Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med indgåelse af en valutaterminsforretning

Sagsnummer:657/2010
Dato:23-05-2012
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg, Rut Jørgensen og George Wenning
Klageemne:Terminsforretninger - rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med indgåelse af en valutaterminsforretning
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om, at Sydbank ydede ham mangelfuld rådgivning i forbindelse med indgåelse af en valutaterminsforretning.

Sagens omstændigheder

Sydbank har oplyst, at klageren har været kunde i banken siden 2002.

Banken har anført, at klageren den 29. maj 2005 og den 20. januar 2006 fik fastlagt sin risikovillighed som "høj".

Banken har videre anført, at klageren i 2008 begyndte at handle spekulative valutaforretninger. Han har indgået fire valutaswapforretninger samt den valutaterminsforretning, som nærværende klage vedrører. Klageren har anført, at valutaterminsforretningen er den første, som han har indgået. Valutaswapforretningerne har alle relation til hans realkreditlån.

Klageren har anført, at han den 8. september 2008 ringede til rådgiver R i banken og spurgte, hvordan det kan "udnyttes", hvis man er af den opfattelse, at "dollaren vil fortsætte med at stige". Banken foreslog, at han kunne lave en terminsforretning, hvor han lånte 100.000 CHF (schweizerfranc), som han placerede i MXN (mexicanske peso), da denne valuta normalt følger den amerikanske dollar USD. Banken oplyste ikke om risikoen ved investeringen. Banken har modsat anført, at klageren blev rådgivet om risikoen.

Af bankens brev af samme dag fremgår:

"…

Vi bekræfter følgende terminsforretning gennemført den 08.09.08 kl. 09:58.


Købt af Dem

CHF

100.000,00

Hævet på konto

Afregnes efter aftale

Solgt til Dem

MXN

939.920,00

Indsat på konto

Afregnes efter aftale

Valør

10.12.08

Basiskurs

927,100000

Tillæg

12,820000 udgør 5,47 % p.a.

Terminskurs

939,920000


Transaktionen er gennemført som en markedsordre med banken som modpart.

Bankens kopi af denne bekræftelse betragtes som dokumentation for, at forretningen er indgået. Der henvises i øvrigt til ordreudførelsespolitik samt bankens almindelige forretningsbetingelser.

…"

Af klagerens mail af 28. oktober 2008 fremgår:

"…

Kan du fremskaffe dokumentation med hensyn til at MXN. følger U.S.Dollar kursudvikling år tilbage.?

Samt evt. hvor jeg kan finde yderligere oplysninger.

…"

Af en fremlagt "Rammeaftale om indgåelse af finansielle forretninger", der er udskrevet den 28. oktober 2008, fremgår:

"…

Kunden har adgang til at indgå finansielle forretninger inden for et vægtet forretningsomfang på

DKK **1.250.000,00**

Forretninger kan indgås inden for følgende områder:

•Specielle finansielle forretningstyper

De enkelte forretningstyper er beskrevet i bilaget "Kort om forretningstyper", hvortil der henvises.

Banken kan i særlige situationer kræve kontante indbetalinger fra kunden eller kræve anden sikkerhed stillet. Følger kunden ikke bankens krav, er banken berettiget til – helt eller delvist – at lukke forretningerne (stop loss). Vilkårene for denne lukning fremgår af vedlagte bilag Bestemmelser om forretningernes gennemførelse", hvortil der henvises.

Kunden er alene ansvarlig for resultatet af de indgåede forretninger. Kunden hæfter over for banken for ethvert tab, som opstår som følge af forretningerne, uanset om forretningerne gennemføres efter rådgivning fra banken. Kunden er bekendt med, at forretningerne er forbundet med høj risiko samt at et eventuelt tab kan overstige beløbet, som udgør det vægtede forretningsomfang.

I forbindelse med indgåelse af forretninger under denne aftale er det muligt at modtage personlig rådgivning fra banken eller handle uden personlig rådgivning. Der henvises til "Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer".

I henhold til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel må banken yde rådgivning, hvis der er fastlagt en investeringsprofil på kunden. Når vi yder rådgivning vil vi tage udgangspunkt i den fastlagte investeringsprofil samt vores kendskab til kundens økonomiske forhold. Kunden skal oplyse hvis der sker ændring i de oplysninger, der er afgivet, således at investeringsprofilen altid er ajour og dermed det korrekte grundlag for bankens rådgivning.

Aftalen og bilagene er gennemgået med kunden, eller kunden erklærer sig ved sin underskrift bekendt med indholdet heri.

…"

Banken har oplyst, at finanskrisen udviklede sig i oktober 2008, hvilket betød, at højrentevalutaer herunder MXN blev kraftigt svækket. Den korrelation, der havde eksisteret mellem MXN og USD, forsvandt. Dette medførte en negativ udvikling for klagerens valutaterminsforretning. Samtidig steg kursen på CHF, hvilket også havde en negativ indflydelse på forretningen.

Banken har videre oplyst, at klageren den 8. december 2008 valgte at forlænge forretningen i tre måneder, hvilket blev aftalt telefonisk og efterfølgende bekræftet ved en nota.

Ved mails af 11. februar og 5. marts 2009 udtrykte klageren utilfredshed med bankens rådgivning vedrørende valutaterminsforretningen.

Banken har oplyst, at forretningen den 9. marts 2009 blev forlænget i yderligere tre måneder. Af bankens brev af samme dato fremgår bl.a. "Vi har inden udførelse af ordren gjort opmærksom på, at vi mangler grundlag for at vurdere om handlen er hensigtsmæssig for dig."

Af klagerens mail af 12. marts 2009 fremgår:

"…

Jeg modtog i går hele 4 styks breve vedrørende terminsforretning; det er da ikke noget, der gør det mere overskueligt med fire ikke enslydende breve. I nogle af brevene er skrevet: "vi har inden udførelse af ordren gjort opmærksom på, at vi mangler grundlag for at vurdere om handlen er hensigtsmæssig for Dem". Det er ikke noget, at jeg er gjort bekendt med på noget tidspunkt. Det havde nok været mere passende at skrive ved handlens indgåelse. Jeg har ingen erfaring med valuta handel, jeg har spurgt … [rådgiver R] "hvad man skulle gøre, hvis man havde en tro på, at dollaren ville stige, hvordan man kunne udnytte det"?. Det er også elendig risikospredning i forhold til mine øvrige renteswaps (CHF). Det afspejler mere, at Sydbank samt … [R] ville tjene mere ved indgåelse af pågældende terminsforretning, end hvis I havde solgt mig nogle US-dollars. Hvad er jeres indtjeningsforskel ved køb af US-dollars kontra terminsforretningen???

Det korte og det lange er, at jeg vil foreslå Sydbank, at vi laver et "non profil" ved den pågældende terminshandel, og indtil at undertegnede ønsker den afviklet, og så bruger vi energien til at se fremad i stedet for.
Hvor meget er det samlede tab løbet op i dags dato?
Jeg har talt med … [rådgiver R2] i går vedrørende ovenstående.
Jeg er ikke tændt på noget møde i øjeblikket.

…"

Af bankens mail af 13. marts 2009 fremgår:

"…

Jeg vil overlade beslutningen omkring omkostningerne til … [R1] og [R2].

Forskellen i en almindelig spothandel og en terminsforretning er 0,5 promille af beløbet (dvs. på din terminsforretning CHF 50, ca. DKK 250,00)

Din chf/mxn forretninger ser ud som følger

RESULTAT

109,799-

du skal være opmærksom på, at spotkursen i chf/mxn p.t. er 1238, hvilket ved uforandrede kurser frem til terminsforfald vil reducere tabet med ca. DKK 8000.

Håber det senere kan blive aktuelt med et møde, således at vi kan få en snak om dine samlede investeringer hos os !

…"

Klageren udtrykte ved mail af 7. maj 2009 fortsat utilfredshed med forholdene vedrørende terminsforretningen.

Banken har oplyst, at forretningen den 10. juni 2009 blev forlænget i yderligere tre måneder. Et tab på 111.648,15 kr. blev bogført på en nyoprettet afregningskonto.

Den 10. august 2009 deltog klageren i et møde i banken.

Ved brev af 28. august 2009 oplyste banken, at klageren siden valutaterminsforretningens start havde haft omkostninger på ca. 1.086 kr.

Af en investeringsprofil oprettet den 11. september 2009 fremgår, at klagerens investeringsformål er spekulation og at han har en risikofaktor på 85 (høj).

Af klagerens mail af 29. december 2009 fremgår:

"…

Jeg har ved utallige lejligheder tilkendegivet, at jeg vil have fuld erstatning for ovennævnte tab ved terminsforretning.

Da jeg ikke har hørt fra jer, vil sagen først i det nye år blive sent til pengeinstitutternes ankenævn eller anden juridisk institut, og jeg vil gøre krav mod Sydbank for de deraf forbundne udgifter.

…"

Det lykkedes ikke parterne at nå til enighed i den følgende korrespondance eller på de følgende møder.

Klageren har oplyst, at valutaterminsforretningen blev lukket i marts 2011 - efter skift at pengeinstitut - med et tab på 101.868,78 kr.

Banken har oplyst, at klageren den 9. august 2011 sammen med sin ægtefælle var til møde i banken, hvor to tidligere optagne telefonsamtaler blev afspillet. Parterne har ikke fremlagt transskriptioner af samtalerne for Ankenævnet.

Parternes påstande

Den 16. december 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal erstatte hans tab på 101.868,78 kr.

Sydbank har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken ved indgåelsen af valutaterminsforretningen primært var fokuseret på salg. Den "rådgivning", der har været, har været vildledende og særdeles mangelfuld.

Banken lavede ikke nogen risikoprofil på ham i forbindelse med indgåelsen af forretningen.

De fleste af bankens forklaringer er usande eller fordrejede.

Sydbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen skal afvises under henvisning til § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter, idet vurderingen af hvorvidt der er ydet korrekt rådgivning, kræver en mundtlig forklaring.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført:


at

klageren har indsigt i og erfaring med at handle valutaforretninger,

at

klageren tidligere har indgået flere spekulative valutaforretninger,

at

klageren er blevet rådgivet om og har forstået den pågældende forretning herunder risikoen ved forretningen,

at

klageren gentagne gange har forlænget forretningen,

at

klageren først fremsætter et krav om erstatning for tabet på forretningen 1 år og 3 måneder efter, at forretningen er indgået,

at

klageren dermed har kunnet spekulere risikofrit på bankens regning,

at

en meget stor del af tabet på forretningen relaterer sig til CHF, hvilken valuta klageren tidligere har spekuleret og fortsat spekulerer i,

at

den pågældende forretning er i overensstemmelse med klagerens risikoprofil,

at

der ikke er begået fejl eller forsømmelse fra bankens side, som kan statuere et ansvarsgrundlag,

at

der er ydet en god og fyldestgørende rådgivning i forbindelse med indgåelsen af valutaterminsforretningen,

at

banken under hele forløbet har haft kendskab til klagerens investeringsprofil,

at

klageren selv har ønsket at forlænge forretningerne og selv har valgt på hvilket tidspunkt, forretningen skulle lukkes, og

at

klagerens historik og portefølje dokumenterer, at han har en spekulativ og risikovillighed profil, og at klageren har erfaring med at spekulere i forskellige typer af finansielle produkter.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder herunder vedrørende Sydbanks rådgivning af klageren i forbindelse med indgåelsen af valutaterminsforretningen, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.