Indsigelse mod indførelse af kontogebyr, forhøjelse af kortgebyr og mod medlemsfordele for blandt andet medlemmer af en række fagforeninger og organisationer, der er aktionærer i banken.

Sagsnummer:109/2021
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod indførelse af kontogebyr, forhøjelse af kortgebyr og mod medlemsfordele for blandt andet medlemmer af en række fagforeninger og organisationer, der er aktionærer i banken.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod indførelse af kontogebyr, forhøjelse af kortgebyr og mod medlemsfordele for blandt andet medlemmer af en række fagforeninger og organisationer, der er aktionærer i banken.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han blandt andet havde en lønkonto med et tilknyttet Visa/dankort og en budgetkonto.

Klageren har fremlagt en oversigt fra banken over betalte gebyrer i 2020. Heraf fremgår, at han betalte i alt 154 kr., herunder en kortholderafgift på 150 kr. og to transaktionsgebyrer á to kr.

Af et brev af februar 2021 fra banken til klageren fremgik blandt andet:

Nye priser på kort og konti

Vi skriver til dig for at fortælle, at vi indfører betaling for konti den 1. juni 2021. Samtidig stiger prisen for udvalgte kort, og flere kunder skal betale for deres kort.

I mange år har vi valgt, at vores kunder ikke har skulle betale for deres konti, og vi har holdt priserne nede på kort. Men det koster penge at tilbyde konti og kort, og det vil vores priser fremover afspejle.

Hvad betyder det for dig ?

Ændringerne betyder, at du fremover skal betale 40 kr. hver tredje måned for at have konti hos os og 200 kr. om året pr. Visa/Dankort, Mastercard og øvrige af dine betalingskort.

Du kan læse mere på www.lsb.dk/nyepriser.

Lån & Spar er ejet af over 50 fagforeninger og organisationer

Du kan undgå at betale for konti, hvis du er medlem hos en af de fagforeninger eller organisationer, der ejer Lån & Spar. Du kan se en liste over vores ejere på www.lsb.dk/dinforening. Her kan du indtil den 1. april 2021 registrere dig, hvis du er medlem og vil undgå at betale for konti.

…”

Af den information om ”Nye priser på konti og kort” på bankens hjemmeside, som banken henviser til i det ovennævnte brev til klageren, fremgår blandt andet, at det nye kontogebyr pr. 1. juni 2021 på 40 kr. pr. kvartal er en samlet pris for konti, uanset antal.

Klageren gjorde indsigelse mod prisændringerne, og i en mail af 22. februar 2021 til klageren anførte banken:

”Tak for din henvendelse omkring gebyrstigning.

Hvis du skal have en gebyr fri konto og kort, så forudsætter det [at] du har et medlemskab af en af de fagforbund som ejer banken.

Det er den eneste mulighed vi har for at afvige på de løbende gebyrer.

…”

Af bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, der var gældende i februar 2021, fremgik blandt andet:

1.3 Ændring af variable rentesatser og priser med 1 måneds varsel

Lån & Spar Bank A /S kan i løbende aftaleforhold med 1 måneds varsel, sætte rentesatser ned på indlån og op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op, hvis:

  • der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine rente- og prisvilkår, eller
  • Lån & Spar Bank A/S ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Lån & Spar Bank A /S's ressourcer eller kapacitet.

For etablerede boliglån kan Lån & Spar Bank A/S af samme årsager kun sætte sine priser op med 3 måneders varsel.

Lån & Spar Bank A/S kan af samme årsager indføre nye priser i løbende aftaleforhold, med et varsel på 3 måneder. Nye priser er priser for ydelser, som Lån & Spar Bank A/S ikke tidligere har taget betaling for. Ændring eller indførelse af priser til ugunst for dig i løbende aftaleforhold om betalingskonti sker dog altid med 2 måneders varsel.

Løbende aftaleforhold omfatter indgåede aftaleforhold, f.eks. en aftale om en konto eller aftale om netbank.

Lån & Spar Bank A/S kan uden varsel indføre og sætte priser op for enkeltstående ydelser og generelt for nye aftaler.”

Parternes påstande

Den 26. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån & Spar Bank skal fritage ham for gebyrstigningen pr. 1. juni 2021.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han som førtidspensionist og kunde i Lån & Spar Bank i 30 år bør fritages for gebyrstigningen.

Gebyrstigningen er ikke lovlig og i overensstemmelse med god bankskik. Den er udelukkende målrettet de økonomisk svagest stillede i samfundet, dvs. bistandsmodtagere, folke- og førtidspensionister. Banken satser udelukkende på, at underskuddet på bankens samlede elektroniske kontoomkostninger skal dækkes af de økonomisk svagest stillede kunder.

Der er tale om diskriminering, idet kun unge og kunder med tilhørsforhold til bankens udvalgte fagforeninger kan fritages for gebyrstigningen. Der kan ikke søges om undtagelse. Han henviser i den forbindelse til bankens regler om betaling af konto- og kortgebyr på bankens hjemmeside, som banken henviser til i brevet af februar 2021 til ham.

Såfremt en kunde står uden for arbejdsmarkedet og eventuelt søger passivt medlemskab af en fagforening, kan det ikke gøres for mindre end 100 kr. pr. måned, det vil sige 1.200 kr. årligt. En lønkonto/NemKonto med et tilhørende betalingskort og en budgetkonto vil stige fra 152 kr. årligt til 520 kr. årligt, så et passivt medlemskab af en fagforening vil betyde et yderligere tab på mindst 680 kr. Gebyrstigningen er på 342 % (for hans vedkommende 368 kr.).

Lån & Spar Bank har anført, at banken i et løbende aftaleforhold er berettiget til at indføre nye priser for ydelser, som banken ikke hidtil har taget betaling for.

De enkelte fagforeninger har egne regler om medlemskab for førtidspensionister f.eks. afhængigt af, om vedkommende har en uddannelse inden for faget.

Klageren bærer risikoen for, om han kan opnå medlemskab af en af de fagforeninger, som banken samarbejder med.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han havde en lønkonto med et tilknyttet Visa/dankort og en budgetkonto.

Ved et brev af februar 2021 til klageren meddelte banken, at den pr. den 1. juni 2021 over for kunder, der ikke var medlemmer af bestemte fagforeninger eller organisationer, blandt andet klageren, indførte et kontogebyr på 40 kr. pr. kvartal, uanset antallet af konti, samt en forhøjelse af kortgebyret for Visa/dankort til 200 kr. om året.

Ankenævnet finder, at banken i februar 2021 behørigt varslede klageren om prisændringerne i henhold til punkt 1.3 i sine Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte hverken kontogebyret eller forhøjelsen af kortgebyret for et Visa/dankort som urimeligt.

Det er op til banken selv at fastlægge, hvilke kunder, der er omfattet af bankens kundeprogrammer/fordelsprogrammer. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at ændre på, hvilke kundesegmenter, der er omfattet af bankens enkelte fordelsprogrammer.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.