Værdipapirer, futures, optioner.

Sagsnummer:643/1992
Dato:20-09-1993
Ankenævn:Niels Waage, Peter Møgelvang-Hansen, Peter Stig Hansen, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Værdipapirer, futures, optioner.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indklagede er et børsmæglerselskab ejet af et pengeinstitut. Den 2. december 1992 indgav klageren klage til Ankenævnet over indklagedes dispositioner vedrørende en investeringsaftale mellem parterne. Det fremgår af sagen, at indklagede den 6. august 1992 havde sendt afregninger vedrørende engagementet til klageren, hvoraf fremgik, at indklagede havde hævet 309.000 kr. og 61.250 kr. på klagerens konto, hvilke beløb udgjorde klagerens tab på engagementet.

Ved skrivelse af 10. september 1992 meddelte indklagedes advokat, at indklagede krav var overgivet ham til inkasso, og at kravet inklusive takstmæssigt inkassosalær var opgjort til 423.913,11 kr.

Det fremgår endvidere af sagen, at klageren gør gældende, at indklagede har misligholdt investeringsaftalen, idet det anføres, at investeringsaftalen var omfattet af en garantiordning, at det var aftalt, at klageren højst kunne påføre et tab på 100.000 kr. og, at en EDB-spærring på et tabslimit på 30.000 kr. var sat ud af kraft af indklagede.

Indklagede har bestridt rigtigheden af disse anbringender.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en bedømmelse af sagen nødvendiggør parts - og vidneforklaringer om de aftaler, der er indgået mellem parterne. Da afgivelsen af sådanne forklaringer ikke kan ske ved nævnet, men alene ved den ret, ved hvilken sagen er anlagt, afviser nævnet sagen i medfør af § 7, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.