Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Opsigelse af kassekredit.

Sagsnummer:323/2002
Dato:23-12-2002
Ankenævn:John Mosegaard, Lisbeth Baastrup, Kåre Klein Emtoft, Ole Reinholdt, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Kassekredit - opsigelse
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Opsigelse af kassekredit.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om klageren hæfter for to hævekorttransaktioner på klagerens konto, som klageren ikke kan vedkende sig, og om indklagede var berettiget til at opsige klagerens kassekredit.

Sagens omstændigheder.

I begyndelsen af 2001 bestod klagerens engagement med indklagede af en anfordringskonto med tilknyttet hævekort og en BlueCard konto med en kreditramme på 10.000 kr.

Af aftalen om kreditten, som blev indgået den 25. oktober 1996, fremgår, at denne var "løbende indtil videre", og at " afdrag og renter må, såfremt der er dækning, hæves på konto [anfordringskontoen] ". Kreditten kunne opsiges af indklagede med 3 måneders varsel. I øvrigt fremgår bl.a.:

"Der overføres automatisk til kreditten månedligt en betaling, som efter nærmere aftale med banken udgør 1/48, 1/36, 1/24 eller 1/12 af saldoen plus løbende renter, dog minimum 100,00 kr.

Overførslen sker fra en konto, som debitor har anvist. Såfremt der er overtræk på kreditten, inddækkes overtrækket ved træk på den anviste konto.

Såfremt debitors økonomiske situation ændres væsentligt, er banken berettiget til, uden varsel, at spærre for anvendelsen af BlueCard."

Af indklagedes Almindelige forretningsbetingelser fremgår bl.a.:

"11.Opsigelse

Banken og kunden kan til enhver tid og uden varsel bringe kundeforholdet til ophør. Banken kan dog kun opsige udlånsaftaler med private kunder med et varsel på 3 måneder, med mindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund. Ved opsigelse fra bankens side har kunden krav på en begrundelse"

Den 6. juni 2001 blev der på anfordringskontoen bogført 4 hævninger på hver 3.500 kr.; to hævninger med valør den 1. juni 2001 og to hævninger med valør den 6. juni 2001.

Ifølge indklagedes registreringer vedrører hævningerne 4 transaktioner foretaget med klagerens hævekort og den dertil knyttede PIN-kode i indklagedes pengeautomat på Store Torv i Århus. Ifølge pengeautomatens journalrulle blev to af transaktionerne foretaget den 1. juni 2001 omkring kl. 14:30 og de to øvrige transaktioner den 2. juni 2001 omkring kl. 13:00. Ved den første hævning den 2. juni 2001 blev kvittering fravalgt.

Af en posteringsudskrift udskrevet af pengeautomaten den 2. juni 2001 kl. 13:03 fremgår, at saldoen på kontoen var 8.107,65 kr. Af en kvittering udskrevet af automaten samme dag kl. 13:05 fremgår, at der efter udbetaling af 3.500 kr. var en saldo på 1.107.65 kr.

Efter indklagedes bogføring af de 4 transaktioner var saldoen på anfordringskontoen 5.892,35 kr. (negativ).

Indklagede har oplyst, at posteringer foretaget den 1. juni 2001 (fredag før pinse) som følge af et nedbrud i bogføringssystemet først blev bogført på de respektive konti den 6. juni 2001 (onsdag efter pinse og grundlovsdag). Det er normalt ikke muligt med et internt hævekort at hæve mere end indeståendet på kontoen, men idet hævningerne ikke blev bogført den 1. juni 2001, hvor de blev foretaget, men først den 6. juni 2001, blev det muligt i den mellemliggende periode at hæve yderligere beløb, således at kontoen gik i overtræk.

Klageren gjorde indsigelse imod de to transaktioner på hver 3.500 kr. den 1. juni 2001, som han ikke kunne vedkende sig. Klageren gjorde gældende, at han alene havde foretaget de to hævninger på hver 3.500 kr. den 2. juni 2001.

Den 29. juni og 30. juli 2001 blev der overført henholdsvis 280 kr. og 378,82 kr. fra anfordringskontoen til BlueCard kontoen, hvilket medførte en forøgelse af overtrækket på anfordringskontoen.

Ved skrivelser af 2. juli, 6. juli og 3. august 2001 rykkede indklagede for inddækning af overtrækket på anfordringskontoen.

Efter tilskrivning af rente den 20. september 2001 var gælden på BlueCard kontoen og anfordringskontoen på henholdsvis 10.080,08 kr. og 6.886,95 kr.

Ved skrivelse af 24. september 2001 opsagde indklagede anfordringskontoen og BlueCard kontoen til fuld indfrielse "under henvisning til tidligere rykkerskrivelser, og din manglende reaktion på disse".

Den 29. januar 2002 blev fordringen taget til inkasso hos indklagedes advokat.

Advokaten udtog på vegne indklagede stævning mod klageren ved retten i Århus med påstand om betaling af 17.425,57 kr. med tillæg af rente 14,50% p.a. fra den 22. november 2001.

Den 10. juni 2002 udsatte retten sagen på forelæggelse for Ankenævnet jf. retsplejelovens § 361.

Parternes påstande.

Den 13. august 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at frafalde kravet for såvidt angår de to hævninger, som han ikke kan vedkende sig og at trække opsigelsen af kreditten tilbage.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det beror på en fejl hos indklagede, at der den 6. juni 2001 blev debiteret 4 x 3.500 kr. på hans konto, idet han kun havde hævet 2 x 3.500 kr. De af indklagede påståede transaktioner, som han bestrider at have foretaget, fremgår heller ikke af de kvitteringer, som pengeautomaten udskrev i forbindelse med hævningerne den 2. juni 2001. Med hævekortet skulle det heller ikke være muligt at hæve mere, end hvad der var til rådighed på kontoen.

Opsigelsen af engagementet var uberettiget, idet den alene var begrundet i et overtræk, som bestrides. Indklagede burde i hvert fald have iagttaget det i aftalen anførte opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Indklagede har anført, at klageren som en følge af at bogføringssystemet kortvarigt var ude af drift, kunne hæve 2 x 3.500 kr. både den 1. og den 2. juni 2001 og derved bringe sin anfordringskonto i overtræk pr. den 6. juni 2001.

Klageren udnyttede situationen, idet han på posteringsudskriften den 2. juni 2001 kunne se, at hævningerne foretaget den 1. juni 2001 ikke var bogført.

Der blev benyttet korrekt PIN-kode i første forsøg ved alle fire transaktioner.

De pågældende dage har der ikke været systemfejl eller kassedifferencer i pengeautomaten.

Klageren har ved adskillige tidligere hævninger med hævekortet hævet 2 x 3.500 kr. på anfordringskontoen. Disse tidligere hævninger fandt - ligesom hævningerne den 1. juni 2001 - sted lige efter lønindbetaling på kontoen.

Overtrækket på anfordringskontoen medførte, at der ikke kunne betales renter og afdrag på BlueCard kontoen, der således også kom i overtræk. Da klageren ikke ønskede at inddække sine overtræk, blev engagementet misligholdt, og det var derfor berettiget at opsige dette til fuld og endelig indfrielse, jf. de almindelige forretningsbetingelser punkt 11.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter det foreliggende må det lægges til grund, at de omstridte transaktioner på 2 x 3.500 kr., i alt 7.000 kr., den 1. juni 2001 er korrekt registreret og bogført, og at den til klagerens hævekort hørende PIN-kode har været anvendt ved hævningerne.

Klageren hæfter herefter under alle omstændigheder for 1.200 kr. af de 7.000 kr., jf. lov om visse betalingsmidler § 11, stk. 2.

En stillingtagen til, om klageren hæfter for hele beløbet på 7.000 kr., enten fordi der ikke er tale om misbrug, eller fordi der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at klagerens hæftelse ikke er begrænset til 1.200 kr., findes at forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men må finde sted ved den ret, hvorfra sagen er henvist.

Da spørgsmålet om, hvorvidt indklagede var berettiget til at opsige BlueCard kreditten, hænger sammen med spørgsmålet om hæftelsen for ovennævnte 7.000 kr., finder Ankenævnet heller ikke at kunne tage stilling til dette.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør at vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.