Indsigelse mod overførsel fra klagers budgetkonto til selskabs konto.

Sagsnummer:489/2009
Dato:09-03-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Karin Ladegaard
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod overførsel fra klagers budgetkonto til selskabs konto.
Indklagede:Djursland Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne klage vedrører klagernes indsigelse mod overførsel af et beløb fra deres budgetkonto til deres selskabs konto.

Sagens omstændigheder.

Klagerne, der er ægtefællerne M og H, er kunder i Djurslands Bank og drev indtil foråret 2009 erhvervsvirksomhed via et anpartsselskab. Selskabet havde et engagement med Djurslands Bank, for hvilket klagerne kautionerede.

Den 4. februar 2009 blev der fra klagernes private budgetkonto overført 24.000 kr. til anpartsselskabets konto, hvorefter saldoen på budgetkontoen var 31.296,02 kr. (negativ); til kontoen var knyttet en trækningsret på 32.000 kr.

Klagerne har anført, at de ikke gav tilladelse til overførslen af 24.000 kr. Banken har anført, at overførsel skete efter aftale med M. Baggrunden var, at man den 4. februar 2009 havde meddelt M, at lønudbetalinger ikke kunne gennemføres i anpartsselskabet på grund af likviditetsproblemer.

Den 5. februar 2009 anmeldte klagernes anpartsselskab betalingsstandsning. Efter det oplyste, blev selskabet efterfølgende erklæret konkurs.

Af udskrift af klagernes budgetkonto fremgår, at betalingen af en terminsydelse pr. 31. marts 2008 på 26.357,50 kr. blev tilbageført den 2. april 2009, hvorefter saldoen på budgetkontoen var 38.088,46 kr. (negativ). Samme dag er bogført en indbetaling på 21.400 kr.

Banken har anført, at et par dage efter indbetalingen af 21.400 kr. oplyste klagerne, at indbetalingen var sket under forudsætning af, at terminsydelsen blev betalt. Man meddelte klagerne, at dette ikke var muligt, da der ikke var dækning på budgetkontoen inden for det aftalte maksimum. Alternativt ville PBS-betalinger for april 2009 blive tilbageført, hvilket klagerne ikke ønskede. Klagerne anmodede herefter om tilbageførsel af beløbet på 24.000 kr., som den 4. februar 2009 var overført til anpartsselskabets konto.

Parternes påstande.

Klagerne har den 6. maj 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Djurslands Bank skal indsætte 24.000 kr. på deres budgetkonto.

Djurslands Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de ikke gav tilladelse til overførsel af de 24.000 kr. til selskabets konto.

Djurslands Bank har anført, at efter bankens meddelelse til M om, at der ikke var tilstrækkelige midler til lønudbetalinger i anpartsselskabet foreslog M, at banken som tidligere kunne overføre et beløb fra den private budgetkonto til selskabets konto. M ville drøfte det med H.

M ringede senere tilbage og gav besked om overførsel på 24.000 kr.

Det senere indbetalte beløb på 21.400 kr. på budgetkontoen blev anvendt til betaling af private PBS-betalinger i henhold til aftaler med klagerne, som selv valgte, hvilke betalinger de ønskede gennemført.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerne har anført, at overførslen af beløbet på 24.000 kr. fra deres budgetkonto i Djurslands Bank til deres selskabs konto i banken skete uden aftale med dem, mens banken har anført, at overførslen skete efter aftale med M, der forinden havde drøftet spørgsmålet med H. Da en stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, hvilket i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.