Indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet

Sagsnummer:423/2019
Dato:31-03-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Sønderbæk, Anders Holkmann Olsen, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet

Sagens omstændigheder

Klageren havde et kreditkort, der var udstedt af Bank Norwegian. Kredittens maksimum var 50.000 kr.

Den 15. september 2019 blev der foretaget en transaktion med kortet på 9.999,99 BRL (brasilianske real), svarende til 16.994,81 kr.

Den 20. september 2019 spærrede klageren kortet og gjorde indsigelse mod transaktionen. Banken afviste indsigelsen med henvisning til, at transaktionen var godkendt med chip og pinkode.

Under sagen er der fremlagt korrespondance mellem klageren og banken i perioden 20. september 2019 - 14. november 2019. Heraf fremgår blandt andet:

Dato 2019

Part

Tekstuddrag

6. november

Banken

… Du har bestridt en transaktion foretaget den 15. september 2019, klokken 15.42.59.
Transaktionen er foretaget med chippen i dit kort og din personlige PIN-kode er tastet.
Vi ser, at der er flere transaktioner på dit kort efterfølgende, som du ikke har bestridt.
Vi skal derfor venligst bede om en redegørelse for, hvordan en uvedkommende har fået kendskab til din PIN-kode og hvordan du fortsat har dit kreditkort i behold, efter det er blevet misbrugt. …

6. november

Klageren

… Som det fremgår af betalingsoversigten er mit kort blevet anvendt flere gange uden problemer.

  • Kortet har hele tiden været hos mig, og det er ikke blevet udleveret til nogle overhovedet. Hverken kort eller PIN-kode er blevet udleveret på noget tidspunkt. Dette kan understøttes af transaktioner både før- og efter misbrug af kortet
  • Jeg har kun en formodning om, at kort informationerne er blevet ’kopieret’ ved brug af [kortet], idet
    1) Det er kun denne betaling, som jeg ikke kan anerkende
    2) Beløbet er på max hvad man kan hæve på et kreditkort og unormalt høj sammenlignet med de øvrige transaktioner. …

7. november

Banken

… Du oplyser, at du har haft dit kort i din besiddelse hele tiden. Du har heller ikke oplyst din PIN-kode til andre.

Vi har forsøgt at indhente en kopi af kvitteringen for transaktionen, men vi har ikke modtaget svar fra salgsstedet. De er ikke forpligtet til at sende en kopi af deres kvittering, når transaktionen er foretaget med chip og PIN.

 I den anmeldte reklamation, er der brugt korrekt PIN-kode i første forsøg – i henhold til vores autorisationslog …

8. november

Klageren

…Udfra tidspunktet, som I nu har opgivet, kan jeg regne ud, at kortet er brugt ved betaling i taxa, dvs. med trådløs kortlæser hvor PIN bliver anvendt.

Som jeg husker denne dag var der problemer med nettet, hvorfor jeg skulle taste PIN to gange (fik at vide den ikke gik igennem).

Den trådl[ø]se kortlæser havde forbindelse til betaling via chaufførens telefon, hvorfor jeg mener, at beløbet på 9.999 BRL ikke har været vist (men et langt mindre beløb for en normal taxa tur, ca. 60-80 BRL)

Beløbet er jo max. Af hvad man kan trækkes på én overførsel, og kan slet ikke sammenlignes med en normal betaling.

Jeg er ikke vidende om hvordan beløbet på 9.999 BRL er fremkommet, men det er ganske usandsynligt, at en normal taxa tur ville koste det.

Jeg kan derfor ikke vide, om kortet er kopieret evt. sammen med info om PIN via kortlæseren eller om beløbet er manipuleret ved betaling (f.eks. via to terminaler) Jeg er ikke teknisk inde i kort opbygningen samt tilhørende sikkerhed, men jeg undrer mig alligevel over, at et beløb på 9.999 BRL (ca. 17.000 DKK) alligevel ikke bliver fanget i en eller anden kontrol, og jeg først skal opdage det 8 dage efter.

12. november

Banken

… Vi bemærker, at tidspunktet er dansk tid.
Vi har gennemgået din sag og vi kommer ikke til at kreditere dig beløbet.
Transaktionen er godkendt med chippen i dit kort og din personlige PIN-kode er blevet tastet. Det er dit ansvar som kortholder at kontrollere beløbet, før du godkender en transaktion.
Vi har derfor ikke mulighed for at behandle sagen yderligere på det foreliggende grundlag.
Hvis du har mulighed for at sende os en kvittering, hvor det beløb, du mener, at du skulle være blevet trukket, fremgår, så har vi mulighed for at genoptage sagen.
Vi bemærker, at det ikke er muligt at kopiere chippen i et kreditkort. Det er derfor dit kort, som har været til stede ved transaktionen.

12. november

Klageren

… Det er desværre ikke korrekt det som I skriver.
Jeg så et beløb på 60-80 BRL (som er den normalt takst for taxa), men betalingen var på 9.999 BRL f.eks. ved brug af to terminaler. …

14. november

Banken

… Den bestridte transaktion er godkendt med chip og din personlige PIN-kode. Det er dit ansvar som kortholder at kontrollere beløbet, før du godkender med din PIN-kode. Når du taster din PIN-kode, accepterer du beløbet. Vi bemærker, at det ikke er muligt at kopiere chippen i dit kort. …

 

Af kreditkortaftalen mellem banken og klageren fremgik blandt andet:

”…

13. Brug af kreditkortet

Kreditkortet bruges sammen med PIN-kode eller underskrift. …

Når brug af kreditkortet er registreret, forudsættes det, at kortindehaveren har initieret korttransaktionen, hvis registreringen ikke kan tilskrives tekniske problemer eller andre omstændigheder, som kortindehaveren i overensstemmelse med denne aftale ikke bærer risikoen for.

16. Tilbagekaldelse af betalingstransaktioner

Kortindehaveren kan ikke afbryde eller tilbagekalde en betalingstransaktion, efter at kortindehaveren har givet sit samtykke til transaktionen eksempelvis gennem brug af PIN-kode eller underskrift.

…”

Parternes påstande

Den 12. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal tilbageføre transaktionen på 9.999 BRL.

Bank Norwegian har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at kreditkortet er blevet misbrugt ved, at der er trukket 9.999 BRL i stedet for 60-80 BRL i forbindelse med taxa tur den 15. september 2019.

Betalingen foregik i en taxa, hvor han sad på bagsædet. Han så en terminal med et beløb på cirka 80 BRL, hvilket svarer til en normal taxa tur, men er blevet trukket 9.999 BRL. Transaktionen skete ved trådløs kortholder og ved brug af PIN-kode og kreditkort med chip. Terminalen var forrest ved chaufføren.

Den eneste årsag han kan tænke er, at det trådløse device med nummerpanel må have været forbundet til en anden terminal med et beløb på 9.999 BRL. Derfor mener han ikke, at han har forholdt sig uklogt i forbindelsen med betalingen. Han fik ingen kvittering - chaufføren sagde den var løbet tør for papir - og nu ved han, hvorfor han ikke kunne få den.

Bankens system burde have opfanget transaktionen, som var usædvanlig, og som svarede til, hvad der maksimalt kunne hæves.

Bank Norwegian har anført, at klageren hæfter for transaktionen. Der er tale om en autoriseret betaling. Derfor finder betalingslovens regler om tredjemandsmisbrug ikke anvendelse.

Klageren har oplyst, at han ikke har mistet kortet på noget tidspunkt. Klageren har videre oplyst, at han selv har tastet sin personlige pinkode ved transaktionen. Det var klagerens ansvar at kontrollere, at beløbet i terminalen var korrekt, før han godkendte transaktionen med sin pinkode.

MCC-koden for brugerstedet/salgsstedet var ”Taxi og limousiner”. Banken har forsøgt at få en kvittering fra salgsstedet, men de har ikke svaret på bankens henvendelser gennem VISA. Salgsstedet er ikke forpligtet til at sende en kvittering eller anden dokumentation, når transaktionen er autoriseret med chip og PIN-kode.

Klageren er nærmest til at dokumentere, at beløbet er forkert eller skulle have været lavere, og klageren har ikke fremlagt kvittering, dom, erkendelse fra salgsstedet eller lignende, der dokumenterer dette.

Det følger af punkt 16 i den vedlagte kreditkortaftale, at en transaktion som er godkendt med chip og pinkode ikke kan tilbagekaldes af kunden.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et kreditkort, der var udstedt af Bank Norwegian. Kredittens maksimum var 50.000 kr. Den 15. september 2019 blev der foretaget en transaktion med kortet på 9.999,99 BRL (brasilianske real) svarende til 16.994,81 kr. Betalingsmodtageren var i kategorien ”Taxi og limousiner”.

Klageren har anført, at han i en taxa ved trådløs aflæsning af kortet og indtastning af pinkode godkendte en betaling på cirka 80 BRL, hvilket var normal pris for en taxa-tur, og at chaufføren ikke kunne udstede kvittering for betalingen fordi ”den var løbet tør for papir”. Kortet har ikke været bortkommet. Banken har oplyst, at den har forsøgt at få en kvittering fra salgsstedet, men at salgsstedet ikke har svaret på bankens henvendelser gennem VISA. Banken har videre oplyst, at salgsstedet ikke er forpligtet til at sende en kvittering eller anden dokumentation, når transaktionen er autoriseret med chip og pinkode.

Af § 82, stk. 1, i lov om betalinger fremgår, at "En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. …"

Det lægges til grund, at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93. Misbrug af en betalers kort kan således efter omstændighederne ske ved anvendelse af korrekt pinkode og kortets chip. Sådanne transaktioner vil være uautoriserede.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard – udtaler:

Efter en konkret vurdering finder vi, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at transaktionen på 9.999,99 BRL beroede på misbrug af klagerens kort samt pinkode, hvorfor transaktionen således ikke er autoriseret af klageren. Vi har lagt vægt på

klagerens forklaring, beløbets størrelse og sagens øvrige omstændigheder.

Vi finder, at det efter det oplyste om omstændighederne ikke kan bebrejdes klageren, at han ikke kan fremlægge en kvittering for transaktionen, ligesom det ikke kan bebrejdes klageren, at han flere dage efter, hvor han blev bekendt med transaktionen, ikke længere kunne huske præcist, hvilket beløb han havde godkendt.

Ifølge betalingsloven § 100, stk. 3, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, medmindre banken har godtgjort, at der foreligger omstændigheder, som medfører videregående hæftelse, jf. § 100 stk. 4 og 5.

Banken har ikke godtgjort, at der er grundlag for at pålægge klageren videregående hæftelse. Klagerens hæftelse for tabet udgør herefter 375 kr., jf. lov om betalinger § 100, stk. 3.

Vi finder herefter, at banken over for klageren hæfter for den uberettigede transaktion på 9.999,99 BRL med fradrag af 375 kr. og med fradrag af de 80 BRL, som klageren har erkendt, at han har givet samtykke til.

Vi stemmer derfor for, at Bank Norwegian skal godtgøre klageren transaktionen på 9.999,99 BRL med fradrag af 375 kr. og med fradrag af 80 BRL.

To medlemmer – Karin Sønderbæk og Anders Holkmann Olsen – udtaler:

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionen er foretaget af klageren selv.

Vi finder, at en stillingtagen hertil vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Bank Norwegian skal inden 30 dage godtgøre klageren transaktionen på 9.999,99 BRL med fradrag af 375 kr. og med fradrag af 80 BRL.

Klageren får klagegebyret tilbage.