Indsigelse mod modregning i indestående på budgetkonto umiddelbart forinden indbetaling af feriepenge på kontoen.

Sagsnummer:123/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen , Peter Stig Han-sen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Modregning - trangsbeneficium
Ledetekst:Indsigelse mod modregning i indestående på budgetkonto umiddelbart forinden indbetaling af feriepenge på kontoen.
Indklagede:Folkesparekassen
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod modregning i et indestående på hans budgetkonto umiddelbart forinden indbetaling af feriepenge på kontoen.

Sagens omstændigheder

Klageren havde en lejelejlighed i Danmark og var tilmeldt Folkeregistret på denne adresse. Klageren havde fremlejet sin lejlighed, idet han p.t. opholdt sig i udlandet.

Klageren var kunde i Folkesparekassen, hvor han havde en lønkonto, en budgetkonto og et lån, som i henhold til låneaftalen skulle afvikles med en månedlig ydelse på 900 kr.

Klageren har oplyst, at han ikke havde nogen lønindtægter i Danmark, og at der på budgetkontoen hovedsagelig indgik leje fra udlejning af hans lejlighed. Denne indtægt skulle blandt andet dække hans betaling af husleje til udlejeren, arbejdsløshedskasse og forbrug i lejligheden.

Den 27. marts 2018 indgik der leje for april måned på 5.700 kr. på klagerens budgetkonto, hvorefter der var et indestående beløb på 7.379,17 kr. på kontoen.

Den 28. marts 2018 overførte sparekassen 3.870 kr. fra klagerens budgetkonto til hans lønkonto til inddækning af et overtræk på lønkontoen opstået i forbindelse med betalinger via betalingsservice samt overførsel til afvikling af klagerens lån. Det indestående beløb på budgetkontoen udgjorde herefter 3.509,17 kr. Ved en mail til klageren samme dag orienterede sparekassen ham om modregningen.

Den 28. marts 2018 indgik der feriepenge på klagerens budgetkonto på 6.208,52 kr.

Samme dag blev der betalt husleje på 3.269,32 kr., arbejdsløshedskasse på 1.332 kr.  og internet på 200 kr. fra budgetkontoen, hvorefter der var et indestående på 4.916,37 kr. på kontoen, som klageren overførte til en tredjemand.

Af sparekassens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder gældende fra den 1. januar 2018 fremgår blandt andet:

 ”8. Modregning

Folkesparekassen kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos Folkesparekassen. Det gælder dog ikke den del af kundens løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. Visse indlån er efter lovgivningen sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning.

Folkesparekassen giver besked ved modregning.”

Parternes påstande

Den 4. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at sparekassen skal tilbageføre modregningen på 3.870 kr.

Folkesparekassen har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at modregningen var uberettiget.

Sparekassen havde tidligere oplyst, at den ikke ville overføre penge mellem hans budgetkonto og hans lønkonto. Det var meningen, at den husleje, som han fik indbetalt på budgetkontoen, skulle dække hans faste udgifter. Huslejen udgjorde 5.700 kr., og han havde faste udgifter for over 6.000 kr.

Da han ikke havde nogen lønindtægter i Danmark, kunne han ikke overholde afviklingen af sit lån, der blev trukket fra hans lønkonto.

Hans lejer havde betalt et indskud i forbindelse med lejemålet til hans budgetkonto. Disse penge kunne han ikke bruge. Efter sparekassen foretog modregning i 3.870 kr. af den indbetalte husleje på budgetkontoen, var det derfor hans feriepenge, der indgik på kontoen, der blev brugt til at betale hans faste udgifter.

Hans økonomi var yderst stram, og sparekassen smadrede hans økonomi fuldstændig ved at foretage modregning uden at sørge for, at hans faste udgifter forinden var blevet betalt.

Folkesparekassen har anført, at modregningen skete inden for rammerne af den lovgivning og de regler, som gælder for kundeforhold i sparekassen.

Det var samme juridiske person, der ejede de to konti, og sparekassen havde et forfaldent tilgodehavende hos klageren, idet modregningen skete til inddækning af et overtræk på klagerens lønkonto.

Sparekassen overholdt bestemmelsen i punkt 8 i sine almindelige forretningsbetingelser.

Sparekassen foretog ikke modregning i klagerens feriepenge, idet disse faktuelt ikke var indgået på kontoen, da modregningen fandt sted.

Der blev givet meddelelse til klageren om den foretagne modregning.

Klageren hæfter under alle omstændigheder for overtræk på sin lønkonto.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var bosiddende i udlandet og havde fremlejet sin lejelejlighed i Danmark. Klageren har oplyst, at han ikke havde nogen lønindtægter i Danmark, men alene modtog lejeindtægt for udlejning af sin lejlighed.

Det er ikke godtgjort, at Folkesparekassen ved en mundtlig aftale med klageren havde afskåret sig fra at foretage modregning i indeståendet på budgetkontoen.

Modregningen i beløbet på 3.870 kr. skete til inddækning af et overtræk på klagerens lønkonto, og da sparekassen således havde et forfaldent retskraftigt krav mod klageren, var sparekassen som udgangspunkt berettiget til at foretage modregning som sket.

Efter sparekassens modregning den 27. marts 2018 var der et indestående beløb på 3.509,17 kr. på budgetkontoen, hvorefter der den 28. marts 2018 indgik feriepenge på 6.208,52 kr., og efter betaling af husleje, arbejdsløshedskasse og internet, var der et indestående beløb på 4.916,37 kr. på kontoen, som klageren overførte til en tredjemand. Ankenævnet finder på dette grundlag ikke, at modregningen var i strid med sparekassens almindelige forretningsbestemmelser.

Ankenævnet finder heller ikke, at indeståendet på budgetkontoen var af en sådan beskaffenhed, at sparekassen var afskåret fra at foretage modregning.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at der på andet grundlag er anledning til at tilsidesætte den skete modregning.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.