Spørgsmål om ordre om salg af aktier, der efter telefonisk drøftelse blev afgivet pr. telefax, blev ekspederet for sent.

Sagsnummer:463/2008
Dato:06-04-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Bent Olufsen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Spørgsmål om ordre om salg af aktier, der efter telefonisk drøftelse blev afgivet pr. telefax, blev ekspederet for sent.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører, om Jyske Bank for sent ekspederede en ordre om salg af aktier, som klageren efter en telefonisk drøftelse med banken afgav pr. telefax.

Sagens omstændigheder.

Klagerne i denne sag er de privatskiftende arvinger efter A, der havde et værdipapirdepot i Jyske Bank. A døde den 8. februar 2008.

Under en telefonsamtale den 10. juli 2008 drøftede klagernes advokat og banken værdipapirerne, herunder en negativ udvikling i nogle bankaktier, som klagerne ønskede at sælge. Det blev aftalt, at advokaten i en telefax skulle angive præcist, hvilke aktier der skulle sælges.

Ved en telefax, der blev modtaget i banken samme dag kl. 15.56, anmodede advokaten banken om at sælge depotets beholdninger af aktier i henholdsvis Jyske Bank, Forstædernes Bank og Alm. Brand Bank samt depotets beholdning af obligationer i Købstadshypotekforeningen.

Jyske Bank har anført, at den medarbejder, som advokaten havde talt med, gik til et møde ca. en halv time efter telefonsamtalen. På grund af almindelig travlhed blev telefaxen først læst efter kl. 17, hvor børsen lukkede.

Handlerne blev gennemført af banken den 11. juli 2008.

Ved brev af 14. juli 2008 rejste klagerne via advokaten et erstatningskrav mod banken på 27.947 kr., svarende til kursfaldet på aktierne fra ordretidspunktet til handelstidspunktet.

Ved brev af 1. september 2008 afviste banken kravet.

Parternes påstande.

Den 13. november 2008 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale 27.947 kr.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagernes advokat har anført, at det faldende aktiemarked blev drøftet under telefonsamtalen med banken, herunder at aktiekurserne faldt voldsomt fra dag til dag, og at navnlig bankaktier var hårdt ramt. Banken blev udtrykkeligt oplyst om, at klagerne anså det for risikabelt at beholde aktierne, da hovedparten af aktiebeholdningen netop var bankaktier. På grund af det fortsat usikre og faldende aktiemarked ville de "bare af med aktierne" for at undgå et eventuelt yderligere tab. Der blev herefter som aftalt sendt en fax i forventning om, at aktierne ville blive solgt samme dag.

Der blev samtidig og uden forudgående aftale sendt en telefax med ordre om aktiesalg til et andet pengeinstitut, som ekspederede ordren samme dag.

På baggrund af telefonsamtalen og den generelle situation på aktiemarkedet vidste eller burde banken have vidst, at der var tale om en hastesag.

Almindelig travlhed i banken medfører ikke, at banken er fritaget for ansvar.

Begrundelsen for, at handlerne ikke blev gennemført den 10. juli 2008, var ifølge medarbejderen, at faxen nok var blevet "glemt" i faxmaskinen. Faxen var ikke stilet til medarbejderen fra telefonsamtalen, og ordrerne kunne derfor være blevet ekspederet af en anden medarbejder.

Ifølge bankens ordrepolitik skal salgsordrer udføres hurtigst muligt efter modtagelsen. Banken har ikke godtgjort særlige omstændigheder, der kan begrunde, at faxen blev "glemt" i faxmaskinen.

Jyske Bank har anført, at advokaten hverken under telefonsamtalen eller i den efterfølgende fax gav udtryk for, at salget af værdipapirerne skulle ske den 10. juli 2008.

Det blev ikke under telefonsamtalen drøftet, hvor hurtigt eller til hvilke kurser aktierne skulle sælges. Medarbejderen fra telefonsamtalen havde ikke indtryk af, at der var tale om en hastesag, da han ca. en halv time efter samtalen gik til møde.

Advokaten gav heller ikke på anden måde udtryk for, at der var tale om en hastesag, f.eks. ved at ringe til banken efter afsendelsen af faxen for at sikre sig, at den blev ekspederet med det samme.

Banken kan ikke være forpligtet til at tjekke sin faxmaskine flere gange dagligt, medmindre der er konkret anledning til det.

Ifølge bankens faste ordrepolitik skal salgsordrer udføres så hurtigt som muligt efter de givne omstændigheder. Klagernes ordrer blev udført så hurtigt som muligt i forbindelse med børsens åbning den følgende dag.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.