Modregning i konto udlagt til dækning af begravelsesomkostninger.

Sagsnummer:184/1996
Dato:07-11-1996
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Jørn Rytter Andersen, Inge Frølich, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Modregning - boudlæg
Gevinstopsparing - modregning
Ledetekst:Modregning i konto udlagt til dækning af begravelsesomkostninger.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved skifteretsattest af 17. april 1996 blev boet efter en kunde i indklagedes Rønne afdeling, der var død den 10. s.m., udlagt til klageren til dækning af begravelsesomkostninger. Udlægget omfattede en privatgirokonto med et indestående på 6.143 kr. og en millionærkonto med et indestående på 1.312 kr.

Afdødes engagement med indklagede bestod ud over de nævnte konti af et lån med en restgæld på 6.088,93 kr.

Af indklagedes almindelige betingelser for lån til privatkunder, som var en del af vilkårene for afdødes lån, fremgår bl.a.:

"7. Misligholdelse og andre forfaldsgrunde

[Indklagede] kan uden varsel forlange gælden indfriet, hvis:

...

d) Kunden afgår ved døden.

...

9. Modregning

[Indklagede] kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos [indklagede]. [Indklagede] modregner dog ikke i den del af kundens løn eller offentlige ydelser m.v., som må anses for nødvendig til at dække kundens almindelige leveomkostninger.

..."

Indklagede modregnede lånets restgæld i indeståendet på privatgirokontoen og udbetalte det overskydende beløb på i alt 1.364,28 kr. til klageren.

Ved klageskema af 7. maj 1996 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale det fulde indestående på privatgirokontoen og at fremkomme med en skriftlig undskyldning.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede ikke var berettiget til at modregne i indeståendet på privatgirokontoen, efter at denne af skifteretten var udlagt til hende. Ved modregningen blev indklagede tilgodeset frem for andre kreditorer, hvilket er i strid med konkursloven. Indklagede er endvidere blevet beriget ved, at afdødes husleje på 5.447 kr. for april måned 1996 ikke som normalt blev betalt den 3. i måneden. Ifølge de almindelige betingelser er indklagede afskåret fra at modregne i beløb, som anses for at dække kundens almindelige leveomkostninger.

Indklagede har anført, at lånet forfaldt til betaling ved låntagers død, og at man i medfør af de almindelige forretningsbetingelser og almindeligt gældende regler var berettiget til at modregne. Det bestrides, at der forelå ubetalte regninger vedrørende afdøde.

Ankenævnets bemærkninger:

De almindelige betingelser for modregning må anses opfyldt, og det forhold, at indeståendet på afdødes privatgirokonto af skifteretten er udlagt til klageren til dækning af begravelsesudgifterne, findes ikke at kunne afskære indklagede fra at foretage modregning.

Bestemmelsen, hvorefter indklagede ikke modregner i den del af løn m.v., som må anses for nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger, findes ikke at kunne medføre begrænsninger i indklagedes modregningsret i tilfælde, hvor kunden er afgået ved døden.

Indklagede findes herefter at have været berettiget til at foretage modregning som sket.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.