Krav om opdeling og nedskrivning af gæld samt krav om afdragsordning.

Sagsnummer:103/2019
Dato:16-09-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, David Sander Hjortsø, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - bodeling, samlivsophævelse
Ledetekst:Krav om opdeling og nedskrivning af gæld samt krav om afdragsordning.
Indklagede:Alm. Brand Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om opdeling af gæld samt krav om afdragsordning med akkordering.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans tidligere ægtefælle, H, havde en fælles gæld til Alm. Brand Bank.

I et brev af 7. april 2014 til klageren opgjorde banken gælden til 1.054.567,28 kr. inklusiv renter. Banken anførte endvidere:

”… Samtidig kan vi oplyse, at vi ikke kan efterkomme dit ønske om at dele gælden mellem dig og din tidligere ægtefælle.

Hvis vi skal tage stilling til en eventuel deling af gælden vil vi forudsætte, at der bliver afviklet på begge ideelle halvdele.

Vi skal derfor bede dig om at sende et forslag til afvikling af gælden. …

Der er solidarisk medhæftelse af: [H] …”

Banken har oplyst, at der den 26. juli 2016 blev afholdt et fogedretsmøde mellem banken og klageren.

Den 12. februar 2019 indgav klageren en klage til banken, der i et brev af 19. februar 2019 til klageren svarede:

”… [bankens medarbejder, M] er ikke af den opfattelse, at han accepterede, gælden kunne opdeles mellem dig og din tidligere hustru. Han oplyser, det er korrekt, at han på fogedretsmødet accepterede at vurdere et akkordforslag fra dig.

Efterfølgende modtog banken følgende tre akkordforslag fra dig/din rådgiver:

  • august 2016, forslag om betaling af 115.000 kr.
  • december 2017, forslag om betaling af 140.000 kr.
  • februar 2018, forslag om betaling af 180.000 kr.

[M] har vurderet disse tre forslag og informeret dig om at banken ikke kunne acceptere dem.

Ultimo marts 2018 fremsatte du et nyt akkordforslag på 240.000 kr. med en afvikling over 20 år.  … Med hensyn til dit seneste forslag fra marts 2018 har vi desværre ikke fået sendt dig et svar … [M] vil vende tilbage til dig med et svar hurtigst muligt. …”

Parternes påstande

Den 7. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Alm. Brand Bank skal opdele gælden og indgå en afdragsordning med en rimelig akkordering.

Alm. Brand Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har prøvet at finde en rimelig løsning på sin gæld med banken siden 2014. Banken har holdt ham hen og ignoreret ham.

Banken lovede ham i fogedretten - efter fogedfuldmægtigens anbefaling - at den var villig til at opdele gælden mellem H og ham, og at den ville se på en akkordering.

Banken har anført, at den ikke erindrer sit løfte. Fogedretten har oplyst, at banken kan ringe til retten og få løftet bekræftet. Han har opfordret banken til at ringe til retten, men banken har ignoreret opfordringen.

Banken var 11 måneder om at svare på hans sidste akkordforslag. Bankens klageansvarlige har beklaget dette, men har afvist, at banken har håndteret sagen forkert.

Alm. Brand Bank har anført, at banken ikke er forpligtet til at acceptere klagerens akkordforslag.

Banken har ikke givet klageren tilsagn om opdeling af gælden mellem klageren og H, hverken under fogedretsmødet eller på et andet tidspunkt.

Banken er derfor ikke forpligtet til at efterkomme klagerens ønske om en opdeling af gælden.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at banken skulle have givet ham tilsagn om en opdeling af gælden.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren hæfter solidarisk for sin og sin tidligere ægtefælles fælles gæld til Alm. Brand Bank. Banken var derfor berettiget til at afvise at opdele gælden. Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken har givet ham tilsagn om opdeling af gælden.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkordordning eller en bestemt afviklingsordning.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.