Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.

Sagsnummer:141/2015
Dato:10-02-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Poul Erik Jensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagernes krav om erstatning for tab ved dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at klagernes aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at deres beholdninger af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H var kunder i Nordnet Bank, hvor de var tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

I 2014 havde M bl.a. 5.000 stk. aktier i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. (Eagle aktier) i sit værdipapirdepot i banken, og H havde blandt andet 3.050 stk. Eagle aktier i sit værdipapirdepot.

Lukkekursen på aktien var den 15. oktober 2014 0,68 USD. Valutakursen USD/DKK var 5,801. M’s beholdning af Eagle aktier havde således en værdi på 19.723 DKK (5.000 stk. x 0,68 USD x kurs 5,801 = 19.723 DKK), og H’s beholdning af Eagle aktier havde en værdi på 12.031 DKK (3.050 stk. x 0,68 USD x kurs 5,801 = 12.031 DKK).

Den 15. oktober 2014 gennemførte Eagle Bulk Shipping Inc. et omvendt aktiesplit, hvorved antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret. Banken har oplyst, at banken fra sin informationsudbyder havde modtaget oplysning om, at Eagle Bulk Shipping Inc. havde gennemført en virksomhedsrekonstruktion (”financial restructuring”), men at denne af informationsudbyderen var kategoriseret som en ”reorganization” og derfor ikke blev registreret som en kapitalrekonstruktion med en reduktion af antallet af de eksisterende aktionærers aktier. Det omvendte aktiesplit var derfor ikke registreret på klagernes depoter, da handlen den 16. oktober 2014 åbnede kl. 15.30 dansk tid. Aktiekursen var ved åbningen 14,35 USD, og M’s beholdning af Eagle aktier havde således angiveligt en værdi på 71.750 USD svarende til 416.222 DKK og H’s beholdning af Eagle aktier angiveligt en værdi på 43.768 USD svarende til 253.895 DKK.

Banken har oplyst, at handlen med aktien blev lukket kort efter åbningen og forblev lukket til kl. 17.00 den 16. oktober 2014.

Den 16. oktober 2014 kl. 16.56 indlagde H en ordre i handelssystemet om salg af 3.050 stk. Eagle aktier med en limit på 13,90 USD. Salgsordren blev gennemført kl. 17.00 til kurs 13,75 USD. Valutakursen var 5,8229. Afregningsbeløbet udgjorde 41.895,56 USD efter fradrag af kurtage på 41,94 USD svarende til ca. 243.954 DKK.

Den 16. oktober 2014 kl. 17.01 indlagde M en ordre i handelssystemet om salg af 5.000 stk. Eagle aktier med en limit på 13,75 USD. Salgsordren blev gennemført kl. 17.01 til kurs 13,75 USD. Valutakursen var 5,8104. Afregningsbeløbet udgjorde 398.865 DKK efter fradrag af kurtage på 599 DKK.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien kl. 17.11 den 16. oktober 2014, og at banken lukkede handlen i aktien samme dag kl. 17.13.

Kl. 17.29 korrigerede banken beholdningen af Eagle aktier på klagernes depoter.

På et tidspunkt herefter kontaktede M banken telefonisk for at få afklaret sin og H’s usikkerhed om de indgåede handler. Klagerne har angivet tidspunktet til kl. 17.43, og banken har angivet tidspunktet til kl. 17.57.

Klagerne har oplyst, at bankens medarbejder under telefonsamtalen oplyste, at der havde været nogle problemer med registreringen af Eagle aktien, men at det ville blive rettet i løbet af aftenen.

Banken har oplyst, at medarbejderen under telefonsamtalen oplyste, at der var sket en kapitalrekonstruktion med et split af aktierne, samt at banken arbejdede på at lukke de åbne positioner.

Senere samme dag foretog banken et dækningskøb af 3.020 stk. Eagle aktier til H’s depot. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen 5,8229. Handlen blev opgjort til 48.785,80 USD inklusiv kurtage. Banken har oplyst, at dette resulterede i et tab for H på ca. 42.521 DKK.

Banken foretog ligeledes samme dag et dækningskøb af 4.950 stk. Eagle aktier til M’s depot. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen var 5,8321. Handlen blev opgjort til 466.590 DKK inklusiv kurtage. Banken har oplyst, at dette resulterede i et tab for M på ca. 71.714 DKK.

Den 17. oktober 2014 kl. 07.38 informerede banken klagerne om dækningskøbene via netbankens meddelelsessystem.

Af Nordnet Banks almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår bl.a.:

”…

G.7 FEJLAGTIG REGISTRERING I DEPOTET M.M.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret køb eller salg af værdipapirer i Kundens depot eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, påhviler det Selskabet at korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registreret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden på anmodning fra Selskabet snarest muligt til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Hvis Kunden undlader dette, er Selskabet berettiget til at berigtige fejlen ved at disponere på Kundens vegne og debitere Kundens konto for udgifter og omkostninger i forbindelse hermed.

…”

Parternes påstande

Den 21. april 2015 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal erstatte dem de tab, som dækningskøbene har påført dem.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at Nordnet Bank som den professionelle part begik en fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på deres depoter. Banken skal derfor erstatte dem det tab, som de har lidt ved dækningskøbene.

Det omvendte aktiesplit fandt sted og blev offentliggjort den 15. oktober 2014, og banken modtog denne dag information herom fra sin informationsudbyder, men alligevel havde banken ikke fået korrigeret hverken kurs eller beholdning i klagernes depoter, da de dagen efter foretog de pågældende handler. Det var derfor banken, der var nærmest til at bære risikoen for, at det overhovedet kunne lade sig gøre at foretage de omtvistede aktiehandler.

Handlen med Eagle aktien var lukket ned i den første halvanden time efter, at den amerikanske fondsbørs åbnede den 16. oktober 2014. Banken burde have udvist rettidig omhu ved at undersøge, hvad der lå til grund herfor.

Da M ringede, burde banken have givet korrekt information om det omvendte aktiesplit og konsekvenserne for aktiens kurs. I så fald ville klagerne have haft mulighed for omgående at annullere handlerne.

Banken var tilsyneladende ikke selv i stand til at annullere de indgåede handler, men gav først kl. 18.15 den amerikanske depotbank instruktion om at tilbagekøbe de aktier, som var fejlagtigt registreret.

Banken har ikke bevist, at den har gjort, hvad den kunne for at undgå tab.

De har levet op til deres forpligtelser i henhold til bankens almindelige betingelser for depot, hvoraf fremgår, at hvis kunden konstaterer fejl eller forstyrrelser, er kunden forpligtet til omgående at påtale dette over for banken.

Banken burde endvidere forinden tilbagekøbet af aktierne have rettet henvendelse til dem, jf. bankens almindelige betingelser for depot, G.7.

Nordnet Bank AB har anført, at den forkerte oplysning om depotværdien og antallet af aktier på klagernes depoter svarede til en fejlagtig postering. Klagerne solgte det forkert registrerede antal aktier. Det var åbenlyst, at der var tale om en fejl, og klagerne var derfor forpligtet til at levere de fejlagtigt solgte aktier tilbage. Dette følger af bankens betingelser samt af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Klagerne burde have undret sig over en exceptionel værdistigning i aktien og have undersøgt omstændighederne nærmere. Klagerne ville nemt have kunnet kontakte banken for at undersøge grunden til værdistigningen, forinden de solgte aktierne. På selskabets hjemmeside lå en pressemeddelelse med information om det omvendte aktiesplit, der blev gennemført som led i en rekonstruktion. Af pressemeddelelsen fremgik, at den eksisterende aktiekapital ville svare til 0,5 % af det rekonstruerede selskab, og at den resterende del blev fordelt på selskabets gældskreditorer. Det var derfor åbenlyst, at kursen på en konkurstruet aktie ikke kunne stige over 2.000 %. Klagerne var derfor ikke i god tro, da de valgte at disponere på baggrund af den åbenlyst fejlagtige postering og må bære omkostningerne ved korrektionen af det fejlagtige salg af aktier.

Det af klagerne anførte om, at banken allerede havde kendskab til selskabsbegivenheden, som resulterede i, at antallet af aktier blev reduceret, den 15. oktober 2014, er ikke korrekt. Banken blev først opmærksom på den markante kursstigning på aktien den 16. oktober 2014 kl. 17.11.

Tilbagekøbet blev afregnet til en gennemsnitskurs i tidsrummet kl. 18.15-20.08, hvorved klagerne opnåede samme kurs som andre kunder, der havde solgt fejlregistrerede aktier. Næste morgen kl. 7.38 blev klagerne informeret om forløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. ikke blev registreret på klagernes depoter som følge af en fejl fra Nordnet Banks side.

Kursen på klagernes Eagle aktier fremstod herefter som steget ca. 20 gange fra børsens lukning den 15. oktober 2014 til åbningen den 16. oktober 2014 uden, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagernes depoter. Sagens afgørelse beror herefter på, hvorvidt klagerne indså eller burde have indset, at depoternes udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klagerne, at de ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb.

Ankenævnet finder, at en afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.