Spørgsmål om pengeinstitut gav tilsagn om kredit til brug for betaling af afdrag på realkreditlån i op til ti år.

Sagsnummer:448/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om pengeinstitut gav tilsagn om kredit til brug for betaling af afdrag på realkreditlån i op til ti år.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om Nordea Danmark gav klageren et tilsagn om kredit til brug for betaling af afdrag på et realkreditlån i op til ti år.  

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark.

Klageren ejede et sommerhus, der blandt andet var belånt med et rentetilpasningslån i Realkredit Danmark med afdragsfrihed. I sommeren 2013 ønskede klageren at omlægge rentetilpasningslånet til et nyt rentetilpasningslån med afdragsfrihed og kontaktede Nordea Danmark, der havde pant i sommerhuset til sikkerhed for klagerens engagement.

Ved et brev af 18. august 2013 til klageren anførte banken følgende:

Rykning for nyt rentetilpasningslån i Realkredit Danmark – [sommerhusets adresse]

Kreditchef [navn] har kontaktet mig efter jeres telefonsamtale.

Det er oplyst at salgsproces jf. mødet i marts måned er i gang. Der afventer p.t. 1 vurdering, som du følger op på kommer snarest.

Der skal lægges terrasse ved det ene sommerhus. Arbejde[t] laver i selv og har selv midler til materialer.

I har igen forespurgt om Nordea Kredit og pantebrev til Nordea vil rykke for konvertering af afdragsfrit rentetilpasningslån på 2.206.000 kr. hos Realkredit Danmark i ovennævnte ejendom.

Lånet ønskes konverteret til nyt rentetilpasningslån med en ny afdragsfri periode på 10 år, eventuelt provenu ved konverteringen skal afvikles på gælden i Nordea.

Vi kan acceptere en ny afdragsfri periode under følgende forudsætning:

  • Nordea modtager yderligere pant til dækning eventuelle udækkede fordringer pr. 31.12.2013, såfremt der ikke er sket salg af sommerhus og/eller bankengagementet ikke senest 31.12.2013 er nedbragt med 170.000 kr.
  • Samt at vi lægger vægt på at de igangsatte salgsbestræbelser gennemføres så effektivt som muligt.

Såfremt du ikke finder ovenstående i overensstemmelse med vor telefonsamtale, så lad mig høre fra dig.”

Ved et brev af 30. september 2013 til klageren anførte banken følgende:

Rentetilpasningslån i Realkredit Danmark – [sommerhusets adresse]

Jeg bekræfter herved vores telefonsamtale vedr. likviditet til betaling af rentetilpasningslån hos Realkredit Danmark.

Nordea Kredit kan ikke rykke for nyt afdragsfrit rentetilpasningslån i Realkredit Danmark, da det, iht. deres vurdering, ikke er muligt inden for belåningsprocenten.

Da vi tidligere har givet ryknings tilsagn, tilbyder vi en kredit på 80.000 kr. På kreditten kan der hæves 20.000 kr. hvert kvartal til betaling af afdraget på lånet hos Realkredit Danmark, rentesatsen vil være 1,01 % p.a. det samme som den effektive rente på rentetilpasningslånet, under følgende forudsætninger:

  • Nordea modtager yderligere pant til dækning af eventuelle udækkede fordringer pr. 31.12.2013, såfremt der ikke er sket et salg af sommerhus og/eller bankengagement ikke senest 31.12.2013 er nedbragt med 170.000 kr.
  • Hvis [sommerhusets adresse] ikke er solgt 31.5.2014, skal huset sættes til salg ved ejendomsmægler
  • Samt at vi lægger vægt på de igangsatte salgsbestræbelser gennem[f]øres så effektivt som muligt.

Jeg vedlægger kredit til underskrift, svarkuvert er vedlagt.

Kopi af årsopgørelse og skattemappe for 2012 bedes sendt, når I har modtaget dem.”

Ved en mail af 29. december 2014 til banken anførte klageren følgende:

”…

Kan jeg hæve kr. 20.000 den 30.12.2014 til afdrag på kreditforening.

Som jeg nævnte for [navn] skal jeg bruge kr. 20.000 kr. i de to kvartaler 30.12.2014 og 31.3.2015 herefter kan jeg selv betale afdraget fremover.”

Ved en mail af 29. december 2014 svarede banken klageren:

”Jeg har bevilget et yderligere overtræk på 20.000 kr., så du har mulighed for at hæve til betaling af afdraget på kreditforeningen. 

Likviditet til betaling af afdraget pr. 31.3.2015 drøfter vi senere.

Vil du oplyse, hvordan det går med salget af begge sommerhuse og huset i [navn på by]. …”

Klageren har oplyst, at banken finansierede betaling af afdrag på realkreditlånet i syv kvartaler, hvorefter banken afslog at finansiere yderligere.

Klageren fremsatte på et møde i banken den 19. september 2019 krav om, at banken skulle yde ham en kredit på ca. 360.000 kr., hvilket banken afslog.

Parternes påstande

Den 2. december 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Nordea Danmark skal yde ham en yderligere kredit i henhold til aftalen fra 2013 svarende til 20.000 kr. i kvartalet i ti år.

Nordea Danmark, der har forstået påstanden således, at banken skal yde klageren en kredit på 360.000 kr., har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken accepterede rykning for et realkreditlån med 10-års afdragsfrihed. Da dette lån senere blev ”forhindret”, gav banken et ”afdragslån” på nøjagtig samme vilkår som realkreditlånet, dvs. at banken gav ham et tilsagn om kredit til betaling af afdrag i op til ti år.

Tilsagnet var gældende, så længe han havde ejendommen, dvs. et stående lån til en rente på 1%. Banken skrev 80.000 kr., da den ikke kunne vide, hvornår ejendommen blev solgt og derfor ikke kendte det endelige beløb. I dag er vi oppe på 500.000 kr. De 80.000 kr. (4 kvartaler á 20.000 kr.) blev senere automatisk udvidet med 5., 6. og 7. kvartal (140.000 kr.), hvorefter banken mente, at han kunne klare sig selv.

Banken har gjort nøjagtig som den anførte i sine breve af 18. august 2013 og 30. september 2013, men ”springer fra” en skriftlig aftale efter syv kvartaler.

Han ønsker aftalen fortsat, hvilket vil sige, at ”afdragslånet” skal fortsætte i 40 kvartaler og ikke som nu kun i syv kvartaler. Beløbsmæssigt har han fået 140.000 kr. af ca. 500.000 kr. Resten har han selv måttet finansiere til væsentlig dyrere renter end 1 %. Samtidig er han blevet presset til at klare sig selv, opsige pensionsordning o.l.

Han har ikke, som anført af banken, ventet i 4 ½ år med at gøre indsigelse. Han har omtalt de manglede afdragsydelser jævnligt over for banken i hele perioden. For 2 ½ år siden fik banken ny ledelse, som i 1 ½ år forhalede tiden og til sidst hævdede, at banken ikke havde papirer på sagen. Han sendte papirerne til den nye ledelse i oktober 2018. Nu er der gået over et år uden noget svar.

Banken fremsætter ærekrænkende injurier om, at han ikke skulle være i stand til at betale ydelsen på et lån på de 360.000 kr. Det bemærkes, at han de sidste 12 måneder har solgt tre ejendomme, som har forhøjet hans rådighedsbeløb med over 200.000 kr. pr. år.

Banken påstår, at han heller ikke er kreditværdig. Ejendommen, det drejer sig om, har flere interessante købere i øjeblikket. Ud fra de bud, der er kommet, vil han få et nettoprovenu på over 1 mio. kr. ved et salg i dag. Hans anden ejendom vil give et provenu på over 2 mio. kr.

Det bestrides endvidere, han ikke har lidt et tab i forbindelse med det manglende ”afdragslån”. En opgørelse fra banken i forbindelse med starten på hans engagement viste, at han havde over 10 mio. kr. i egenkapital. Nu er egenkapitalen måske kun godt tre mio. kr.

Nordea Danmark har anført, at det ikke fremgår af brevet af 18. august 2013, at banken på daværende tidspunkt har indgået en aftale om eller har indvilget i at yde den efterspurgte kredit. Banken har heller ikke indgået en sådan aftale på et senere tidspunkt.

Banken tilbød, som alternativ til rykning for et nyt afdragsfrit realkreditlån, i stedet klageren en kredit på 80,000 kr. til 1 %, som klageren accepterede. Den 29. december 2014 meddelte klageren banken, at han fremover selv ville betale afdragene, hvis yderligere kredit blev stillet til rådighed.

Klagerens krav blev i øvrigt først fremsat på kundemødet den 19. september 2019, dvs. ca. 4 ½ år efter, at han senest fik bevilget kredit.

Banken ønsker ikke at indgå en kreditaftale af den ønskede størrelse med klageren, idet bankens interne kreditvurderinger af klageren har vist, at hans økonomi ikke er i en stand, der kan berettige en kredit af den ønskede størrelse.

Det er alene banken, der fastlægger sin kreditpolitik, hvorfor banken ikke er pligtig til at bevilge den af klageren ønskede kredit.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, da klageren ikke har lidt et tab i forbindelse med, at banken ikke vil indgå en kreditaftale, ligesom klageren har mulighed for at søge finansiering hos andre kreditgivere.

Ankenævnets bemærkninger

I et brev af 18. august 2013 til klageren accepterede banken på nogle nærmere angivne betingelser, at Nordea Kredit og et pantebrev til banken ville rykke for et nyt rentetilpasningslån til Realkredit Danmark med en ny afdragsfri periode på ti år.

I et brev af 30. september 2013 til klageren anførte banken, at Nordea Kredit ikke kunne rykke for et nyt rentetilpasningslån, da det i henhold til deres vurdering ikke var muligt inden for belåningsprocenten. På baggrund af rykningstilsagnet tilbød banken en kredit på 80.000 kr. til en rentesats på 1,01 % om året og vedlagde en kreditkontrakt på dette beløb til klagerens underskrift.

Ankenævnet finder ikke, at banken på baggrund af rykningstilsagnet eller på andet grundlag var forpligtet til at yde klageren yderligere kredit.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at yde klageren en kredit, da dette beror på bankens egen kreditmæssige afgørelse.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.