetning af årsforbrug, men at E alligevel havde trukket ca. 34.000 kr. på hans konto. Han bad derfor banken om hjælp til at få tilbageført betalingsserviceoverførslen.

Ved e-mail af 29. august 2022 til banken fulgte klageren op på sin e-mail af 18. august 2022, da han stadig ikke havde modtaget pengene retur fra E.

På et ikke oplyst tidspunkt afviste banken at være part i sagen om betalingsservicebetalingen.

Ved e-mail af 5. september 2022 klagede klageren over, at banken ikke reagerede på hans henvendelse af 18. august 2022, og krævede kompensation for, at E havde haft hans penge i en måned, hvor han ikke havde råderet over dem. 

Ved e-mail af 6. september 2022 afviste banken klagen med henvisning til, at klageren ikke rettidigt havde afvist betalingen.

Den 6. september 2022 tilbageførte E 33.615,14 kr. til konto -627.

Ved e-mail af 7. september 2022 fastholdt klageren sin klage til banken.

Klageren korresponderede løbende med E, og ved e-mail af 1. februar 2023 skrev E, at det var en fejl, at pengene var blevet trukket fra konto -627, og at E ville betale klageren en godtgørelse på 400 kr.

Parternes påstande

Den 3. februar 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal kompensere ham for hans tab ved, at han ikke havde råderet over de 34.445,87 kr. i den periode, hvor pengene var hos E.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at det ikke kan være rigtigt, at han som kunde i Betalingsservice kan risikere uberettiget at få trukket et beløb uden at få beløbet tilbage med det samme. Da E ikke ville tilbagebetale pengene med det samme, forventede han, at banken ville hjælpe ham med det, men det ville banken ikke, selvom pengene var gennemført som et uautoriseret træk i Betalingsservice.

Banken bør kompensere ham for manglende råderet over pengene. At han blev sparet for negative renter, er ikke ensbetydende med, at han ikke har lidt et tab. Manglende rådighed over hans egne penge er også et tab. Han og hans ægtefælle havde på det tidspunkt indgået en aftale om køb af en ny bil, der skulle betales kontant. Heldigvis kom bilen først til landet den 22. september 2022. Dertil kommer, at hvis den tid, han har brugt på sagen skal aflønnes, så er der også tale om et tab.

På opfordring fra E slettede han betalingen på de 34.445,87 kr. i juli 2022. Han kontaktede igen E den 5. august 2022, fordi E sendte rykkere til ham. E lovede at løse problemet, men lagde i stedet igen betalingen ind i Betalingsservice i august 2022, hvilket han overså. Der var altså tale om to træk i Betalingsservice, hvor hans klage går på den, der blev gennemført i august 2022. Denne betaling handlede ikke om det utydelige foto, der resulterede i en fejlopgørelse af hans forbrug, men derimod om, at E trak et beløb, som E skriftligt havde bekræftet, at der ikke skulle trækkes.

I juni - august 2022 vidste hverken han eller E, om han skulle betale et beløb til E eller have penge tilbage. Han og E var dog enige om, at han ikke skulle betale de 34.445,87 kr. Først den 6. september 2022 forelå den endelige årsopgørelse. Det er derfor ikke korrekt, at han erkendte at skylde E et beløb, før årsopgørelsen forelå.

En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre transaktionen, jf. betalingslovens § 82. Foreligger der ikke et samtykke, er transaktionen uautoriseret.

Han autoriserede ikke betalingen. At han har indgået en generel aftale om Betalingsservice med E ændrer ikke ved, at der ikke var samtykke til den konkrete betaling på 34.445,87 kr. Transaktionen var derfor uautoriseret. Banken tilbagebetalte ikke beløbet til ham efter hans indsigelse, jf. betalingslovens § 99, men afviste derimod at være part i sagen. E har erkendt, at der ikke var samtykke til transaktionen. Hvis banken havde undersøgt sagen, så ville E antageligvis have oplyst til banken, at der ikke var samtykke til betalingen, da den blev oprettet i Betalingsservice for anden gang.

Det stemmer ikke overens med forbrugerbeskyttelsen i betalingsloven, hvis bankens ansvar, jf. bankens interne regler, er begrænset til at gennemføre en betalingsaftale og til at afvise eller tilbageføre en betaling, hvis der gøres rettidig indsigelse.

Det er uklart for ham, hvordan en bogføring i sig selv kan lede frem til, at der ikke er tale om en uautoriseret betaling i betalingslovens forstand. Han og E er enige om, at beløbet ikke skulle være lagt ind i Betalingsservice anden gang. Dermed var transaktionen vel pr. definition fejlbehæftet, selvom den eventuelt også blev bogført.

Hvis banken er uden ansvar efter betalingsloven i tilfælde, hvor transaktioner er bogført, så er forbrugeren de facto ikke beskyttet mod uautoriserede transaktioner fra firmaer, hvormed der er indgået en betalingsaftale. Det vil i givet fald være en risiko ved Betalingsservice, som han har været uopmærksom på.

Jyske Bank har anført, at klageren har indgået en tilslutningsaftale med banken, som giver ham mulighed for at betale sine regninger ved at indgå betalingsaftaler med de kreditorer, der er tilmeldt Betalingsservice.

En betalingsaftale indgås mellem kreditor og debitor, og er banken uvedkommende. Banken er ikke rette indklagede. Bankens ansvar er begrænset til gennemførsel af en betalingsaftale og til at afvise eller tilbageføre en betaling, hvis klageren gør rettidig indsigelse, jf. ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice”, pkt. 8-10 i deres helhed.

Der er ikke tidligere blevet indgivet klager over betalingerne i henhold til betalingsaftalen mellem klageren og E af 7. juni 2018, så banken lægger til grund, at der var en gyldig betalingsaftale mellem klageren og E.

Ved betalingsaftalen med E gav klageren E tilladelse til at overføre beløb mellem hans konto og E’s konto på den betalingsdag, som E fastsætter. Banken er ikke bekendt med indholdet af de betalingsaftaler, som klageren har indgået, og er hverken berettiget eller forpligtet til at kontrollere, om de beløb, som kreditor hæver på hans konto, er i overensstemmelse med aftalen mellem ham og kreditor.

Ifølge "Generelle regler for debitorer", pkt. 6 og 7.2, er det klagerens ansvar at forholde sig til en advisering om betalinger og kontrollere betalingsinformationer. Denne advisering har klageren ikke bestridt at have modtaget. Klageren skulle have reageret senest den 7. i betalingsmåneden, hvis betalingen skulle afvises. Det gjorde han ikke, selvom han modtog betalingsoversigten i netbank.

Klageren kan klage over betalinger i Betalingsservice ved at følge ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice”.

En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis betalingen er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra Mastercard Payment Services’ eller pengeinstituttets side, fx hvis der er uoverensstemmelse mellem adviserede og bogførte beløb.

Klageren har oplyst, at årsagen til E’s opkrævning af 34.445,87 kr. var, at han havde sendt et utydeligt foto af sin måler, der gav E en fejlagtig opfattelse af hans forbrug. Det beløb, der blev adviseret til betaling, var det beløb, der blev bogført, og der var således ikke tale om en fejlbehæftet betaling. Banken er derfor ikke forpligtet til at godtgøre ham i henhold til de ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice”.

Der er tale om en autoriseret betaling, der skal behandles efter betalingslovens § 101. Herefter har klageren fra sin udbyder ret til tilbagebetaling af det fulde beløb for en gennemført betaling, der er iværksat af eller via betalingsmodtageren, hvis 1) betaleren ikke har godkendt det præcise beløb for betalingstransaktionen og 2) betalingstransaktionen oversteg det beløb, som betaleren med rimelighed kunne forvente, bl.a. under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i rammeaftalen.

I henhold til de ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice” pkt. 2.3 er udbyderen af Betalingsservice Mastercard Payment Services. Klageren skal derfor rette henvendelse til og krav mod Mastercard Payment Services og ikke banken.

Klageren har ikke lidt et tab. Ved hævningen til E blev saldoen på konto -627 reduceret til 190.145,12 kr., hvorefter indeståendet blev forrentet med en rente på 0 %, jf. kontoudtoget af 31. august 2022. Der blev således ikke foretaget negativ renteberegning af indeståendet. Klageren blev dermed sparet for en negativ renteudgift i perioden mellem den 8. august 2022 og den 6. september 2022.

Klageren er blevet kompenseret med et beløb på 400 kr. fra E.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Jyske Bank. Den 7. juni 2018 indgik klageren en betalingsaftale med et energiselskab, E.

I juli 2022 blev klagerens årsforbrug af gas hos E ved en fejl fastsat væsentligt højere end det reelt var, og et beløb på 34.445,87 kr. blev sat til betaling i juli 2022 via betalingsservice. På opfordring fra E afviste klageren betalingen, som dermed ikke blev gennemført. E satte igen beløbet til betaling via betalingsservice i august 2022, hvilket klageren overså. Beløbet blev trukket den 8. august 2022, og den 6. september tilbageførte E 33.615,14 kr. til klagerens konto. E har kompenseret klageren med 400 kr.  

Ankenævnet bemærker, at klageren ikke afviste betalingen til E i august 2022 rettidigt, jf. ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice” pkt. 9.1, første afsnit. Ankenævnet finder ikke, at klagerens afvisning af betalingen i juli 2022, havde virkning for hans fremtidige betalinger til E i henhold til betalingsaftalen, jf. ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservice” pkt. 9.1, sidste afsnit. Ankenævnet finder derfor, at Jyske Bank ikke var forpligtet til at stoppe eller tilbageføre betalingen på 34.445,87 kr. trukket den 8. august 2022 af E.

Ankenævnet bemærker, at E tilbageførte 33.615,14 kr. til klagerens konto den 6. september 2022.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.