Fejl.

Sagsnummer:472/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Budgetkonto - fejl
Ledetekst:Fejl.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I efteråret 1989 rettede klagerne henvendelse til indklagedes Højby afdeling i forbindelse med, at klagerne påtænkte køb af en fast ejendom. På det tidspunkt beboede klagerne en lejet lejlighed, idet de tillige ejede en ejerlejlighed, der var udlejet.

I forbindelse med klagernes køb af ejendommen pr. 1. februar 1990 ydede indklagede et boliglån på 45.000 kr., ligesom afdelingen den 24. november 1989 udarbejdede et økonomibudget for perioden 1. februar 1990 til 31. december 1991; endvidere oprettedes en budgetkonto. Ifølge økonomibudgettet udgjorde klagernes dispositionsbeløb efter betaling af faste udgifter månedligt 5.255 kr. i 1990 og 6.302 kr. i 1991.

Afdelingen udarbejdede pr. 10. januar 1990 et budgetskema for perioden 1. december 1989 til 30. november 1990. Ved udarbejdelsen undlod afdelingen ved en fejl at medtage ydelserne på et kreditforeningslån med en årlig ydelse på ca. 40.000 kr. Som følge heraf opstod der overtræk på klagernes budgetkonto. Overtrækket udgjorde i juli måned 1990 ca. 23.000 kr., hvorefter afdelingen den 24. juli 1990 bevilgede klagerne et lån på 24.401 kr. til finansiering af overtrækket.

Den 12. april 1991 bevilgede afdelingen klagerne et yderligere lån på 32.000 kr. til finansiering af dels et overtræk på budgetkontoen på ca. 15.000 kr., dels at overtræk på en løn- og kreditkonto og endelig køb af en vaskemaskine.

Klagerne har oplyst, at de i december 1991 rettede henvendelse til indklagede, i hvilken forbindelse deres økonomi blev gennemgået. Som følge af et månedligt underskud vedrørende klagernes udlejede ejerlejlighed besluttedes det at sælge denne.

Efter aftale med klagerne slettedes automatiske betalingsoverførsler i februar måned 1992 på budgetkontoen.

I juli måned 1992 anmodede klagerne afdelingen om et lån på 40.000 kr. med henblik på at afværge en tvangsauktionsbegæring over deres ejerlejlighed. Afdelingen afslog anmodningen. Auktionen gennemførtes herefter.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 130.000 kr., svarende til optagelsen af ekstra lån på 40.000 kr. hos indklagede, et familielån på 10.000 kr., lån i finansieringsselskaber for 20.000 kr. samt tab i forbindelse med den gennemførte tvangsauktion, 60.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at de som følge af indklagedes fejl ved udfærdigelse af budgetskemaet blev nødt til at optage lån. I forbindelse med forsøg på at afværge tvangsauktionen afslog indklagede på trods af et tidligere tilsagn herom at yde lån; havde klagerne fået lånet og undgået tvangsauktionen, ville klagernes samlede gæld i dag have været mindre.

Indklagede har anført, at det var økonomibudgettet fra november 1989, som dannede grundlag for klagernes beslutning om købet af den faste ejendom, og heri var indeholdt samtlige klagernes indtægter og udgifter. Fejlen ved udarbejdelsen af budgetskemaet fra januar 1990 blev afhjulpet ved ydelse af et lån. Klagernes faktiske dispositionsbeløb var i en periode på ca. seks måneder ca. 4.000 kr. større end økonomibudgettet af 24. november 1989 forudsatte, hvilket klagerne ikke reagerede på, og klagerne har således ikke lidt noget tab. Indklagedes tilsagn om at ville yde lån vedrørende ejerlejligheden blev givet på et tidspunkt, da denne forsøgtes solgt i fri handel, og hvor indklagede havde indsigt i klagernes økonomi.

Ankenævnets bemærkninger:

Det må lægges til grund, at der ikke var fejl i det økonomibudget af 24. november 1989, som blev udarbejdet i forbindelse med klagernes køb af den faste ejendom. Fejlen i budgettet af 10. januar 1990 er af en sådan karakter, at klagerne selv burde have opdaget den, hvortil kommer, at klagerne ikke kan siges at have lidt tab som følge af fejlen. Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge indklagede at eftergive eller godtgøre klagerne de omhandlede lån. Ankenævnet finder endvidere, at indklagede ikke var forpligtet til at yde klagerne lån med henblik på at afværge tvangsauktion over ejerlejligheden, idet det tidligere lånetilsagn var givet under andre forudsætninger.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.