Indsigelse mod hæftelse for bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring.

Sagsnummer:404/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Udlån - hæftelse
Forsikring - låneforsikring
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold

Indledning

Sagen vedrører klagernes indsigelse mod hæftelse for et bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring. 

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, indgik i september 2013 en ”Låneaftale med SAFE” med Santander Consumer Bank om et lån på 217.990 kr. til finansiering af en båd.

Af bankens Almindelige forretningsbetingelser fra januar 2012 fremgik blandt andet:

§ 4 SANTANDER SAFE

Debitor har i forbindelse med låneaftalen tegnet en Santander Safe, som er en forsikring, der betaler ydelsen på lånet i tilfælde af, at debitor bliver syg eller opsagt fra sit job. I tilfælde af dødsfald indfries restgælden på bådlånet. Forsikringen dækker hele lånets løbetid og opkræves samlet ved etablering af låneaftalen.

Den månedlige ydelse for forsikringen fremgår under låne- og kreditoplysninger på låneaftalen. Ydelsen på forsikringen er fastsat på basis af lånets løbetid. Hvis forsikringen opsiges før lånets udløb, vil der blive beregnet og opkrævet en præmie, som passer til den faktiske løbetid for denne forsikring.

Debitor modtager ved etablering af låneaftalen, forsikringsbeviset samt et faktaark der præciserer de vigtigste vilkår for forsikringen. Debitor vil herefter fra Santander modtage forsikringsbetingelserne.

…”

Det fremgik af låneaftalen, at lånet skulle afdrages med 84 månedlige ydelser på 3.593 kr. hver den første i måneden, første gang den 1. november 2013. Ydelsen indeholdt ikke SAFE præmie. Renten var variabel på for tiden 9,45 % om året, med månedlig rentetilskrivning.

Banken har oplyst, at grundet en fejl fra bankens side blev SAFE forsikringen aldrig tegnet for klagerne. De modtog ikke en police med forsikringsbetingelserne, og de blev aldrig opkrævet præmie.

Klagerne har oplyst, at M i juni 2015 fik en blodprop i hjernestammen. Han har efterfølgende gennemgået flere store operationer og er for nylig blevet bevilget et flexjob, hvor han er vurderet til rådighed 70 % af 12 timer pr. uge, men har ikke fundet en egnet arbejdsplads.

Klagerne har endvidere oplyst, at de har betalt alle ydelser på bådlånet, bortset fra i efteråret 2017 og 2018, hvor de kontaktede banken og oplyste, at de på grund af M’s sygdom og en flytning var økonomisk pressede. Begge gange fik de lov til at få to ydelsesfri måneder på lånet.

I oktober 2019 blev klagerne kontaktet telefonisk af banken, der orienterede dem om, at banken ved lånets oprettelse aldrig fik tegnet forsikringen. Som kompensation herfor tilbød banken klagerne at oprette forsikringen straks, således at de ikke skulle overstå en karensperiode, førend de kunne få fuldt udbytte af forsikringen. Banken tilbød ligeledes at betale forsikringspræmien bagudrettet.

Klagerne har oplyst, at banken senere i oktober 2019 telefonisk oplyste, at forsikringsselskabet, hvor SAFE forsikringen skulle tegnes, havde oplyst, at såfremt der var sket en skade i 2015, var kravet forældet i oktober 2019.

Den 28. oktober 2019 indbragte klagerne sagen for Ankenævnet.

Klagerne har oplyst, at M fik et større beløb udbetalt fra sit pensionsselskab, og at de pr. 1. november 2019 indfriede bådlånet i banken.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyste banken den 6. januar 2020, at den havde tegnet SAFE forsikringen med tilbagevirkende kraft og uden beregning for klagerne. De samlede forsikringsgebyrer, som banken havde afholdt for klagerne som kompensation, udgjorde i alt 20.695,68 kr. Da klagerne havde indfriet bådlånet i banken, ophørte forsikringen dog pr. indfrielsesdagen.

Den 5. februar 2020 modtog klagerne en forsikringspolice vedrørende SAFE forsikringen.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Santander Consumer Bank skal betale, hvad SAFE forsikringen ville have dækket, hvis banken havde tegnet forsikringen i forbindelse med låneoptagelsen i september 2013.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken har erkendt, at den har begået en fejl i forbindelse med oprettelsen af deres lån. Som følge af denne fejl modtog de aldrig en forsikringspolice og tænkte derfor ikke på, at forsikringen ville kunne dække i forbindelse med M’s sygdom.

Det bestrides, at M’s eventuelle krav under forsikringen er forældet, da forsikringen på grund af bankens fejl ikke blev tegnet.

Efter at de i februar 2020 har modtaget forsikringspolicen og gennemlæst den, kan de se, at forsikringen kunne have hjulpet dem i deres svære situation med M’s lange sygdomsperiode.

Det er urimeligt, hvis de, som anført af banken, skal slås med Santander Forsikring om, hvorvidt de kan få den skadesdækning, som de aldrig har haft mulighed for at søge. Det kan ikke være rigtigt, at banken kan lave en så stor fejl og så henvise til Santander Forsikring. De kan ikke kræve noget af Santander Forsikring, da de aldrig har haft noget med dem at gøre.

Kunderådgiveren i banken nævnte, at forsikringen dækkede betaling af afdrag på lånet i tre år. Det giver et beløb på ca. 130.000 kr., og hvis man fratrækker de 20.695,68 kr., som banken har overført til forsikringsselskabet, så skal banken betale 109.304,32 kr. til dem, og så kan banken ”slås” med Santander Forsikring om at få dette beløb dækket. Det må være den mest retfærdige måde at løse problemet på.

Santander Consumer Bank har anført, at klagerne aldrig har betalt for et SAFE produkt.

Klagerne har på intet tidspunkt forud for bankens henvendelse i efteråret 2019 kontaktet hverken banken eller forsikringsselskabet vedrørende manglende police og betingelser.

Klagerne kunne som følge heraf næppe være i god tro om, hvorvidt der var tegnet en forsikring.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet uden beregning for klagerne tegnet SAFE forsikringen med tilbagevirkende kraft fra indgåelsen af låneaftalen i september 2013, til lånet blev indfriet i november 2019.

Klagerne har herefter mulighed for at anmelde en skade, som er opstået, mens forsikringen var i kraft, over for forsikringsselskabet. Hvorvidt der måtte være en dækningsberettiget skade, er herefter en sag mellem klagerne og forsikringsselskabet.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M og H, indgik i september 2013 en ”Låneaftale med SAFE” med Santander Consumer Bank om et lån på 217.990 kr. til finansiering af en båd.

Banken har erkendt, at den begik en fejl, idet SAFE forsikringen til lånet aldrig blev tegnet. Klagerne modtog ikke en police med forsikringsbetingelserne, og de blev aldrig opkrævet præmie.

Klagerne har anført, at forsikringen kunne have hjulpet dem i forbindelse med, at M i 2015 blev alvorligt syg.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet uden beregning for klagerne tegnet SAFE forsikringen med tilbagevirkende kraft fra indgåelsen af låneaftalen i september 2013, til lånet blev indfriet. Klagerne har herefter mulighed for at anmelde en skade, som er opstået, mens forsikringen var i kraft, over for forsikringsselskabet.  

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved at undlade at tegne SAFE forsikringen, der var tilknyttet lånet.

Det er endvidere oplyst, at klagerne henvendte sig til banken i 2017 og 2018, hvor de på grund af M’s sygdom og en flytning var økonomisk pressede. Begge gange fik de lov til at få to afdragsfri måneder på lånet. På den baggrund finder Ankenævnet ligeledes, at banken burde have opdaget fejlen i forbindelse med disse henvendelser.

Ankenævnet finder på den baggrund, at banken bør betale, hvad forsikringen ville have betalt, hvis den var blevet tegnet som aftalt, og anmeldelse til forsikringsselskabet var sket, da klagerne bad banken om henstand.

Klagerne får herefter medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Santander Consumer Bank skal inden 30 dage betale klagerne, hvad forsikringen ville have betalt, hvis den var blevet tegnet som aftalt, og anmeldelse til forsikringsselskabet var sket, da klagerne bad banken om henstand.

Klagerne får klagegebyret tilbage.