Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning vedrørende hjemtagelse og kurssikring og for lang ekspeditionstid ved hjemtagelse af Totalkreditlån.

Sagsnummer:12/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - kurssikring
Realkreditbelåning - ekspeditionstid
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning vedrørende hjemtagelse og kurssikring og for lang ekspeditionstid ved hjemtagelse af Totalkreditlån.
Indklagede:Handelsbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav begrundet i mangelfuld rådgivning vedrørende hjemtagelse og kurssikring og for lang ekspeditionstid ved hjemtagelse af et Totalkreditlån.

Sagens omstændigheder

Klageren kontaktede i efteråret 2019 Handelsbanken med en anmodning om at optage et realkreditlån. Klageren havde et lån i et andet pengeinstitut, der udløb den 31. marts 2020.

Den 16. december 2019 afgav banken et lånetilbud vedrørende et Totalkreditlån, som klageren underskrev. Lånet var et 30-årigt 1 % obligationslån med hovedstol på 3.310.000 kroner og med afdragsfrihed i 10 år. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) var 2,1, og på lånetilbudstidspunktet var kursen på 97,43. Klageren valgte at vente med at hjemtage lånet.  

Klageren har anført, at hun i midt februar 2020 kontaktede banken med henblik på at hjemtage lånet, og at banken frarådede hende at hjemtage lånet og foretage kurssikring. Banken har bestridt at have rådgivet klageren til ikke at hjemtage og kurssikre lånet.

Den 12. marts 2020 klokken 10.31 sendte klageren følgende besked til sin bankrådgiver via Netbank:

”Vi har tidligere talt [om,] at jeg har fået kredit på en forkert konto, og du ville rette. De 50.000 kredit skal vedr. Budgetkontoen. Kan de ikke bytte navn?

En anden ting er realkreditlånet der skal på plads denne måned. Mon ikke vi skal trække en streg og få det hjem? Kursen er over 100 pt., men går nedad?”

Den 13. marts 2020 (fredag) konstaterede klageren, at banken ikke på baggrund af hendes henvendelse via Netbank havde hjemtaget lånet.

Den 16. marts 2020 (mandag), hvor klageren og banken talte sammen, tilbød banken at hjemtage Totalkreditlånet, men det var ikke længere muligt at hjemtage det til den af klageren ønskede kurs. Det er uoplyst, hvilken kurs lånet kunne hjemtages til.

Den 19. marts 2020 tilbød banken klageren et 30-årigt P5 banklån med hovedstol på 3.232.000 kroner og med afdrag i hele løbetiden. Renten var fast 0,78 % om året i fem år. Lånets ÅOP var 0,8. Stiftelsesomkostningerne udgjorde i alt 9.760 kroner (stiftelsesprovision 1.000 kroner + tinglysningsattest 6.260 kroner + vurdering 2.500 kroner = 9.760 kroner).

Den 19. marts 2020 skrev bankrådgiveren blandt andet følgende til klageren:

”Som aftalt i telefonen, kan jeg tilbyde dig et Prioritetslån P5, hvor renten er bundet i 5 år og med afdrag hele løbetiden. Renten vil være 0,78 i de 5 år. Dette Tilbud er i stedet for det oprindelige tilbud på Totalkredits fast rente lån uden afdrag, hvor der vil fremkomme et kurstab som du ikke vil have.

Der vil ikke være kurstab ved udbetalingen af Prioritetslånet da dette udbetales til kurs 100, men hvis du ønsker at indfri før tid, altså før de 5 år er gået (kaldet bindingsperioden) så vil der være en overkurs som ikke kendes førend der bliver lavet et indfrielsestilbud til dig. …”

Klageren har fremlagt en udskrift, der viser kursudviklingen på obligationerne bag Totalkreditlånet i perioden 10. februar -19. marts 2020. Det fremgår, at gennemsnitskursen den 10. februar 2020 var 99,269. Herefter var kursen stigende til 100,738 den 9. marts 2020, hvorefter kursen var faldende. Den 12. marts 2020 var gennemsnitskursen 99,983, den 16. marts 2020 var gennemsnitskursen 96,903, og den 19. marts 2020 var gennemsnitskursen 92,913.

Den 27. marts 2020 underskrev klageren en omprioriteringsaftale og en låneaftale på P5 banklånet.

I november 2020 indfriede klageren P5 banklånet med overkurs på 51.096,17 kroner og optog et lån i et andet pengeinstitut. For indfrielsen af P5-lånet betalte klageren et gebyr på 1.250 kroner.

Klageren indgav den 10. januar 2021 en klage over Handelsbanken til Ankenævnet.

Klageren har opgjort følgende tab:

Stiftelsesprovenu

1.000 kroner

Indfrielsesgebyr

1.250 kroner

Tinglysningsattest

6.260 kroner

Overkurs ved indfrielsen af lånet

51.096 kroner

Kurstab opstået i forbindelse med tegningen af det nye lån

22.685 kroner

I alt

82.291 kroner

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Handelsbanken skal betale 82.291 kroner.

Handelsbanken har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken har ydet mangelfuld rådgivning, og at den ikke handlede som aftalt og forventet den 12. marts 2020, hvor hun anmodede banken om at hjemtage lånet, hvilket ikke skete.

Hun besluttede at vente med at kurssikre lånet, da kursen på lånetilbudstidspunktet var 97,43, og fordi der var flere måneder til, at hendes eksisterende lån udløb.

Da hun i februar 2020 telefonisk kontaktede banken med henblik på at hjemtage lånet, var kursen over 100. Imidlertid frarådede banken hende at hjemtage lånet, da der var 4-6 uger til, at hendes eksisterende lån skulle indfries. Ifølge banken ville situationen med Corona-pandemien gavne kursen på lånet. Hun blev også rådgivet til ikke at kurssikre lånet. Hun valgte at følge bankens råd om ikke at hjemtage eller foretage kurssikring.

Den 12. marts 2020 klokken 10.31 sendte hun en besked i Netbank til sin bankrådgiver, hvor hun bad om hjemtagelse af Totalkreditlånet. På dette tidspunkt var kursen på lånet over 100. Da alt omkring lånet havde været klart i flere måneder, var hun overbevist om, at banken ville hjemtage lånet straks på baggrund af henvendelsen.

Den 16. marts 2020 var det ikke længere muligt at hjemtage Totalkreditlånet til den kurs, hun ønskede, og hun afslog derfor bankens tilbud om at hjemtage lånet.

Da hendes lån i et andet pengeinstitut udløb den 31. marts 2020, var hun nødsaget til at optage P5 banklånet.

Banken har handlet ansvarspådragende ved at have rådgivet hende til ikke at kurssikre og hjemtage lånet i februar 2020 og ved ikke at have handlet på hendes anmodning om at hjemtage lånet den 12. marts 2020.

Handelsbanken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren.

Klageren og banken drøftede Totalkreditlånet den 10. februar 2020, hvor klageren oplyste, at hun ikke ville betale for kurssikring af lånet. Det var klagerens egen beslutning at afvente kursudviklingen.

Klageren var løbende blevet oplyst om risikoen for, at kurserne ville kunne udvikle sig ufordelagtigt for klageren, hvis hun ventede med at hjemtage eller kurssikre lånet. Derudover blev klageren oplyst om, at der skulle betales renter fra lånets udbetaling, men banken havde ikke af denne eller andre grunde frarådet klageren at hjemtage lånet.

Klagerens besked sendt til banken via Netbank den 12. marts 2020 kunne ikke forstås sådan, at bankrådgiveren skulle sætte udbetalingen af Totalkreditlånet i gang. Beskeden måtte forstås som en anmodning om, at klageren og bankrådgiveren sammen skulle til at se på lånet. Selv hvis beskeden blev læst på den først anførte måde, ville banken ikke sende et lån til udbetaling uden yderligere dialog end en enkelt besked i Netbank, men de ville tage kontakt til kunden inden da.

I dagene omkring den 12. marts 2020 var alle bankens rådgivere, ligesom det meste af landet, i en helt speciel situation som følge af nedlukningen af landet på grund af Corona-pandemien, hvor der var meget, der skulle omstilles. Selv under normale omstændigheder kunne klageren ikke have en berettiget forventning om, at bankrådgiveren kunne hjemtage lånet, så snart klageren sendte en besked herom i Netbank, idet det er almindelig praksis, at der kan være en vis ekspeditionstid på henvendelser i Netbank.

Handelsbanken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det kræver bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, hvis der skal ske yderligere vurdering af forløbet omkring klagerens optagelse af lån i marts 2020.

Ankenævnets bemærkninger

Den 16. december 2019 afgav Handelsbanken et lånetilbud vedrørende et 30-årigt 1 % obligationslån med hovedstol på 3.310.000 kroner og med afdragsfrihed i 10 år, som klageren underskrev. Lånet skulle erstatte et eksisterende lån, som udløb den 31. marts 2020.

I februar 2020, hvor kursen på obligationerne bag Totalkreditlånet var steget, henvendte klageren sig til banken. Klageren har anført, at hun af banken blev frarådet at hjemtage og kurssikre Totalkreditlånet, selvom kursen var over 100. Banken har bestridt at have rådgivet klageren som anført.

Den 12. marts 2020 (torsdag) rettede klageren henvendelse til banken via Netbank med anmodning om hjemtagelse af Totalkreditlånet. Banken hjemtog ikke lånet på baggrund af beskeden. På baggrund af en fornyet henvendelse fra klageren den 16. marts 2020 (mandag) tilbød banken at hjemtage lånet. Da kursen på obligationerne bag lånet var faldet, optog klageren i stedet et 30-årigt P5 banklån med hovedstol på 3.232.000 kroner og med afdrag i hele løbetiden. Renten var fast 0,78 % om året i fem år.

Ankenævnet finder ikke, at banken ydede mangelfuld rådgivning til klageren.

Klageren var bekendt med muligheden for at foretage kurssikring og valgte på baggrund af dialogen med banken ikke at kurssikre eller hjemtage lånet. Ankenævnet lægger til grund, at banken oplyste klageren om fordele og ulemper ved at foretage kurssikring. En bank pålægges ikke ansvar som følge af, at kurserne ikke udvikler sig som banken forventer. Det er derimod klageren selv, der træffer den endelige beslutning og bærer risikoen for eventuelt kurstab.

Ankenævnet finder ikke, at banken har handlet ansvarspådragende ved ikke at have hjemtaget Totalkreditlånet straks på klagerens anmodning den 12. marts 2020 via Netbank.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at banken tilbød klageren at hjemtage lånet den 16. marts 2020, det vil sige to bankdage efter klagerens henvendelse via Netbank den 12. marts 2020.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.