Krav om erstatning begrundet i forkert/manglende oplysning om, at en ordre om salg af obligationer var gennemført. Spørgsmål om B-post kunne anses for "almindelig post".

Sagsnummer:64/2007
Dato:11-07-2007
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lotte Aakjær Jensen, Jørn Ravn, Ole Simonsen, Astrid Thomas
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i forkert/manglende oplysning om, at en ordre om salg af obligationer var gennemført. Spørgsmål om B-post kunne anses for "almindelig post".
Indklagede:SkandiaBanken
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i indklagedes forkerte/manglende oplysning om, at en ordre om salg af obligationer var gennemført.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde hos indklagede, hvor han bl.a. har et værdipapirdepot.

Ved telefaxskrivelse af 29. juli 2005 (fredag) gav klageren ordre om salg af to obligationsposter til en værdi på i alt ca. 865.000 kr. Ordren blev gennemført samme dag. Indklagede sendte med B-post en nota for handlen til klageren

Ved telefaxskrivelse af 1. august 2005 (mandag) genfremsendte klageren ordren i henhold til en telefonisk aftale med indklagede. Om baggrunden herfor har klageren anført, at han hverken lørdag den 30. juli 2005 eller mandag den 1. august 2005 modtog en bekræftelse for salget af obligationerne. Han ringede derfor til indklagede, som oplyste, at obligationerne ikke var blevet solgt. Indklagede har anført, at det ikke er dokumenteret, at klageren under telefonsamtalen fejlagtigt fik oplyst, at salgsordren ikke var gennemført, men at det ikke kan afvises, at der skete en misforståelse mellem klageren og den ekspederende medarbejder.

Den 2. august 2005 (tirsdag) modtog klageren notaen for salget den 29. juli 2005. Samme dag, den 2. august 2005, gav klageren via et børsmæglerselskab ordre om køb af 1.000 stk. DSV-aktier. Ordren blev gennemført den 3. august 2005 til kurs 591.

Klageren gjorde indsigelse mod forløbet over for indklagede og rejste krav om en erstatning på 14.000 kr., som blev opgjort på grundlag af, at kursen på DSV-aktier den 3. august 2005 var steget 14 point i forhold til den 2. august 2005. Indklagede afviste klagerens indsigelser og erstatningskravet.

Af indklagedes almindelige forretningsbetingelser fremgår bl.a.:

"5. Elektronisk Post

[Indklagede] forbeholder sig ret til at give kunden alle oplysninger i elektronisk form, …

Kunden vil modtage alle meddelelser, kontoudskrifter, årsopgørelser, notaer med videre som elektronisk post leveret i e-Boks i alle tilfælde, hvor kunden tidligere har modtaget papirbaseret eller elektronisk post I Netbank, jf. "Vilkår for e-Boks". Er kunden ikke tilsluttet Netbank bliver førnævnte udskrifter sendt med almindelig post."

Parternes påstande.

Den 27. februar 2007 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal betale 14.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter Ankenævnets skøn og mere subsidiært refundere sagsomkostninger på 150 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hans køb af DSV-aktier som følge af fejl fra indklagedes side blev forsinket én dag, hvorved han blev påført et kurstab på 14.000 kr. Som ansvarlig for forsinkelsen bør indklagede erstatte tabet.

Købet af aktierne skulle finansieres ved salget af obligationerne. Han afgav ikke salgs- og købsordren samtidig, idet han før købet ønskede at være sikker på, at han havde den fornødne likviditet.

Årsagen til, at han ikke modtog notaen for obligationssalget før den 2. august 2005, var, at indklagede sendte notaen som B-post, som normalt anvendes til reklameagtig post og lignende, hvor et par dages forsinkelse er uden betydning. En handelsnota, der indeholder vigtig information, bør sendes som A-post. Ifølge indklagedes almindelige forretningsbetingelser bliver bl.a. notaer sendt med "almindelig post" til kunder, der ikke er tilsluttet indklagedes netbank, hvilket ikke kan forstås som andet end A-post.

På hans telefoniske forespørgsel den 1. august 2005 oplyste indklagede fejlagtigt, at obligationerne ikke var blevet solgt. Den fejlagtige oplysning var direkte årsag til, at ordren om køb af 1.000 DSV-aktier blev forsinket én dag, hvorved han blev påført et kurstab på 14.000 kr. Det er udelukket, at der som anført af indklagede skulle være sket en misforståelse, idet han klart forespurgte, om obligationerne var solgt, hvortil den pågældende medarbejder svarede, at obligationerne ikke var solgt. Forløbet understøttes af hans efterfølgende genfremsendelse af ordren. Hvis indklagede korrekt havde oplyst, at obligationerne var solgt, ville han i stedet have givet ordre om køb af 1.000 DSV-aktier. Det dokumenterede køb af DSV-aktier beviser klart hans intention herom, der i øvrigt underbygges af, at han flere gange tidligere har investeret i netop dette selskab, som han nøje har fulgt.

Aktiekøbet blev foretaget via et børsmæglerselskab, fordi han efter det beskrevne forløb havde mistet tilliden til indklagede.

Ankenævnet bør indkalde parterne til mundtlig forhandling, jf. Ankenævnets vedtægter § 9, stk. 1, 1. pkt.

Indklagede har anført, at klageren ikke afgav købsordre på aktier i DSV i forbindelse med salgsordren på obligationerne, og at man ikke kendte til klagerens intention om at købe DSV-aktier. Endvidere kunne hverken indklagede eller klageren forudse kursstigningen i DSV-aktien.

En eventuel misforståelse i forbindelse med telefonsamtalen den 1. august 2005 og klagerens udokumenterede intention om at indgive en købsordre på DSV-aktier er ikke tilstrækkeligt grundlag for et erstatningskrav. Klagerens tab var ikke påregneligt. Skuffede forventninger kan ikke i sig selv danne grundlag for et krav på økonomisk kompensation.

Postekspeditionen foregik efter indklagedes sædvanlige praksis og i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Som internetbank benytter man sig hovedsagelig af elektronisk post. Handelsnotaer sendes primært direkte i e-Boks, hvor notaen figurerer umiddelbart efter handlen. Til kunder, der ikke er tilsluttet netbanken, sendes notaer med B-post via Postdanmark, hvor leveringstiden kan være flere dage

Spørgsmålet om refusion af klagegebyret på 150 kr. er et spørgsmål mellem klageren og Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme klagerens anmodning om mundtlig forhandling, jf. vedtægternes § 9, stk. 1, 1. pkt.

Ankenævnet finder, at det som anført af klageren må lægges til grund, at indklagede ved klagerens telefoniske henvendelse den 1. august 2005 fejlagtigt meddelte ham, at salgsordren vedrørende hans obligationer ikke var blevet gennemført, hvilket understøttes af de konkrete omstændigheder, herunder klagerens telefaxskrivelse af 1. august 2005.

3 medlemmer - Lars Lindencrone Petersen, Lotte Aakjær Jensen og Jørn Ravn - udtaler herefter:

Indklagede har i sine almindelige forretningsbetingelser anført, at alternativet til underretning via e-Boks er, at udskrifter sendes med "almindelig post". I betragtning af, at underretning via e-Boks sker øjeblikkeligt, finder vi, at det burde have fremgået udtrykkeligt, hvis indklagede vil forbeholde sig at sende notaer vedrørende gennemførte værdipapirhandler med B-post, der ifølge Post Danmarks hjemmeside benævnes "Økonomibreve". I mangel af en sådan angivelse i forretningsbetingelserne finder vi, at klageren berettiget kunne lægge til grund, at indklagede ville have sendt handelsnotaen vedrørende salget af obligationerne med det, som Post Danmark benævner "standardbrev" (af klageren benævnt "A-post"), således at han havde mulighed for at modtage denne uden unødig forsinkelse

Vi finder herefter, at det skyldes fejl hos indklagede, at klageren den 1. august 2005 ikke var eller blev klar over, at ordren om salget af obligationerne var blevet gennemført den 29. juli 2005. Det må endvidere lægges til grund, at klagerens manglende kendskab til salget var årsag til, at hans køb af DSV-aktier blev en dag forsinket.

Vi finder imidlertid ikke, at det kan pålægges indklagede at betale en erstatning svarende til det kurstab, som klageren blev påført som følge af forsinkelsen, idet der ikke var tale om en påregnelig følge af indklagedes fejl. Vi finder heller ikke, at det på andet grundlag kan pålægges indklagede at betale en erstatning eller en godtgørelse til klageren.

Vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

Da klagerens påstand hverken helt eller delvist tages til følge, refunderes klagegebyret på 150 kr. ikke, jf. Ankenævnets vedtægter § 16, stk. 1, 2. pkt.

2 medlemmer - Ole Simonsen og Astrid Thomas - udtaler:

Indklagede har i sine almindelige forretningsbetingelser anført, at alternativet til underretning via e-Boks er, at udskrifter sendes med "almindelig post", hvilket efter vores opfattelse må forstås som pr. brev.

Vi finder derfor ikke, at klageren med rette kunne lægge til grund, at brevforsendelsen nødvendigvis ville ske via Post Danmarks A-post. Derfor stemmer også vi for, at klagen ikke tages til følge.

Vi er i øvrigt enige med flertallet i, at det tab, klageren mener at have lidt, ikke er en påregnelig følge af den fremsendelsesmåde, indklagede har valgt.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.