Krav som følge af ændret dækning for kritisk sygdom efter skift af forsikringsselskab i 2014 i forbindelse med, at klagerens pengeinstitut blev overtaget af andet pengeinstitut. Produktomlægning. Spørgsmål om forældelse.

Sagsnummer:299/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Forældelse - øvrige spørgsmål
Forsikring - øvrige spørgsmål
Forsikring - dækning ved pengeinstitutskifte
Ledetekst:Krav som følge af ændret dækning for kritisk sygdom efter skift af forsikringsselskab i 2014 i forbindelse med, at klagerens pengeinstitut blev overtaget af andet pengeinstitut. Produktomlægning. Spørgsmål om forældelse.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav som følge af ændret dækning for kritisk sygdom efter skift af forsikringsselskab i forbindelse med, at klagerens pengeinstitut blev overtaget af andet pengeinstitut. Indsigelse om at pengeinstitut handlede ansvarspådragende i forbindelse med flytning af forsikringen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Diba Bank. I 2001 tegnede klageren via banken en gruppeforsikring mod kritisk sygdom i forsikringsselskabet F1.

I 2013 blev Diba Bank overtaget af Sydbank, der ved overtagelsen besluttede, at de gruppeforsikringer, som Diba Banks kunder havde tegnet gennem F1, skulle flyttes til forsikringsselskabet F2, som Sydbank samarbejdede med.

I september 2014, hvor klageren var 54 år, udsendte banken et brev til kunderne, herunder klageren, om ophør af gruppeforsikringen mod kritisk sygdom hos F1 pr. den 31. december 2014 og ændret dækning. I brevet var blandt andet anført:

”… Du kan få en forsikring i [F2] fra 1. januar

Sydbank har et samarbejde med [F2]. Vi kan derfor tilbyde dig en anden forsikring med virkning fra 1. januar 2015. Sydbank modtager provision for formidling af forsikringen.

Sådan er forsikringsdækning og –præmie i 2015

Forsikringsdækningen på din nuværende forsikring i [F1] i 2014 er 266.000 kr. Forsikringsdækningen i [F2] er pr. 1. januar 2015 192.000 kr. Den helårlige præmie udgør 1.462,31 kr. Forsikringsdækningen aftrappes med 20 % fra det fyldte 56. år.

Du skal ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis du accepterer, at forsikringen fremover er tegnet i [F2]. …

Ønsker du at fortsætte forsikringen

-  Vil vi bede dig underskrive og returnere vedlagte blanket … senest den 17. november 2014.

Hvis vi ikke modtager blanketten inden fristens udløb

-  Bortfalder din nuværende forsikring i [F1] uden at blive erstattet af en ny forsikring i [F2]. ”

Klagerens forsikring blev herefter overflyttet til F2 med virkning fra den 1. januar 2015.

I 2017 var klageren alvorligt syg og fik som følge heraf udbetalt dækning fra forsikringen hos F2 mod kritisk sygdom, med fradrag efter det fyldte 56. år.

I 2017 indgik banken et nyt pensionssamarbejde med pensions- og forsikringsselskabet F3. I den forbindelse sendte banken den 12. september 2017 et brev til bankens kunder med gruppeforsikringer, herunder klageren, med varsel om, at gruppeforsikringer, herunder forsikring mod kritisk sygdom, ville blive flyttet til F3 med virkning fra den 1. januar 2018. Af brevet til klageren fremgik, at hans dækning ved kritisk sygdom og den årlige præmie efter flytningen ville udgøre henholdsvis 204.000 kr. og 1.602 kr. Endvidere fremgik, at dækningen på klagerens gruppelivsforsikring, som dækkede hans gæld til banken, og som banken havde pant i, ville falde fra 964.000 kr. til 948.000 kr.

Parternes påstande

Den 6. september 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår påstanden således, at Sydbank skal anerkende at have handlet ansvarspådragende i forbindelse med flytningen af hans forsikring mod kritisk sygdom i 2014.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken ikke var berettiget til at foretage dispositioner over hans forsikring, som stillede ham dårligere.

Han henvendte sig til banken i 2014, da han modtog brevet om overførsel af forsikringen og ændring af dækningen. Han var utilfreds og gjorde indsigelse mod flytningen og den lavere dækning. Han anmodede banken om ikke at blive stillet ringere.

Bankens eneste svar var, at han kunne vælge mellem at blive flyttet eller ikke at have nogen forsikring. Banken oplyste, at han kunne tegne en højere dækning mod afgivelse af helbredsoplysninger, men at han kunne risikere at stå helt uden dækning, hvis helbredsoplysningerne ikke var tilfredsstillende. Det kunne ikke forventes, at han i en alder af 54 år kunne få ”rene” helbredsoplysninger. Han skulle derfor selv bære denne risiko eller acceptere den ringere dækning. Han havde derfor intet valg.

Banken gjorde ikke noget for, at han kunne beholde sin bedre dækning hos F1.

Den ufrivillige flytning resulterede i, at han fik dårligere dækning i forbindelse med sin sygdom, i stedet for dækning til de satser, som han havde betalt for frem til udgangen af 2014.

Banken ændrer tilsyneladende ikke på dækninger i forsikringer, som banken selv har pant i.

Han er egentlig tilfreds med dækningen hos F3 efter den 1. januar 2018.

Han har i januar 2019 fået besked om, at banken har indgået samarbejde med F2 og er ikke klar over, om han nu skal acceptere F2 som nyt forsikringsselskab, hvis samarbejdet med F3 ophører.

Ankenævnet bør se bort fra forældelsesfristen.

Sydbank har anført, at klagerens gruppeforsikring blev flyttet til F2 i 2014 efter klagerens accept heraf. Banken begik ikke fejl eller forsømmelser i den anledning.

Forsikringen hos F2 var med lavere dækning og en tilsvarende lavere præmie end forsikringen hos F1, hvilket var tydeligt angivet i det varslingsbrev, som blev sendt til klageren.

Det bestrides, at klageren ikke havde noget valg ved forsikringens overførsel til F2. Klageren kunne have valgt at opsige aftalen og tegne forsikring andetsteds. Klageren kunne endvidere have anmodet om en højere dækning. De berørte kunder kunne vælge at tegne den nye forsikring hos F2 med en højere dækning end forsikringen hos F1. Dette var dog betinget af afgivelse af nye helbredsoplysninger. Hvis de afgivne helbredsoplysninger ikke var tilfredsstillende, kunne højere dækning ikke opnås. Kunden ville i et sådant tilfælde kunne falde tilbage på den lavere dækning. Det er ikke korrekt som anført af klageren, at han risikerede at stå helt uden dækning. Det var således ikke forbundet med nogen risiko for klageren at søge om den højere dækning.

Klagerens pensionsrådgiver, som ekspederede sagen i 2014, er ikke længere ansat i banken. Klagerens daværende personlige rådgiver i banken har bekræftet, at klageren ikke ønskede en ændring af sin gruppeforsikring i 2014, men at hun meddelte klageren, at det ikke var muligt at bibeholde den eksisterende, idet banken ikke længere ville udbyde produktet.

Fald eller stigning i dækningerne på gruppeforsikringer er ens for alle medlemmer af forsikringsgruppen uafhængigt af bankens eventuelle sikkerheder. Brevet fra september 2017 er alene fremlagt for at vise dette. Af brevet fremgik, at dækningen på klagerens gruppelivsforsikring, som banken havde pant i, ville falde.

I efteråret 2017 henvendte klageren sig til banken, idet han var utilfreds med dækningen. Banken afviste klagerens indsigelser og hørte herefter ikke yderligere til sagen.

Eventuelle indsigelser ved forsikringens overførsel til F2 er forældede efter den almindelige forældelsesfrist på tre år. Forældelsesfristen løber senest fra tidspunktet for forsikringens overførsel den 1. januar 2015, hvorfor forældelse var indtrådt den 1. januar 2018.

Ankenævnets bemærkninger

I 2001 tegnede klageren en gruppeforsikring mod kritisk sygdom i forsikringsselskabet F1 via Diba Bank. I 2013 blev Diba Bank overtaget af Sydbank.

I september 2014 udsendte Sydbank et brev til kunderne, herunder klageren, om ophør af gruppeforsikringen mod kritisk sygdom pr. den 31. december 2014 og overflytning til et andet forsikringsselskab, F2, som Sydbank samarbejdede med. Af brevet fremgik, at dækningen ville blive reduceret fra 266.000 kr. til 192.000 kr., og at forsikringen ville bortfalde, hvis klageren ikke underskrev og returnerede en vedlagt blanket.

Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at opsige klagerens gruppeforsikring hos F1 i forbindelse med, at bankens samarbejde med F1 ophørte, mod at tilbyde klageren forsikring i F2 som sket.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken i sin rådgivning af ham i forbindelse med overflytningen af forsikringen i 2014 begik fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt er godtgjort omstændigheder, som kan medføre et erstatningsansvar for banken.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.