Værdiansættelse - Personlig fordring.

Sagsnummer:9504028/1995
Dato:27-11-1995
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Louise Holck, Peter Møgelvang-Hansen, Flemming Borreskov og Leif Mogensen
Klageemne:Personlig fordring - tvangsauktion
Værdiansættelse - personlig fordring
Ledetekst:Værdiansættelse - Personlig fordring.
Indklagede:Nykredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Klageren erhvervede i 1990 et fritidshus, og det indklagede realkreditinstitut ydede i den forbindelse ejerskiftelån. Som følge af misligholdelse af terminsbetalinger begærede instituttet ejendommen på tvangsauktion. Instituttet overtog i 1993 ejendommen for et bud på 83.000 kr. Instituttet opgjorde den personlige fordring til 100.404 kr. med tillæg af rente og opfordrede klageren til at rette henvendelse til instituttet med henblik på indgåelse af en afviklingsaftale. Klageren protesterede over den personlige fordring under henvisning til, dels at hun ikke havde mulighed for at betale, dels at hun fandt det urimeligt at skulle betale.

Klageren indbragte sagen for Ankenævnet med påstand om, at instituttet var uberettiget til at gøre den personlige fordring gældende. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren anførte over for Nævnet blandt andet, at den personlige fordring var et resultat af, at instituttet ikke havde undersøgt ejendommens grundværdi ved skødets oprettelse. Ejendommens kloakforhold var således ulovlige, og ejendommen var ansat til en pris, der oversteg dens værdi. Instituttet anførte over for Nævnet blandt andet, at instituttet ikke havde begået fejl i forbindelse med behandlingen af klagerens sag og fandt derfor, at klagen skulle afvises.

Nævnet fandt ikke, at det af klageren anførte kunne begrunde, at realkreditinstituttet ikke kunne gøre den opgjorte personlige fordring mod hende gældende og frifandt derfor instituttet.