Indsigelse mod afvisning af rykning med ejerpantebrev for nyt realkreditlån med afdragsfrihed

Sagsnummer:334/2018
Dato:05-03-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Mikkel Prehn, Troels Hauer Holmberg og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Ejerpantebrev - rykning
Ledetekst:Indsigelse mod afvisning af rykning med ejerpantebrev for nyt realkreditlån med afdragsfrihed
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens afvisning af rykning med ejerpantebrev for nyt realkreditlån med afdragsfrihed.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H var privatkunder i Jyske Bank, hvor de bl.a. havde et boliglån -313.

Klagerne drev endvidere nogle erhvervsvirksomheder i selskabsform, der var erhvervskunder i banken.

I november 2012 gav klagerne banken underpant i et ejerpantebrev på 600.000 kr. med pant i deres sommerhus til sikkerhed for enhver forpligtelse, som de af klagerne drevne selskaber samt klagerne både hver for sig og i fællesskab havde eller måtte få over for banken.

Af ejerpantebrevet, der oprindelig var på 400.000 kr. og senere blev forhøjet til 600.000 kr., fremgik, at det var med oprykningsret, og at det respekterede et realkreditlån i Totalkredit på opr. 1.680.000 kr. Det fremgik endvidere af en tingbogsattest, at der var afdragsfrie perioder på Totalkreditlånet.  

Banken var ikke ifølge ejerpantebrevet forpligtet til at respektere ændringer i lånet til Totalkredit, der indebar en forværring af bankens sikkerhed.

Banken har fremlagt en aftale af 4. juli 2013 underskrevet af klagerne den 29. juli 2013 om det fremtidige engagement med klagerne og to af de af klagerne drevne selskaber. Heraf fremgik bl.a., at lån -313 skulle ændres til et stående lån med genforhandling den 1. juli 2017, og at lånets restgæld hvert kvartal skulle opskrives med påløbne renter. Aftalen indeholdt endvidere en aftale om inddækning af en række stillede sikkerheder i rangorden, herunder at banken pr. 1. juli 2017 kunne håndhæve sit pant i sommerhuset, såfremt de rangførste sikkerheder ikke kunne inddække engagementerne. Klagerne underskrev samtidig et nyt gældsbrev vedrørende lån -313.

Ved en mail af 30. april 2018 fra Totalkredit på vegne klagerne blev banken som efterstående panthaver bedt om at acceptere, at ejerpantebrevet på 600.000 kr. skulle rykke for omlægning af det eksisterende Totalkreditlån på opr. 1.680.000 kr. til et nyt RenteMax-lån uden afdrag over 30 år med et negativt provenu.

Ved en mail af 19. juni 2018 til Totalkredit oplyste banken, at den ikke kunne acceptere omlægningen til et nyt afdragsfrit lån.

Banken accepterede i august 2018, at klagerne satte sommerhuset til salg for 1.995.000 kr., hvilket vil sige uden fuld dækning for gælden sikret ved ejerpantebrevet på 600.000 kr.

Den 24. oktober 2018 indgav klagerne en klage til Ankenævnet over Jyske Bank dels over en række forhold vedrørende de af dem drevne selskaber og dels vedrørende deres private kundeforhold.

Banken har oplyst, at restgælden på lån -313 udgjorde 134.809,51 kr. pr. den 5. november 2018, samt at klagernes gæld til banken vedrørende en forfalden kautionsforpligtelse for et DLR-lån til et af deres selskaber, som banken havde indfriet, udgjorde 1.036.641,45 kr. pr. den 5. november 2018. Hertil kom en yderligere kautionsforpligtelse for et DLR-lån, som banken havde stillet garanti for, vedrørende et andet selskab, der ikke var aktualiseret.  

Ved et brev af 28. november 2018 afviste Ankenævnets sekretariat den del af klagen, der vedrørte kundeforhold mellem banken og de af klagerne drevne selskaber og oplyste, at Ankenævnet alene kunne behandle den del af klagen, der vedrørte klagernes private kundeforhold i banken.  

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal anerkende, at banken er forpligtet til at forsyne ejerpantebrevet på 600.000 kr. med en rykningspåtegning for et nyt afdragsfrit lån i Totalkredit til afløsning af det foranstående Totalkreditlån.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken er forpligtet til at forsyne ejerpantebrevet med en rykningspåtegning for et nyt afdragsfrit lån.

De er folkepensionister, og de har ikke råd til at beholde/blive boende i sommerhuset, hvis de ikke kan omlægge det bestående Totalkreditlån til et nyt afdragsfrit lån. Afdragsfriheden på det bestående lån udløber inden for få måneder. Det er bedre for banken, at de bor i huset end, at det eventuelt går på tvangsauktion med yderligere tab til følge.

Såfremt huset ikke bliver solgt, eller såfremt banken ikke vil forsyne ejerpantebrevet med en rykningspåtegning, vil de blive erklæret konkurs. Banken har i 2014 lovet dem, at de kunne undgå en konkurs.

Banken har givet dem afslag på rykning ud fra en kreditmæssig vurdering. De er uforstående heroverfor, idet de har haft sommerhuset i 16 år og har altid betalt, hvad de skulle. En stor del af deres gæld til banken er en direkte følge af kundeforholdet mellem banken og de af dem drevne selskaber, som de har en række indsigelser mod.

Det kunne i den forbindelse være rimeligt, at der blev lavet en opgørelse over de mange penge, som banken har tjent på dem i årenes løb.

Jyske Bank har anført, at banken som efterstående panthaver ikke er forpligtet til at acceptere at rykke for et nyt lån på foranstående prioritet, herunder et nyt lån med en ny afdragsfri periode til afløsning af det eksisterende lån, hvor den afdragsfrie periode er ved at udløbe.

Afslaget på rykning blev givet ud fra en forretningsmæssig/kreditmæssig vurdering.

Efter indgåelsen af aftalen fra juli 2013 om det fremtidige engagement med klagerne og to af de af klagerne drevne selskaber og en efterfølgende realisation af sikkerheder, fik klagerne og deres selskaber en større gældseftergivelse af banken.  

Det bestrides, at banken har lovet klagerne, at de kunne undgå en personlig konkurs. Banken kan ikke indestå for, at klagerne undgår en personlig konkurs eller, at en anden kreditor indgiver en konkursbegæring.

Banken har ikke truet med at indgive konkursbegæring mod klagerne, ligesom banken ikke over for klagerne har stillet krav om afhændelse af ejendommen.

Ankenævnets bemærkninger

Jyske Bank har dels til sikkerhed for klagernes boliglån -313 og dels til sikkerhed for klagernes erhvervsmæssige gæld til banken fået underpant i et ejerpantebrev på 600.000 kr. med pant i klagernes sommerhus næst efter et Totalkreditlån på opr. 1.680.000 kr. med afdragsfrie perioder.

I april 2018 blev banken som efterstående panthaver bedt om at acceptere, at ejerpantebrevet på 600.000 kr. ville rykke for omlægning af det eksisterende Totalkreditlån på opr. 1.680.000 kr. til et nyt RenteMax-lån i Totalkredit uden afdrag over 30 år med et negativt provenu.

Banken afslog at acceptere en omlægning til et nyt afdragsfrit lån.

Ankenævnet finder ikke, at klagerne i henhold til ejerpantebrevets indhold eller sagens omstændigheder i øvrigt kunne kræve, at banken accepterede at rykke for et nyt realkreditlån i Totalkredit uden afdrag.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.