Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst og for dækningskøb.

Sagsnummer:402/2014
Dato:01-07-2015
Ankenævn:Kari Sørensen, Kjeld Gosvig Jensen, Poul Erik Jensen, Morten Bruun Pedersen og Andreas Moll Årsnes
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst og for dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning for en kursgevinst og et dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

I 2014 havde klageren blandt andet 2.100 styk aktier i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. (Eagle aktier) i sit værdipapirdepot i banken.

Lukkekursen på aktien var den 15. oktober 2014 0,68 USD. Valutakursen USD/DKK var 5,801. Klagerens beholdning af Eagle aktier havde således en værdi på ca. 8.284 DKK (2.100 styk x 0,68 USD x kurs 5,801 = 8.283,83 DKK).

Den 15. oktober 2014 gennemførte Eagle Bulk Shipping Inc. et omvendt aktiesplit, hvorved antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret. Banken har oplyst, at banken fra sin informationsudbyder havde modtaget oplysning om, at Eagle Bulk Shipping Inc. havde gennemført en virksomhedsrekonstruktion (”financial restructuring”), men at denne af informationsudbyderen var kategoriseret som en ”reorganization” og derfor ikke blev registreret som en kapitalrekonstruktion med en reduktion af antallet af de eksisterende aktionærers aktier. Det omvendte aktiesplit var derfor ikke registreret på klagerens depot, da handelen den 16. oktober 2014 åbnede kl. 15.30 dansk tid. Aktiekursen var ved åbningen 14,35 USD, og klagerens beholdning af Eagle aktier havde således angiveligt en værdi på 30.135 USD svarende til ca. 174.813 DKK.

Banken har oplyst, at handlen med aktien blev lukket kort efter åbningen og forblev lukket til kl. 17.00 den 16. oktober 2014.

I tidsrummet kl. 16.01-16.13 den 16. oktober 2014 indlagde klageren i alt fem ordrer i handelssystemet om salg af 2.100 styk Eagle aktier med et limit mellem 13,75 og 13,76 USD. To af disse ordrer blev gennemført i otte dele kl. 17.00 til kurserne 13,75 USD og 13,76 USD. Valutakursen var 5,8229. Afregningsbeløbet udgjorde i alt 28.827,87 USD efter fradrag af kurtage på 50,13 USD.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien kl. 17.11 den 16. oktober 2014, og at banken lukkede handlen i aktien samme dag kl. 17.13. Kl. 17.29 korrigerede banken beholdningen af Eagle aktier på klagerens depot.

Senere samme dag foretog banken et dækningskøb af 2.079 styk Eagle aktier til klagerens depot. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen 5,8229. Handlen blev opgjort til 33.601,44 USD inklusiv kurtage. Banken har oplyst, at dette resulterede i et tab for klageren på ca. 29.475 DKK.

Den 17. oktober 2014 kl. 07.38 informerede banken klageren om dækningskøbet via netbankens meddelelsessystem.

Af Nordnet Banks almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår blandt andet:

”…

G.7 FEJLAGTIG REGISTRERING I DEPOTET M.M.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret køb eller salg af værdipapirer i Kundens depot eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, påhviler det Selskabet at korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registreret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden på anmodning fra Selskabet snarest muligt til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Hvis Kunden undlader dette, er Selskabet berettiget til at berigtige fejlen ved at disponere på Kundens vegne og debitere Kundens konto for udgifter og omkostninger i forbindelse hermed.

Hvis Selskabet har foretaget korrektion, skal Selskabet uden ugrundet ophold underrette Kunden herom.

Selskabet er ikke ansvarlig over for Kunden for sådanne fejlposteringer. Tilsvarende gælder også, hvis Selskabet på anden måde har registreret værdipapirer i depotet eller sat midler ind på en tilhørende konto, som rettelig ikke tilkommer Kunden.

G.10 BEGRÆNSNING AF SELSKABETS ANSVAR

a) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester

Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse, er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende.

…”

Parternes påstande

Den 2. december 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal erstatte ham det tab, som dækningskøbet har påført ham, samt erstatte ham den kursgevinst, som han opnåede, da han solgte 2.100 styk Eagle aktier den 16. oktober 2014.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han valgte at sælge sin beholdning af Eagle aktier, da han så, at kursen var steget kraftigt. Forinden salget undersøgte han årsagen til kursstigningen og fandt en artikel på internettet, hvoraf det fremgik, at selskabet var blevet rekonstrueret og nu havde en stærk balance og en stærk likviditet. Han var således i god tro, da han solgte Eagle aktierne, og der gik et afregningsbeløb på 28.827,87 USD ind på hans konto.

Banken begik en fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på hans depot. Han burde ikke have indset fejlen. Han havde købt Eagle aktierne godt et halvt år tidligere til en kurs på knap 5 USD. Der var alene tale om en tredobling i forhold til hans anskaffelsespris og ikke en 2.000 % stigning, som anført af banken.

Han havde fuld tillid til bankens registrering på hans depot. Det burde derfor ikke have været teknisk muligt for ham at sælge flere aktier end han havde. Bankens manglende systemopdateringer har påført ham et tab på ca. 29.000 DKK. Fejlen og tabet kan alene tilskrives banken som den professionelle part.

Han har ikke, som anført af banken, i 2014 gennemført 130 handler i bankens elektroniske handelssystem. Han har alene gennemført 52 handler i 2014 forinden handlerne med Eagle aktien i oktober 2014. Det forhold, at han har gennemført andre handler i 2014 medfører imidlertid ikke, at han burde have indset fejlen.

Banken har påberåbt sig en bestemmelse om fejlposteringer i bankens almindelige betingelser. Der er imidlertid ikke tale om fejlposteringer men om, at banken ikke har formået at opdatere sit system korrekt med de oplysninger, der er tilgået markedet. Af bankens svar i klagesagen fremgår således, at banken havde modtaget information om den gennemførte rekonstruktionen.

Banken har endvidere henvist til, at han skulle have kontaktet banken, forinden han gennemførte handlen. Han var ikke opmærksom på, at der var tale om en fejlagtig registrering. Det er påfaldende, at banken mener, at han, der er forbruger, skulle informere banken om et forhold, som banken ikke selv som professionel aktør kunne konstatere.

Banken foretog tilbagekøb uden forudgående drøftelser med ham, til den højest tænkelige kurs.

Nordnet Bank AB har anført, at den forkerte oplysning om depotværdien og antallet af aktier på klagerens depot svarede til en fejlagtig postering. Klageren solgte det forkert registrerede antal aktier. Det var åbenlyst, at der var tale om en fejl, og klageren var derfor forpligtet til at levere de fejlagtigt solgte aktier tilbage. Dette følger af bankens betingelser samt af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Klageren burde have undret sig over en exceptionel værdistigning i aktien og have undersøgt omstændighederne nærmere. Klageren ville nemt have kunnet kontakte banken for at undersøge grunden til værdistigningen. På selskabets hjemmeside lå en pressemeddelelse med information om det omvendte aktiesplit, der blev gennemført som led i en rekonstruktion. Af pressemeddelelsen fremgik, at den eksisterende aktiekapital ville svare til 0,5 % af det rekonstruerede selskab, og at den resterende del blev fordelt på selskabets gældskreditorer. Det var derfor åbenlyst, at kursen på en konkurstruet aktie ikke kunne stige over 2.000 %. Klagerens anskaffelsespris for aktien er ikke relevant. Klageren var derfor ikke i god tro, da han valgte at disponere på baggrund af den åbenlyst fejlagtige postering og må bære omkostningerne ved korrektionen af det fejlagtige salg af aktier.

Tilbagekøbet blev afregnet til en gennemsnitskurs i tidsrummet 18.15-20.08, hvorved klageren opnåede samme kurs som andre kunder, der havde solgt fejlregistrerede aktier. Banken agerede bedst muligt for klageren ved at handle uden at kontakte klageren først. Næste morgen kl. 7.38 blev klageren informeret om forløbet.

Klageren var erfaren i handel med værdipapirer i banken og havde i 2014 gennemført omkring 130 handler. Al handel med værdipapirer på bankens platform skete på klagerens eget ansvar.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. ikke blev registreret på klagerens depot som følge af en fejl fra Nordnet Banks side.

Kursen på klagerens Eagle aktier fremstod herefter som steget cirka 20 gange fra børsens lukning den 15. oktober 2014 til åbningen den 16. oktober 2014 uden, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot.

Ankenævnet finder ikke, at banken som følge af fejlen skal godtgøre klageren den kursgevinst, som han opnåede, da han solgte 2.100 styk Eagle aktier den 16. oktober 2014.

Spørgsmålet om, hvorvidt banken skal erstatte klageren det tab, som dækningskøbet har påført ham, beror på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb.

Ankenævnet finder, at en afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i, at banken skal erstatte ham den kursgevinst, som han opnåede, da han solgte 2.100 styk Eagle aktier den 16. oktober 2014.

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører, om banken skal erstatte klageren det tab, som dækningskøbet har påført ham.